Co ukázalo sledování výskytu farmak na ČOV České Budějovice

V čistírnách odpadních vod se z vod přiváděných kanalizací technologicky odstraňují závadné látky. Zvláštní pozornost se věnuje tzv. prioritním škodlivinám, mezi něž patří i farmaka. Likvidace reziduí některých léčiv by si však vyžádala zařazení dalšího, ovšem ekonomicky značně náročného stupně čištění.

Počty a rozmanitost závadných látek, které se do odpadních vod dostávají, jsou obrovské. Soustavná identifikace konkrétních škodlivin tak z technických i ekonomických důvodů není možná. Proto se účinnost jejich odstranění na ČOV sleduje pomocí několika charakteristických parametrů. Ty zohledňují přítomnost biochemicky odbouratelných organických látek, minerálů a živin (zejména forem fosforu a dusíku). Zájem odborné veřejnosti stále více soustřeďuje i na tzv. prioritní škodliviny, které mohou představovat určitá rizika pro životní prostředí. Na to pamatuje Rámcová směrnice vodní politiky (2000/60/ES), která v oblasti kvality vody usiluje o »dobrý stav vod«.


LÉČIVA KONČÍCÍ V TOALETÁCH

Povrchové vody, jako recipienty vyčištěných odpadních vod, se v Česku široce využívají k zásobování obyvatel pitnou vodou. Naštěstí více než 80 % povrchových zdrojů vody je v chráněných územích horních toků řek, kde je vliv vypouštěných odpadních vod minimální. Naopak na dolních tocích řek je výskyt cizorodých látek – vzhledem k hustějšímu osídlení a průmyslovému zatížení – daleko pravděpodobnější. Týká se to i výskytu farmak, která se do toků dostávají v odpadních vodách.

Výskytem a množstvím vybraných skupin farmak v pitné vodě v poten-ciálně kritických oblastech se zabýval ve své studii Státní zdravotní ústav. V letech 2009-2011 bylo prověřeno téměř 100 vodovodů a 30 úpraven vod na přítomnost vybraných antizánětlivých, antirevmatických, antiepileptických a antikoncepčních látek. V drtivé většině případů byly zjištěné nálezy pod úrovní meze stanovitelnosti a zdravotní riziko pro spotřebitele bylo vyhodnoceno jako velmi nízké.

Závěry studie publikované i v médiích však upozornily na potřebu šetrnějšího zacházení s léky, zejména na všeobecně známou skutečnost, že nespotřebovaná léčiva nesprávně končí v toaletách, přičemž stopy těchto látek mohou ohrožovat život v řekách pod vyústěním ČOV.

SPOLEČNÝ PROJEKT

Sledováním výskytu a účinnosti eliminace vybraných léčiv a drog v odpadních vodách se zabývají i odborníci z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity. Ke spolupráci byla přizvána společnost ČEVAK, a. s. Ve společném projektu bylo na ČOV v Českých Budějovicích provedeno v letech 2011-2012 několik provozních experimentů. Jednou ze zásadních věcí pro stanovení přítomnosti specifické látky v odpadní vodě je spolehlivý způsob odběru vzorku. V odtokovém kanálu z ČOV byly instalovány tzv. pasivní vzorkovače POCIS (Polar Organic Chemical Integrative Sampler) zkonstruované pro zachycování polárních (tedy ve vodě dobře rozpustných) látek, především farmak a pesticidů.

Během týdenního monitoringu obsahu drog v odpadních vodách byly v odebraných vzorcích analyzovány drogy a jejich metabolity, např. metamfetamin (pervitin), amfetamin, kokain a jeho metabolit benzoylecognin, heroin, THC-COOH (metabolit THC z marihuany), MDMA (extáze).

Experiment byl součástí širšího projektu organizovaného Norským úřadem pro výzkum a Evropským centrem pro drogy a drogovou závislost. Probíhal současně v dalších 18 evropských městech. Ve vstupní vodě bylo objeveno šest různých drog nebo jejich metabolitů. Nejvyšší koncentrace byly nalezeny u metamfetaminu, který poukazuje na užívání pervitinu, a dále u THC-COOH (metabolit THC), který indikuje užívání marihuany. Z porovnání poměrů jednotlivých látek na přítoku a odtoku vyplynulo, že se daří účinně odstraňovat metabolity marihuany a amfetaminu. Metamfetamin, kokain a jeho metabolit jsou však relativně stabilní a byly nalezeny i ve vyčištěné odpadní vodě.

DALŠÍ STUPEŇ ČIŠTĚNÍ JE NEÚNOSNÝ

Po celý rok 2011 a v první polovině roku 2012 se na ČOV České Budějovice vyhodnocoval sezonní výskyt koncentrací vybraných farmak v odpadní vodě. Byla zjištěna přítomnost účinných látek pestré škály léčiv, které se močí či nesprávným zacházením dostaly do městských odpadních vod. Čistírenská technologie se s některými látkami vypořádala relativně úspěšně (např. s antibiotiky), jiné látky prošly mechanicko-biologickou linkou prakticky beze změny (některá analgetika, antivirotika apod.). Moderní čistírenské technologie nejsou schopny zachytit stopová množství sledovaných škodlivin.

Likvidace reziduí léčiv, kosmetických přípravků, drog, pesticidů apod. je možná, ale vyžaduje zařazení dalšího stupně čištění, např. sorpci na aktivním uhlí. V podmínkách České republiky je tato záležitost značně finančně nákladná a její realizace je v širokém měřítku velmi obtížně představitelná.

 

Jiří Stara
hlavní technolog, ČEVAK a. s.

Na ČOV České Budějovice se uskutečnil společný projekt Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity a společnosti ČEVAK ke sledování výskytu a účinnosti eliminace vybraných léčiv a drog v odpadních vodách.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *