Decentralizované kompostování – spolupráce obcí a zemědělců

Zatímco v zemích s vyspělým odpadovým hospodářstvím je decentralizované kompostování, nejčastějším způsobem řešení problematiky přebytečné biomasy, v České republice se zatím objevují jen první vlaštovky.

Decentralizovaným kompostováním se rozumí vytvoření sítě regionálních kompostáren, která pokryje dané území tak, aby veškerý vznikající bioodpad, především BRKO z údržby ploch zeleně obcí a zahrad občanů a rostlinných zbytků z domácností, byl svezen a zpracován s co nejnižšími náklady.

Aby se myšlenka spolupráce mezi obcemi a zemědělci dostala do širšího povědomí, uspořádala Zemědělská a ekologická agentura ZERA sérii výjezdních seminářů, které se postupně uskutečňují ve všech krajích. Tyto vzdělávací akce jsou pro účastníky zdarma díky podpoře Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství ČR. Jedná se o jednu z aktivit projektu „Management erozně ohrožených půd s využitím kompostu“, který si klade za cíl podpořit komunikaci v regionu s cílem využít zdroje živin v místě jejich vzniku.


Na čtrnácti jednodenních vzdělávacích seminářích je účastníkům představen koncept decentralizovaného kompostování, legislativní podmínky zpracování biologicky rozložitelných odpadů (BRO), praktické informace o provozu zařízení a využívání kompostu na zemědělské půdě a možnosti čerpání prostředků na budování těchto zařízení ze strukturálních fondů EU.

Každý seminář je vždy doplněn exkurzí na kompostárnu v daném regionu. Účastníci se na praktických příkladech seznámí s problematikou zpracování biologicky rozložitelných materiálů, a to jak z pohledu kvality BRKO a dodržení technologie, technického vybavení zařízení, tak z pohledu nastavení a účinnosti systému třídění a sběru a využití výstupu z kompostárny – kompostu.

UDRŽITELNÝ MODEL SBĚRU

Na již uskutečněných seminářích byl patrný velký zájem o tuto tematiku především ze strany zástupců obcí. Mezi nejčastěji kladené otázky patří, jak by měl vypadat dlouhodobě udržitelný model sběru a zpracování bioodpadu v regionu.

Jako nejvhodnější se podle českých i zahraničních zkušeností jeví začlenit bioodpady do kontextu ostatních odpadů v regionu a hledat nejlevnější varianty svozu a zpracování v územních celcích na úrovni svazku obcí. Pokud přistupuje k otázce bioodpadů každá obec individuálně, dochází k významnému nárůstu nákladů. Nejlevnější variantou je obvykle vytvořit síť kompostáren se svozovou vzdáleností 10 až 15 km a kapacitou asi 1000 až 3000 tun zpracovaného bioodpadu za rok. Tyto kompostárny je ideální provozovat ve spolupráci se zemědělci. Spolupráce se zemědělcem je možná pro každou obec samostatně, ale výhodnější je jako svazek obcí případně jako místní akční skupina. V České republice je již několik dobrých příkladů řešení problematiky komunálních odpadů formou svazku obcí.

SPOLUPRÁCE OBCE A ZEMĚDĚLCE JE VÝHODNÁ

Zemědělci mají část potřebné techniky, často i vhodné prostory (nepoužívané hnojiště či silážní žlab) a především potřebné zkušenosti se zpracováním biomasy a obsluhou strojů. Obec tedy nemusí kupovat veškerou techniku, která by byla jen částečně využita, nemusí zaškolovat a platit pracovníka a hledat pro něj další využití, neboť provoz decentralizované kompostárny obvykle nepokryje celý pracovní úvazek.

Nabídka obce či svazku obcí přináší zemědělci možnost rozšířit své dosavadní podnikání a zúročit tak své zkušenosti. Navíc zemědělec může část odměny získávat formou kompostu, který zajistí dlouhodobé zvýšení úrodnosti půdy. Zapojení do zpracování bioodpadu v regionu je proto pro zemědělce výhodné. Řeší se tím i častý problém s odbytem výsledného produktu – kompostu.

Vzhledem k tomu, že kompost vyrábí zemědělec, který ho také využívá na svoje pozemky, velmi se tím zvýší důvěra ostatních zemědělců, zahradníků a dalších potencionálních odběratelů v toto kvalitní organické hnojivo.

Ing. Květuše Hejátková
Ing. Lucie Valentová, PhD
Olga Křížová
ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, o. s.


Cyklus seminářů bude pokračovat v únoru, informace na www.zeraagency.eu. Projekt č. 12/015/1310b/563/000148 je financován z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013

 

CO TO JE SPRÁVNÁ KOMPOSTÁŘSKÁ PRAXE

Kompostárna má splňovat správnou kompostářskou praxi, tj. být vybavena technikou a technologií, která minimalizuje produkci emisí – do vzduchu, půdy a vody. Tohoto lze dosáhnout:

Splnění zákonných požadavků na suroviny a postup kompostování: surovinová skladba (druh a vlastnosti surovin), kapacita zařízení (s ohledem na denní objem vstupů), zvolená technologie, provozní management kompostárny, umístění kompostárny

Biodagradabilnost výchozích surovin s ohledem na minimální ztrátu organického uhlíku a dusíku

Individuální optimalizace systémů procesů a řízení provozu s cílem dosáhnout nejnižšího objemu emisí

Splnění zákonných požadavků na kvalitu výsledného produktu – kompostu

Princip provozu s nízkými emisemi:

– dočasné skladování surovin podle kvality

– vytvoření homogenních podmínek pro řízený rozklad odpadu

– surovinová skladba C:N=30:1 (užší vede ke ztrátám dusíku)

– vlhkost 45-50-60 % (podle přítomnosti strukturního materiálu)

– pH 6,5-7 (nižší i vyšší je nevhodná pro mikrobiální činnost)

– teplota – teplota nad 55-60 °C po delší dobu, než je nutné pro hygienizaci, proces zpomaluje

– provzdušňování (dostatek strukturního materiálu)

 

KOMPOSTÁRNY

 

Kraj Zlínský Pardubický Jihočeský
Počet kompostáren 22 20 20
Celková projektovaná kapacita (tis. t/rok) 67 65,9 198,65
Naplnění projektované kapacity (tis. t/rok) 53 52 63

 

 

PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH KOMPOSTÁREN

PROAGRO Nymburk, a. s., biofermentační středisko (kompostárna), Městec Králové

 

Rok uvedení do provozu 1993
Kapacita 28 tis. t/rok
Cena za zpracování bioodpadu z údržby veřejné zeleně 200 Kč/t, BRO z kuchyní a stravoven 1000 Kč/t
Množství vyrobeného kompostu 24 tis. t/rok
Produkt kompost ORGANIC
Uplatňování trhu na základě registrace dle zák. o hnojivech ÚKZÚZ
Cena kompostu bez DPH a dopravy 550 Kč/t
Surovinová skladba zvířecí trus (hlavní složka, pochází z vlastních chovů), tráva, piliny, odpady z čištění obilovin, BRO z kuchyní a stravoven, malé množství kalů z ČOV
Kompostárna Jarošovice, s. r. o.
Rok uvedení do provozu 2009
Kapacita 10 tis. t/rok
Cena za zpracování bioodpadu 150-2000 Kč/t dle druhu odpadu
Množství vyrobeného kompostu 4000 t/rok
Produkt kompost Farmář
Uplatňování trhu na základě registrace dle zák. o hnojivech ÚKZÚZ
Cena kompostu bez DPH a dopravy 350 Kč/m3
Pozn: Kompostárna Jarošovice, s. r. o. je příkladem decentralizovaného kompostování, kdy zemědělec kompostuje bioodpady včetně kuchyňských zbytků z přilehlého regionu. Kompostárna Jarošovice vznikla na základě dohody mezi místními zemědělci, odpadářskými svozovými firmami a obcemi mikroregionu Vltavotýnsko.
Kompostárna OTR recycling, s. r. o., Staré Město u Uherského Hradiště
Rok uvedení do provozu 2002
Kapacita 30 tis. t/rok
Cena bez DPH za zpracování bioodpadu 500 Kč/t
Množství vyrobeného kompostu 10 000 t/rok
Produkt rekultivační substrát
Uplatňování trhu na základě registrace dle zák. o hnojivech ÚKZÚZ
Cena kompostu bez DPH a dopravy 300 Kč/t
Surovinová skladba 80 % BRKO

 

Výjezdní semináře na podporu využití kompostu v zemědělství se postupně uskutečňují ve všech krajích.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *