Farma v Blatnici na Vysočině ukazuje, jak na udržitelné zemědělství

Demonstrační farma ProFarm Blatnice je vzdělávací a poradenské centrum pro systémové využití kompostu a dalších opatření, která vedou k udržitelnému zemědělství. Vzniklo díky podpoře Ministerstva zemědělství a ukazuje, jak nejlépe využívat kompost na polích a jak nová legislativa, dotace i nové technologie ovlivňují zemědělskou praxi. Hlavním zaměřením farmy je organická hmota v půdě a její vliv na erozi, hospodaření s vodou a její zadržování v krajině. Zájemci se mohou přijít podívat či poradit individuálně nebo navštívit některý ze dnů otevřených dveří a veřejných ukázek nejrůznějších technik a postupů.

Demo farma vznikla v roce 2019 s dílčí pomocí Zemědělské a ekologické regionální agentury (ZERA z. s.), s kterou udržuje průběžnou spolupráci, v oblasti kvality procesu kompostování, kvality kompostu a jeho konkrétním zemědělském využití. ProFarm Blatnice je členem Spolku pro inovativní a udržitelné zemědělství, z. s. (SIUZ), který sdružuje progresivní zemědělce, co sledují trendy precizního zemědělství a moderních postupů v zemědělství. Spolu s odborníky vytvářejí nové metodické postupy udržitelného zemědělství a své zkušenosti sdílejí s dalšími podobně smýšlejícími sedláky, tak aby bylo české zemědělství i v budoucnu produkční a konkurenceschopné. SIUZ si klade za cíl integrovat precizní zemědělství do legislativy.

ProFarm je rodinný zemědělský podnik, od roku 2010 vede firmu již v 6. generaci Ondřej Doležal. Nachází se na pomezí Vysočiny a jižní Moravy v nadmořské výšce 400–450 m n m v přísuškové oblasti, kde je v posledních letech roční úhrn srážek pod hranicí 440 mm. Struktura podniku je rostlinná produkce, hospodaří asi na 218 hektarech zemědělské půdy (210 ha orné půdy) a živočišná produkce (uzavřený chov prasat). Využívá technologie konvenčního zemědělství.

Součástí zemědělského podniku je i kompostárna, která je v provozu od roku 2014. Byla zřízena za podpory dotací Státního fondu životního prostředí. Mezi technikou má překopávač kompostu a s počáteční kapacitou 150 tun zpracovaného BRKO, vlastní techniku na svoz a velkoobjemové kontejnery. Postupně se zvyšovala potřeba zpracovávat BRKO z dalších obcí, a to díky tomu, že okolní kompostárny rušily provoz, a dále díky pozitivnímu efektu kompostu na půdu, který si postupně Ondřej Doležal ověřil.

V současné době se navýšila kapacita na 2500 tun zpracovaného BRKO, a to vedlo k výstavbě nové kompostárny. Její provoz byl zahájen 2. 6. 2023. Na nové kompostárně budou zpracovávané vedle BRKO i kaly z čistíren odpadních vod.

Pro obce je takováto kompostárna v regionu velkým přínosem. Přináší jistotu a stabilitu odbytu BRKO s komplexní službou smysluplného třídění a s vědomím, že se vytřídění BRKO v obci přetvoří na organické hnojivo využitelné v zemědělství. Kruh je uzavřen.

Vyrobený kompost byl od samého začátku základním organickým hnojivem na zemědělském podniku, vedle kejdy z chovu prasat a pěstovaných meziplodin na zelené hnojení. Každé z těchto zdrojů organických hnojiv má definovanou kvalitu a konkrétní zařazení do systému obdělávání půdy, kterou vedoucí farmy cíleně využívá, a tak výrazně snižuje potřebu hnojiv, pesticidů a zvyšuje kvalitu půdy.

Mohlo by vás zajímat:
Dotační program nabídne podporu
na využití bioodpadu v zemědělství

Otevřené dveře pro zájemce

Poradenské centrum demo farmy Pro Farm Blatnice v průběhu roku organizuje různé formy prezentací od individuálních konzultací až po skupinová setkání a dny otevřených dveří. Má založené poloprovozní pokusy na svých pozemcích – demonstrační polní plochy, kde jsou ověřovány varianty aplikace kompostu s respektováním půdně klimatických podmínek a produkčních potřeb podniku.

Cílem těchto prezentací jsou správné postupy hospodaření s půdou a technologie pro podporu stability humusu v půdě:

• technologická a technická inovace pro účinné řešení bilance živin a humusu, udržování a zvyšování půdní úrodnosti a omezování další degradace půdy

• úspora v oblasti zdrojů živin, efektivní nakládání s organickými hnojivy a možnost částeční či úplné náhrady minerálních hnojiv

• snížení intenzity mechanického zpracování půdy – klasická orebná technologie a obracení půdy nahradilo podrývání, kypření či pásové zpracování půdy (biologické zpracování půdy kořeny meziplodin, vhodná druhová skladba a specifika efektu v půdě)

• rozšíření druhové pestrosti meziplodin – cíl vyšší efekt pěstovaných meziplodin (úprava fyzikálních vlastností půdy, lepší prokořenění a recyklace živin, dodávka uhlíkatých látek do hlubších vrstev půdy)

• snížení ztrát živin (především NO3, NH4) a ochrana vod

• recyklace fosforu a draslíku v uzavřeném koloběhu živin a organické hmoty v rámci podniku

• naplnění standardů – půdoochranné technologie s využitím kompostu jako stabilizátoru humusu – protierozních opatření – synergie meziplodin a kompostu

Na pozemcích farmy jsou demonstrovány různé pokusy v rámci výzkumných projektů, díky spolupráci s řadou odborných pracovišť (ZERA, ČZU Praha, VÚZT v. v. i, Mendelu v Brně, ZV Troubsko, ÚKZUZ, BFA Vídeň) a také praxí, kterou přináší dodavatelé moderní techniky a technologií, odborníci na ochranu a výživu rostlin či specializované osivářské firmy.

Významným současným výzkumem, který probíhá v čase 2021–2023, je projekt MZE NAZV č. 22020032 „Analýza a úpravy aplikačních schémat kompostů směřující k posílení systému ochrany půdy v rámci stabilizace produkční schopnosti“. Je zde založen demonstrační pokus v podobě testu vlastního kompostu s definovanou kvalitou podle ČSN Kompostování 465735, který vykazuje znaky vhodné do systému precizního zemědělství – změna schématu aplikace kompostu bez následného zapravení.

Přečtěte si také:
Stabilní kompost jako odpověď na
měnící se zemědělství a potřeby zákazníků

Hlavním důvodem projektu jsou argumenty pro diskusi změn legislativy zákona o hnojivech, kdy současná legislativa vyžaduje všechny typy organických a statkových hnojiv včetně upravených kalů zapravit do půdy do 48 hodin.

Výstupy a výsledky projektu jsou v současné době ověřovány na výzkumných pracovištích a diskutovány s odbornou praxí:

• kvalita kompostu jako mulče a jeho vliv/ /benefity – na kvalitu půdy, dostupnost živin, snížení eroze půdy a zadržení vody v půdě – v určené dávce a termínu aplikace

• standardizace procesu kompostování – stabilní a zralý kompost, živiny (ČSN Kompostování 465735)

• povrchová aplikace kompostu – termín, dávka a následná základní agrotechnika

• ekonomické vyhodnocení všech opatření (např. zvolená mechanizace, dosahovaná výkonnost souprav pro aplikaci – rovnoměrnost, transport a manipulace, aplikační dávka) až po výnosový a nákladový efekt

• bilance živin a organické hmoty – roční, dlouhodobá, omezení ztrát živin – samostatnost/nezávislost podniku

• ochrana půdy proti erozi

Proč?

Díky osvíceným zemědělcům, s potřebou diskuse o dobré zemědělské praxi se podělit s ostatními nejen zástupci praxe, ale i studenty, pracovníky výzkumu a univerzit, předávat, ale i pro sebe získávat. Úsilí zemědělců udržitelně hospodařit na půdě je velké a je i motivací pro nové výzkumy a politická řešení.

Dotační program MZE 9.F.m patří mezi velmi úspěšný a velmi potřebný. Je na místě poděkovat panu Doležalovi i ostatním, kteří mají sílu vedle vlastní práce věnovat se i novým a progresivním technologiím.*

Ing. Květuše Hejátková

Ing. Olga Křížová

Časopis Odpady, č. 08/2023

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down