Energetické využití odpadů je v souladu s hierarchií

Ministerstvo životního prostředí vydalo počátkem března tiskové prohlášení, v němž podporuje materiálové a energetické využívání odpadů a deklaruje, že chce skončit se skládkováním. Zprávu zde citujeme.

Na prvním místě by vždy měla být všeobecná snaha vzniku odpadu předejít. Pokud odpad vznikne, měl by být přednostně využit, a to materiálově nebo energeticky. Odstranění odpadu skládkováním je v této hierarchii až na posledním místě. V České republice se v současnosti skládkováním odstraňuje zhruba 55 % všech komunálních odpadů.

RECYKLOVAT NEJDE VŠECHNO

Nelze každý typ odpadu ekonomicky či techniky recyklovat. Např. u zbytkového směsného komunálního odpadu je materiálové využití problematické. Zbytkový směsný komunální odpad, který zůstane po separaci tzv. recyklovatelných složek obyvateli, je přesto stále hodnotnou surovinou. Tento odpad, který již není vhodné materiálově využívat, nemusí být odstraňován na skládkách, ale může být využit pro výrobu tepla a elektřiny pro domácnosti ve specializovaných zařízeních na energetické využívání komunálních odpadů.

Tři zařízení na energetické využívání komunálních odpadů, která jsou provozovaná v České republice v Praze, Brně a Liberci, vyrobila v minulém roce z odpadů teplo a elektřinu pro přibližně 50 000 domácností.

Energetické využívání zbytkového směsného komunálního odpadu považuje Ministerstvo životního prostředí za ekologicky i ekonomicky nejvhodnější způsob nakládání s tímto odpadem. Ministerstvo také vnímá potřebu řešit náhradu zdroje primárních surovin, zejména hnědého uhlí, pro centrální vytápění teplem. Materiálově nevyužitelný odpad by tak mohl být možnou alternativou. Z odborných analýz vyplývá, že dále materiálově nevyužitelný komunální odpad by v České republice mohl nahradit až 2 mil. tun hnědého uhlí.

Ministerstvo životního prostředí podporuje nakládání s odpady dle vyšších stupňů hierarchie, tedy moderní technologie pro recyklaci a využití odpadů, včetně energetického. Jednou z podpor je posílení ekonomických nástrojů postupným navyšováním poplatků za ukládání odpadů na skládky. Ministerstvo aktuálně posuzuje optimální výši poplatku, která zaručí posun v souladu s hierarchií nakládání s odpady a zároveň nebude mít výrazně nepříznivý sociální dopad na občany.

PODPORA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ

V současné době však Česká republika stále nedisponuje dostatečnými kapacitami konečných zařízení pro nakládání s odpady, a proto kromě rozvoje technologií na materiálové využívání odpadů podporuje i rozvoj nových technologií pro jejich energetické využívání. K dosažení uvedených cílů se Ministerstvo životního prostředí snaží co nejvíce využít peněz ze strukturálních fondů EU.

V aktuálním programovém období byly v rámci oblasti podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady Operačního programu Životní prostředí 2007-2013 (OPŽP) podány 3 žádosti o podporu výstavby nových zařízení pro energetické využívání komunálních odpadů. Jedná se o EVO Komořany (u Mostu, kapacita 150 tis. t/rok), ZEVO Chotíkov (u Plzně, kapacita 95 tis. t/rok) a KIC, a. s. (u Karviné, 192 tis. t/rok). Poslední jmenovaný projekt pak v loňském roce od žádosti odstoupil, zbývající dvě žádosti byly na začátku roku postoupeny na Evropskou komisi k posouzení.

Zdroj: MŽP

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *