Dobrovolná dohoda o opakovaném použití palet a přepravek

V oblasti ochrany životního prostředí lze identifikovat několik variantních přístupů. Vedle přímé regulace se stále víc prosazuje institut dobrovolné dohody.

Bezesporu nejčastěji využívaným přístupem je přímá regulace, kdy stát, jakožto nejvyšší autorita, definuje cíl, kterého chce dosáhnout. V závislosti na tomto cíli pak pomocí právních předpisů nastaví (dnes většinou na základě evropského právního dokumentu) určitá pevná a závazná pravidla, která musí soukromé subjekty bez výjimky splňovat tak, aby bylo dosaženo stanoveného cíle. Tento postup ze strany státu obvykle vyžaduje nemalé administrativní náklady spojené s jeho implementací a vynucováním a na straně podnikatelů náklady na přizpůsobení se nové regulaci.


Vedle toho existuje ještě jiný přístup, který je reprezentován tzv. dobrovolnými přístupy. Představují takové činnosti, které podnikatelské subjekty zavádějí na základě svého svobodného, dobrovolného rozhodnutí. Tyto přístupy umožňují v některých situacích dosáhnout efektivnějšího řešení, než by bylo docíleno přímou regulací, a zároveň také mohou podpořit zvyšování konkurenceschopnosti jednotlivých podnikatelů. Příkladem takového postupu je dobrovolná dohoda, uzavřená v květnu loňského roku mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem životního prostředí a Hospodářskou komorou ČR. Její plný název je „Dobrovolná dohoda o opatřeních k zajištění plnění rozhodnutí Komise 2009/292/ES ze dne 24. března 2009, kterým se stanoví podmínky pro udělování výjimky ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech pro přepravky a palety z plastů týkající se úrovní koncentrace těžkých kovů“.

Uzavřená Dohoda zajišťuje plnění daných povinností, aniž by bylo nutno provádět novelizaci české legislativy v oblasti obalů.

BEZ ÚPRAVY LEGISLATIVY

Důvodem přípravy a následného uzavření Dobrovolné dohody byl fakt, že bylo nutné zajistit plnění rozhodnutí Komise 2009/292/ES, které omezuje přítomnosti těžkých kovů v obalech, včetně postupů opětovného použití a recyklace přepravek a palet. V době přípravy Dohody nebylo známo, jaké těžké kovy a v jaké koncentraci jsou v jednotlivých druzích přepravek a palet používaných v ČR obsaženy. Podnikatelské subjekty, kterých se problematika týká, měly obavy zejména z nároků na vedení požadované evidence a způsobu značení palet a přepravek.

Ministerstvo průmyslu a obchodu proto na jaře loňského roku zahájilo jednání na úrovni expertní skupiny složené ze zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), Ministerstva životního prostředí (MŽP), Ministerstva zemědělství, Hospodářské komory ČR (HK ČR), autorizované společnosti EKO – KOM, a.s., a oborových svazů, jejichž členů se Rozhodnutí Evropské komise bezprostředně dotýká. Expertní skupina pak navrhla nelegislativní postup, tj. uzavření Dobrovolné dohody a pověřila autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM, a. s., jako operátora Dohody, získávat a shromažďovat data od subjektů vykazujících nakládání s přepravkami a paletami, jejich konsolidaci a předávání MŽP a MPO.

Hlavním úkolem Dohody je zajistit ve spolupráci MPO s MŽP, jako orgánů státní správy, a Hospodářské komory ČR, jakožto zástupce podnikatelských subjektů nakládajících s plastovými obaly pro opakované použití, funkční a reprezentativní systém evidence přepravek a palet z plastů, a to v souvislosti s obsahem nadměrného množství těžkých kovů v těchto obalech.

Účast Hospodářské komory ČR na Dohodě zajistí, aby se vedení evidence o paletách a přepravkách z plastů zúčastnil dostatečně reprezentativní počet jejích členů. Kromě naplnění požadavků rozhodnutí Komise je smyslem Dohody především omezení zatížení životního prostředí těžkými kovy.

Pro vedení evidence přepravek a palet z plastů byla vytvořena metodika. Data z evidence budou Operátorem uchovávána nejméně po dobu čtyř let. Zprávy o plnění rozhodnutí bude Komisi předávat MŽP.

ANALÝZY VÝSKYTU PŘEPRAVEK

Z provedené analýzy výskytu přepravek a palet z plastů vyplývá, že výskyt těžkých kovů souvisí s použitím barviva (zvýšené množství Ti a Cr). Analýza trhu zase identifikovala rozdělení používaných přepravek do odvětví: pivovarnictví, nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje (lihoviny, víno), pekárenství , masný průmysl a ovoce/zelenina. Ze 489 firem evidujících plastové přepravky byl vybrán vzorek v počtu 100 firem, které představují podíl 98 % na celkové produkci přepravek.

Dobrovolná dohoda je důkazem, že naplňování požadavků EU lze realizovat nejen novými právními předpisy a regulacemi, ale rovněž na bázi převzetí odpovědnosti samotnými podnikatelskými subjekty. Dochází tak ke snižování nákladů jak ve státní správě, tak i u podnikatelů, kteří mohou hledat efektivní řešení k dosažení environmentálních požadavků, aniž by jakkoli utrpěla vlastní ochrana životního prostředí. Jde o funkční a zároveň ekonomický model spolupráce podnikatelské veřejnosti a orgánů státní správy. Zavedený režim nakládání s paletami a přepravkami z plastů bude minimalizovat dopady na životní prostředí.

 

PhDr. Věra Havránková
vedoucí oddělení/odbor ekologie, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *