Ekonomický informační systém pro střední a velké společnosti

Trh s informačními systémy je vysoce konkurenční prostředí. Orientace mezi systémy a mezi dodavateli při případném výběru nového systému je pro podnikatelský subjekt často obtížně řešitelným úkolem.

Jedním z vodítek pro snížení rizik nevhodného výběru informačního systému je hledání tzv. oborových řešení a dodavatelských firem, které se na implementaci takových řešení úzce specializují. Oborová řešení vznikají dlouhodobým zaměřením výrobce řešení na daný obor a zobecňují často zkušenosti a znalosti z desítek, ne-li stovek implementací ve firmách s podobným předmětem podnikání.

Oborové řešení usnadňuje kromě jiného pokrytí logistických a pracovních procesů, které jsou speciální pro daný obor, již několikanásobně vyzkoušeným a optimalizovaným řešením. Tím dochází k výraznému snížení nákladů na implementaci systému vlivem použití předpřipraveného řešení, zkrácení doby implementace, kdy není nutný vývoj na zakázku, optimalizování současných procesů a přenosu know-how dodavatele a také odstranění rizik implementace nevhodně zvoleným řešením.


Kromě výše uvedených výhod přináší oborové řešení výhodu při budoucí aktualizaci dodaného řešení, do kterého ůýrobce neustále přidává nové funkce. Tím je také výrobcem zajišťována ochrana investic zákazníka.

VÍCE PROSTORU PRO NOVÉ TRHY

Prostřednictvím aktualizace softwaru získala společnost Kastrup Recycling GmbH & Co KG časový prostor a zdroje k získání nových obchodních příležitostí. Již před 100 lety uměla společnost Kastrup Recycling využít staré rčení, že „peníze leží na ulici“.

Firma, která byla založena v roce 1904 jako obchod s textilními zbytky, je dnes certifikovanou společností pro nakládání s odpady pro partnery z oblasti průmyslu, obchodu i z veřejného sektoru. Je zaměřena na sběr a recyklaci kovů, papíru, plastů a dřeva. Odpadový materiál je shromažďován prostřednictvím více než 1000 sběrných kontejnerů v okolí měst Bielefeld a Bad Essen v Německu. Firma má 80 zaměstnanců a její roční obrat se pohybuje v posledních letech v rozmezí 10-20 mil. eur.

Kastrup Recycling původně používal německý účetní software Comet a na zakázku vyvinutý software na bázi UNIX pro pokrytí procesů spojených s recyklací odpadů. Obtížná rozšiřitelnost systému a nedostatek znalostí dodavatele zakázkového software o problematice nakládání s odpady vedly k chybám při obsluze pracovních procesů a k nedostatečné transparentnosti dat. Proto se Kastrup Recycling v roce 2003 rozhodl nahradit celý dosavadní software řešením enwis). Oborové řešení enwis), vytvářené společností tegos GmbH Dortmund, založené na ERP Microsoft Dynamics NAV, přesvědčilo jako jednotné, integrované řešení pro středně velké a velké společnosti zabývající se sběrem a recyklací odpadů. Řešení, které začíná účetnictvím a končí pokrytím všech provozních procesů bez nutnosti integrace různých heterogenních softwarů. Nespornou výhodou byla i rychlá implementace a záruka bezpečné investice.

AKTUALIZACE PO DEVÍTI LETECH

Implementace řešení enwis) na přelomu let 2002/2003 přinesla optimalizaci a zjednodušení pracovních procesů a zkrácení reakčních časů. Ačkoli šel technický pokrok v odpadovém hospodářství kupředu, implementované řešení vyhovovalo společnosti po celou dobu používání bez velkých následných úprav. Teprve na konci roku 2011, po devíti letech používání řešení, stál Kastrup Recycling před problémem zastaralosti hardware, software a zastaralosti bezpečnostních systémů. Také další smysluplná podpora stávajícího řešení enwis) výrobcem, zvláště z hlediska nákladů na údržbu systému, neměla další opodstatnění. Kromě toho Kastrup Recycling plánoval podstatné rozšíření činnosti v oblasti exportu. Firma tedy učinila velký krok a rozhodla o implementaci nejnovější verze enwis) s požadovanou značnou rychlostí implementace.

Vzhledem k tomu, že pro konzultanty dodavatelské firmy byly pracovní postupy a procesy již známé z předchozí implementace, jednalo se při implementaci o dopracování nových požadavků pro pokrytí potřeb exportu a menší modifikace původního nastavení. Pro pracovníky Kastrup Recycling bylo osvojení nové verze díky předchozím znalostem a zkušenostem minimální zátěží. Součástí implementace nejnovější verze enwis) byla také aktualizace systémového software serveru a operačního systému osobních počítačů. Nově implementovaný informační systém optimalizoval původní pracovní procesy, pokryl požadavky nových činností v oblasti exportu, zjednodušil a zrychlil obsluhu procesů. To vše vedlo k úspoře času na obsluhu systému, větší transparentnosti a vypovídací schopnosti dat uložených v informačním systému. Díky novému systému se Kastrup Recycling může věnovat expanzi a posilování pozic na trhu současně se zvyšováním spokojenosti zákazníků s efektivněji poskytovanými službami.

 

Dalibor Dřevěný
CDL SYSTEM, a. s.

 

ENWIS)

Je to softwarové řešení, které kombinuje efektivní obecný ekonomický informační systém Microsoft Dynamics NAV s na zakázku vytvořeným oborově orientovaným řešením. Řešení je plně integrované a pokrývá všechny procesy ve společnosti bez ohledu na to, zda je proces typický pro nakládání s odpady, či zda je úzce specializovaný. Řešení nahrazuje často používaný neefektivní koncept využití samostatně stojících často zakázkově vytvořených softwarů pro jednotlivé oblasti podnikání bez vzájemných vazeb a s duplicitně zadávanými daty.

Společnost Kastrup Recycling GmbH & Co KG shromažďuje odpadový materiál prostřednictvím více než 1000 sběrných kontejnerů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *