Evropa vyhlíží rok 2030

Evropská unie plánuje, jak by mělo v příštích patnácti letech vypadat nakládání s odpady a obaly a jejich využívání jako zdroje a náhrady primárních surovin.

Návrh strategie předložila počátkem srpna Evropská komise k diskusi v členských státech. Přijetí naznačených cílů by znamenalo dosti velké změny ve směrnici o odpadech, o skládkách odpadů a obalových odpadech. Návrhy rovněž potvrzují, že jednou z priorit Komise unie se stává takzvané oběhové hospodářství (circular ekonomy).

Nové cíle

V oblasti odpadů a obalů je EK ambiciózní: do roku 2030 se má recyklovat 70 % komunálního odpadu. Recyklace obalového odpadu by měla do roku 2030 dosáhnout 80 %, přičemž se u jednotlivých komodit budou cíle zvyšovat postupně mezi lety 2020-2030: 90 % recyklace pro papír do roku 2025, do konce roku 2030 by se pak mělo dosáhnout recyklace 60 % u plastů, 80 % u dřeva, 90 % u kovů, hliníku a skla. Od roku 2025 má být v celé Evropě zakázáno skládkování recyklovatelného odpadu – zejména plastů, papíru, kovů, skla a biologicky rozložitelného odpadu a podíl skládkování má dosáhnout maximálně 25 % objemu odpadů. Do roku 2025 se má snížit recyklace potravinového odpadu o 30 % a zlepšit evidence a sledování pohybu nebezpečného odpadu.

Další cíle jsou manažerského typu: zvýšení efektivity systémů rozšířené odpovědnosti výrobce tím, že budou definovány minimální požadavky na tyto systémy, zjednodušení administrativy související s odpadovým hospodářstvím, zvýšení spolehlivosti statistiky, lepší sladění definic a zjednodušení právních požadavků.

Ministerstvo životního prostředí připravovalo v průběhu srpna formulaci naší pozice pro další diskusi a deklarovalo v této souvislosti svou vůli k dialogu s odbornou veřejností. „Chceme umožnit všem společnostem, svazům a asociacím vyjádřit se k návrhu Komise. Pracovní skupiny zapojíme do diskuse nejen o konstrukci zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností, ale i do přípravy evropské legislativy,“ řekl ve zprávě MŽP ředitel odboru odpadů Jaromír Manhart.

Klíčem je ekodesign

Opatření, která chystá Evropa pod pojmem oběhové hospodářství, by měla zajistit lepší recyklaci a menší ztráty hodnotných materiálů, vytvořit nová pracovní místa a podpořit ekonomický růst. Cílem je, stejně jako u většiny ostatních environmentálních opatření, snížení produkce skleníkových plynů a menší dopad na životní prostředí. Tentokrát však chce Evropská komise tlačit průmysl k novému modelu podnikání, v němž se nastavuje symbióza mezi průmyslovou výrobou a recyklačním průmyslem, který pro průmysl připravuje a dodává suroviny. V tomto nově budovaném vztahu je klíčový ekodesign výrobků, které by měly být již na samém začátku navrhovány tak, aby bylo možno je odpovídajícím způsobem recyklovat s minimem ztrát. Evropa tak znovu oprášila mírně zprofanované heslo Zero-Waste.

Zdroj: Sdělení Komise – Směrem k oběhovému hospodářství: Program nulového odpadu pro Evropu (COM(2014) 398 final) ze dne 2. července 2014, http://ec.europa.eu/

Co je to oběhové hospodářství

Od počátku průmyslové revoluce stále roste množství odpadů. Důvodem je, že naše ekonomika má lineární model růstu, který předpokládá, že přírodní zdroje jsou hojné, dostupné a levné.

To, co však nyní potřebujeme, je oběhové hospodářství: musíme znovu využívat, opravovat, renovovat a recyklovat existující materiály a výrobky. „Odpad“ je třeba považovat za zdroj. Všechny zdroje je třeba mnohem efektivněji využívat s pomocí jejich životního cyklu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *