Dekonta investuje do centra průmyslového výzkumu

Mezi projekty, které získaly podporu z Operačního programu Podnikání a inovace, byl také projekt společnosti Dekonta. Na naše otázky odpověděla Mgr. Petra Innemanová, PhD, projektová manažerka.

O podporu jakého projektu jste žádali?

V rámci programu Potenciál (OPPI) jsme žádali o spolufinancování projektu „Výzkum speciálních technologií“. Chceme vybudovat centrum průmyslového výzkumu pro řešení recyklace specifických průmyslových odpadů. Energetická recyklace odpadů (např. odpadů z petrochemického průmyslu, odpadních plastů atd.) nabývá na významu se stoupajícími cenami fosilních paliv. Česká republika také přijala závazky v oblasti zvyšování podílu recyklovaných odpadů.

V ČR existují vědecko-výzkumná pracoviště, ve kterých lze provádět základní analýzy materiálů z hlediska jejich energetického využití (např. laboratoře VŠCHT Praha), nicméně chybí kapacity pro provádění technologických zkoušek zpracování těchto materiálů. Jde o zkoušky v modelovém měřítku se zpracováním řádově desítek a stovek kilogramů odpadů. Ověřuje se tak navržený technologický postup zpracování odpadů a stanovují se základní technologické parametry projektovaných provozních zařízení. Právě k účelu výzkumu a vývoje těchto metod bude sloužit připravovaná technologická laboratoř společnosti Dekonta. Cílem projektu je nalézt inovativní, komerčně využitelná řešení.

Mezi zařízení, kterými bude technologická laboratoř Dekonta vybavena, patří například jednotka pro vakuovou termickou desorpci organických látek, zařízení pro ohřev a před-úpravu ropných kalů, třífázová odstředivka a laboratorní peletizační mísa. Součástí investice jsou také náklady na stavební rekonstrukci objektu laboratoře, dále náklady na služby poradců, mzdy a další způsobilé výdaje související s realizací projektu.

Jaké máte zkušenosti z řízení o poskytnutí dotace na projekt?

Administrativní náročnost řízení o poskytnutí dotace se nám podařilo zvládnout bez větších komplikací díky využití služeb externího konzultanta, který má s přípravou podobných žádostí rozsáhlé zkušenosti. Pod jeho vedením jsme vypracovali jak registrační, tak i plnou žádost.

V jakém stadiu realizace projektu jste?

Nyní je realizována první ze dvou etap projektu. Proběhlo celkem pět veřejných výběrových řízení na dodavatele zařízení prací, jejichž hodnota převyšuje částku 0,5 mil. Kč. V současné době je dokončována stavební rekonstrukce objektu technologické laboratoře v areálu technického střediska společnosti Dekonta ve Slaném. V první polovině roku 2009 je plánována kolaudace objektu laboratoře, poté proběhne instalace objednaných technologických zařízení.

Uvažujete o žádosti na další projekt?

Připravujeme podání další žádosti v rámci programu Potenciál. Případně poskytnutá dotace bude využita k vybudování poloprovozní jednotky určené ke zkouškám materiálového a energetického využití bioodpadů.

Máte nějaká doporučení pro ty, kteří projekty zatím chystají?

Žadatelům o dotaci z OPPI bychom doporučovali zejména věnovat přiměřenou pozornost řádné přípravě projektu. K podcenění této fáze by nemělo dojít ani z důvodu časové tísně (do které se předkladatelé žádostí často dostávají), ani z důvodu nejistoty, zda na realizaci projektu skutečně bude přidělena dotace anebo ne. Po schválení předložené žádosti je totiž již velmi komplikované provádět v projektu změny. Je potom škoda, když žadatel musí od realizace investičního záměru, na který obdržel dotaci, ustoupit např. proto, že v procesu jeho projednání s příslušnými orgány státní správy a místní samosprávy jsou vzneseny požadavky, se kterými v době přípravy žádosti nepočítal.

Dále je nutné již ve fázi přípravy žádosti poměrně přesně odhadnout cenu pořizovaných zařízení (příp. stavebních a jiných investic). Při vlastní realizaci projektu jsou totiž akceptovány pouze poměrně malé odchylky od jednotlivých položek schváleného rozpočtu a projednání změn rozpočtu je značně komplikované.

Poslední naše doporučení souvisí s tím, že vyplácení dotace probíhá zpětně za každou úspěšně ukončenou etapu. Proto je vhodné při návrhu etapizace projektu zohlednit také tuto skutečnost. Z hlediska cash-flow může být např. pro žadatele výhodnější rozčlenit investiční aktivity do více etap (po jejichž ukončení obdrží příslušnou část dotace), než soustředit veškeré investice do jedné dlouhé etapy, jejíž průběžné financování bude v plném rozsahu hradit z vlastních zdrojů.

– jhm –

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *