Finská regionální dekontaminační centra

Proces odstraňování starých ekologických zátěží a čištění zemin ve Finsku je ekonomický, a díky tomu i efektivní.

Ve Finsku je okolo 20 000 brownfieldů. Místa určená k sanaci jsou velmi podobná těm našim – uzavřené podniky těžkého průmyslu, strojírenské výroby, mlýny, rafinerie, skladové areály paliv, skládky po průmyslové výrobě. Celkový objem zemin, které musí být vyčištěny, byl odhadnut na více než 10 milionů m3 a zhruba 1200 těchto míst vyžadovalo rychlý sanační zásah. To vyvolalo potřebu vzniku účinného a levného systému čištění kontaminovaných zemin. V roce 2002 vzniklo ve Finsku v blízkosti průmyslového města Kemi jedno z prvních regionálních dekontaminačních center, provozované společností Savaterra Oy. Toto centrum přijímá k likvidaci odpady od stavebních firem či investorů v rozsahu zhruba 150 000 tun ročně. Odpady – kontaminované zeminy nebo jiné minerální látky – jsou zde shromážděny a následně přečištěny, kontaminanty odloučeny a likvidovány, dekontaminovaná zemina je určena pro další využití. Termickými metodami se zde dekontaminují například aromatické uhlovodíky a PAH, PCB a PCDD/F, chlorované alifatické uhlovodíky, chlorfenoly a chlorbenzeny, pesticidy a biocidy, sloučeniny s ropnými uhlovodíky, kontaminované zeminy, odpady z těžby a zpracování ropy. Speciálními postupy, vytvořenými společností Savaterra Oy, se zpracovávají kaly a zemědělské odpady.


Investoři ve Finsku dávají přednost podobným dekontaminačním centrům, protože významně zlevňují proces sanace a zrychlují vyčištění kontaminovaných zón. Úspora je zjevná, a to hlavně při likvidaci zemin a látek kontaminovaných „náročnějšími“ kontaminanty – např. složitými aromatickými uhlovodíky, pesticidy, herbicidy, PCB, včetně příměsí těžkých kovů.

POROVNÁNÍ

Ekonomické srovnání situace při čištění brownfieldů u nás a ve Finsku je jednoduché. Ceny za likvidaci odpadu v dekontaminačním centru společnosti Savaterra Oy v Kemi se pohybují od 45 eur (1125 Kč) do zrhuba 175 eur (4375 Kč) v závislosti na druhu a intenzitě kontaminace zemin či jiných materiálů.

U nás se ceny za likvidaci kontaminovaných zemin pohybují od 800 Kč (32 eur) za biodegradaci, přes skládkování, solidifikaci až do přibližně 19 000 Kč (760 eur) za spálení zemin klasifikovaných jako nebezpečný odpad bez možnosti skládkování či jiného způsobu likvidace.

V České republice evidujeme v databázi SEKM 4364 kontaminovaných míst, což je údaj srovnatelný s počtem kontaminovaných míst v jihozápadní průmyslové aglomeraci Finska (4035 kontaminovaných míst). Z hlediska počtu kontaminovaných míst i z hlediska rozlohy se jedná o srovnatelné regiony. Rozloha naší republiky (78 867 km2) je podobná rozloze Jižního a Západního Finska (115 521 km2). Hustota osídlení je významně vyšší v ČR (133,3 obyvatele na 1 km2) než v JZ Finsku (34,8 obyvatele na 1 km2). Celkový počet obyvatel ČR převyšuje počet obyvatel Finska víc než dvojnásobně (10 milionů, respektive 4 mil. obyvatel).

Zavedením systému regionálních dekontaminačních center by se v naší republice významně zlevnily náročné sanace, kde se nevyplatí likvidace kontaminované zeminy in situ, například výstavbou dekontaminační stanice.

Ing. Aleš Grof


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *