Elektronické hlášení přes ISPOP čeká příští rok všechny

Do patnáctého února musí provozovatelé zaslat svá roční hlášení o produkci a nakládání s odpady. V roce 2011 má podávat hlášení prostřednictvím systému ISPOP asi 30 000 subjektů, což je zhruba desetkrát tolik, než v loňském roce.

Agenda povinných hlášení o znečišťování životního prostředí je zajišťována prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), který umožňuje ohlašovatelům – průmyslovým podnikům a dalším subjektům – zpracování povinných hlášení v elektronické podobě a další distribuci těchto hlášení orgánům veřejné správy. Evidence a ohlašování vychází z § 39 zákona o odpadech. Zjednodušeně řečeno, ohlašování se týká původců odpadů, kteří produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů nebo více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok a oprávněných osob. Hlášení se zasílá vždy do 15. 2. obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Původci odpadů a obce mohou hlásit v listinné podobě nebo elektronicky. Oprávněné osoby jen v elektronické podobě.

PÍSEMNĚ NEBO ELEKTRONICKY

Pokud původci odpadů nebo obci vznikne povinnost hlásit přes systém ISPOP, musí tak učinit elektronicky (v přenosovém standardu dat). Nevznikla-li původci nebo obci povinnost hlásit přes systém ISPOP, může své hlášení dopravit v listinné podobě na obec s rozšířenou působností, nebo ho tam zaslat v datovém standardu přes datovou schránku či e-mailem (s ověřeným elektronických podpisem). Oprávněné osoby musí svá hlášení zaslat v datovém standardu pro přenos dat a to, i když jim nevzniká povinnost hlásit prostřednictvím systému ISPOP.

V příštím roce (tedy v hlášení za rok 2011) již nebude listinná podoba možná vůbec. Elektronicky přes systém ISPOP budou muset v roce 2012 ohlašovat všichni, kdo jsou povinni hlásit podle složkových zákonů. Zanikne tedy hlášení, zasílané v listinné podobě na ORP. Otakar Tománek ze společnosti INISOFT, s. r. o., to komentoval na jednom ze školení: „Kdo z vás má radost, že letos nemusí hlásit přes ISPOP, nebude ji mít dlouho. Příští rok to čeká všechny, kdo mají povinnost podat hlášení.“

ISPOP JE JEN POŠŤÁK

Povinnost hlásit údaje o produkci a nakládání s odpady přes ISPOP se týká tří skupin ohlašovatelů. Jednak jsou to provozovatelé, kterým vznikla v roce 2011 povinnost hlásit do IRZ (Integrovaný registr znečišťování), dále jsou to provozovatelé, kteří již v roce 2010 povinně podávali hlášení prostřednictvím ISPOP. Nově tam musí hlásit také provozovatelé činností, vyjmenovaných v příloze č. 1 nařízení ES č. 166/2006. (viz box)

Před systémem označovaným ISPOP fungovala již Centrální ohlašovna, která měla producenty do jisté míry naučit, jak se elektronické ohlašování provádí. Ti, kdo ohlašovali přes ISPOP již loni, jistě zaznamenali, že se webové stránky systému změnily. Starý ISPOP byl před Vánoci 2010 smazán a nahrazen novým, pracovně označovaným jako „velký ISPOP“.

Na počátku roku, kdy lidé začínali pracovat na ohlašovacích formulářích a potřebovali poradit, běžel systém v testovacím režimu, takže měl výpadky, podobně jako měla Centrální ohlašovna při najetí před několika lety. Na stránkách www.ispop.cz funguje Helpdesk (http://cenia.crmcenter.cz/.), ale ten podle odborníků řeší jen technické problémy, tedy když například nejde hlášení odeslat.

Na dotazy ohledně obsahu hlášení není na helpdesku prostor. Počet ohlašujících se v letošním roce zvýšil desetkrát, počet pracovníků agentury pro životní prostředí CENIA, která ISPOP provozuje, však zůstal přibližně stejný. Provozovatelé se mohou teoreticky podívat na webu do rubriky Časté dotazy. Týká-li se vás agenda odpadů, máte smůlu, neboť ani prvního února zde nebyl žádný dotaz zařazen.

MANUÁLY

Nicméně na www.ispop.cz byl k prvnímu únoru umístěn do rubriky „Chci podat hlášení“ manuál, jak hlášení zpracovat, vyplnit a odeslat. Vzhledem k tomu, že pro odpady je termínem ohlašování 15. 2., zdá se to být trochu pozdě. Nejistotu naznačují i počty hlášení. Ještě v polovině ledna bylo do ISPOP odesláno pouze kolem šesti set hlášení, ačkoliv tato povinnost platí pro 30 tisíc subjektů.

Na webu je rovněž manuál pro ověřovatele a recenzenty, kteří musí v rámci výkonu státní správy do konce dubna zkontrolovat, zda jsou hlášení od provozovatelů formálně i obsahově v pořádku. „Nesmíte se vyděsit, když vám v průběhu března a dubna budou chodit z ISPOPu e-maily týkající se vámi podaného hlášení,“ poznamenává Otakar Tománek. „Je to důsledek kontrolních a ověřovacích postupů, které musí úřad provést.“

ISPOP je zřízen zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

Zřizovatelem ISPOP je MŽP, provozovatelem systému je CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Webová aplikace ISPOP je přístupná na internetové adrese www.ispop.cz.

 

Námět pro toto číslo poskytla společnost INISOFT, s. r. o. Společnost INISOFT, s. r. o ., nenese odpovědnost za obsah článků ani za názory autorů.

 

VÝBĚR ČINNOSTI STANOVENÝCH V PŘÍLOZE Č. 1 NAŘÍZENÍ ES Č. 166/2006.

 

KDO MÁ POVINNOST HLÁSIT PŘES ISPOP?

Povinnosti hlásit prostřednictvím ISPOP jsou rozděleny do tří etap. Postupný náběh ohlašovacích povinností je dán přechodnými ustanoveními v zákoně č. 25/2008 Sb.

PROSTŘEDNICTVÍM ISPOP HLÁSÍ V ROCE

2010

– ohlašovatelé, kterým vznikla za rok 2009 povinnost hlásit do Integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ),

2011

– ohlašovatelé, kteří jsou povinni hlásit dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší,

– provozovatelé činností dle přílohy č. I nařízení ES č. 166/2006,

– ohlašovatelé, kterým vznikla za rok 2010 povinnost hlásit do IRZ,

– ohlašovatelé, kteří povinně podávali hlášení prostřednictvím ISPOP v roce 2010,

2012 a dále

všichni, kteří jsou povinni hlásit dle

– zákona č. 254/2001 Sb., o vodách,

– zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,

– zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a

– zákona č. 477/2001 Sb., o obalech.

 

POJEM PROVOZOVNY

Při vyplňování se provozovatelé často potýkají s nejasnostmi. Vypovídaly o tom velmi silně navštívené semináře o zpracování ročního hlášení, které pořádala CENIA i další subjekty (INISOFT, s. r. o., Envigroup a další). Jedním z takových problémů je pojem provozovny. Paragraf 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady říká, že ohlašování se provádí zvlášť za každou samostatnou provozovnu, činnost, mobilní zařízení a druh opadu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (ORP) místně příslušnému podle místa nakládání s odpadem.

„Máte-li jednu provozovnu v Praze,“ vysvětluje Otakar Tománek, „a stavíte třeba čtyři stavby v Mladé Boleslavi, pak podáváte jedno hlášení na ORP Mladá Boleslav za všechny na území ORP Mladá Boleslav.“ Hlášení se totiž podává podle místa nakládání s odpadem.

Otázky jsou také kolem samotného pojmu „provozovna“. Příloha 20 zmiňované vyhlášky říká, že pokud je v provozovně provozované podle obchodního zákoníku nebo živnostenského zákona, provozováno více zařízení se souhlasem kraje nebo s integrovaným povolením, pak se hlásí za každé zařízení zvlášť. „Představte si oplocený areál, kde je například skládka, dotřiďovací linka a sběrný dvůr,“ vysvětluje Otakar Tománek. „Ačkoliv se z pohledu živnostenského zákona jedná o jednu provozovnu, je třeba podat hlášení za každé ze zařízení zvlášť.“

V zákoně je striktně stanovena mez produkce odpadů, od níž je provozovatel povinen hlásit. „Zjednodušeně řečeno, hlášení je důsledkem překročení limitu za celé IČ,“ upozorňuje Otakar Tománek. „I když máte mnoho provozoven a jen v některých, nebo třeba v žádné nepřekračujete limit 100 kg nebo 100 tun, musíte podat hlášení za každou provozovnu, kde nakládáte s odpadem, pokud jako celé IČ dohromady přesáhnete limit pro podání hlášení.“

„Z ISPOP se vám mohou ohlásit i v březnu nebo dubnu, až budou ověřovat vaše hlášení,“ upozorňuje Otakar Tománek

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *