Evropský portál pro analýzu životního cyklu

Analýza životního cyklu se používá v globálním měřítku stále častěji. Evropský portál LCA poskytuje pro tyto analýzy sady dat.

Podle doc. Ing. Vladimíra Kočího, PhD, z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, není daleko doba, kdy bude analýza životního cyklu běžně vyžadována spotřebiteli a orgány řízení budou používat LCA pro volbu environmentálně přijatelných variant při výrobě a odstranění průmyslových produktů, stejně jako při vývoji nových produktů a hledání cest k co největší recyklaci.

Podobně jako život organismu se skládá ze zrození, vývoje, aktivního života a končí smrtí, zahrnuje podle docenta Kočího životní cyklus produktů čtyři hlavní stadia: získávání (těžba) surovin, výrobu produktu, užívání produktu a jeho odstranění, resp. recyklace.

Úplný životní cyklus produktu i analýza tohoto cyklu začíná získáváním obnovitelných i neobnovitelných surovin a energetických zdrojů z prostředí. Jedná se například o těžbu dřeva nebo ropy, či o dolování rud. Logiscky sem patří a také logistika a doprava surovin z místa jejich získávání do místa dalšího zpracování.

Ve výrobě. která je dalším stupněm životního cyklu, jsou suroviny přeměňovány na produkt a potom dopravovány ke spotřebiteli. Samotné stadium výroby se skládá z několika dalších procesů: přeměny/přepracování surovin na materiály potřebné pro výrobu produktu, z výroby a kompletace vlastního produktu, po níž následuje balení produktu, které je nutné pro distribuci ke spotřebiteli.

Vyrobený produkt pak nastupuje stadium užívání – spotřebiteli je spotřebováván a využíván. Do analýzy životního cyklus jsou v tomto období zahrnuty energetické a surovinové požadavky na provoz výrobku a jeho využívání, eventuální náklady na opravy, nebo uskladnění uskladnění výrobku.

Když už spotřebitel produkt nepoužívá, nastává stadium odstranění produktu, který ztratil svou funkci. V tomto stadiu jsou brány v potaz energetické a materiálové nároky na odstranění, znovuvyužití, případně recyklaci produktu i jeho součástí. kromě samotného produktu jsou odstraňovány/recyklovány nebo jinak využívány také obaly z výrobku.

Nedávno byla ustavena Evropská platforma pro analýzu životního cyklu, kterou při jejím vzniku podpořila i Evropská Komise v oblasti analýzy životního cyklu podpořila. Jednou z aktivit Evropské platformy je společný Euro LCA portál, dostupný na adrese http://lca.jrc.ec.europa.eu.

Portál poskytuje referenční sady dat pro různé procesy, které jsou v podstatě stavebními kameny pro potřeby databázové modelace LCA. Jedná se např. o data pro energetiku, odpadové hospodářství a jednotlivé technologické procesy. Jsou zde dostupná regionální data, např. emise spojené s výrobou 1kWh elektřiny v jednotlivých zemích a při použití konkrétních energetických zdrojů. Referenční sady dat poskytují základ pro mezinárodní porovnávání jednotlivých studií životního cyklu, které by bez nich byly fakticky nekompatibilní. Databáze také ulehčí přeshraniční plánování technologických projektů, pro které je společná výchozí platforma nutností. Tento systém sdílení dat se jmenuje European Reference Life Cycle Data System (ELCD). Informace k LCA v České republice naleznete na www.lca.cz.

– jhm –


První příručka k LCA v Česku

V polovině tohoto roku by měla vyjít původní česká publikace Posuzování životního cyklu – Life Cycle Assessment. Jejím autorem je doc. Ing. Vladimír Kočí, PhD, pedagog Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, který metodu LCA vyučuje i se jí prakticky zabývá. Podobná publikace shrnující základní metodické postupy metody LCA dosud v ČR nevyšla, dokonce některé v zahraničí používané anglické termíny neměly dosud ani český ekvivalent, nebo existovalo ekvivalentů více a bylo nutné vybrat nejvhodnější. Problematika terminologie byla diskutována s odborníky jednotlivých technických, přírodovědných i lékařských oborů.

Publikace přináší podrobné informace o definici cílů a rozsahu studie LCA, inventarizaci životního cyklu a hodnocení dopadů, interpretaci a kritickém přezkoumání studie LCA, informačních zdrojích a možnostech použití LCA

Publikace bude mít rozsah kolem 250 tiskových stran, včetně vysvětlivek, použitých zkratek, slovníku vybraných termínů, věcného rejstříku a seznamu použité literatury, a aspiruje na to, aby se stala účelnou a přehlednou pomůckou pro všechny, kteří se zabývají problematikou environmentálního managementu, i pro ty, jichž se tato problematika dotýká zatím jen okrajově. Kniha je vybavena řadou rovnic, grafů a tabulek. Publikaci připravují Vodní zdroje Ekomonitor, s. r. o., www.ekomonitor.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *