Co s hodnocením rizika ekologické újmy

Již půl roku by měl mít každý provozovatel, který provozuje stanovenou činnost, zpracováno hodnocení rizika ekologické újmy. Týká se to téměř všech firem.

Podle zákona č. 167/2008 Sb. o ekologické újmě musel každý provozovatel, který provozuje stanovenou činnost, zpracovat do konce roku 2012 hodnocení rizika ekologické újmy podle NV č. 295/2011 Sb. Pokud provozujete stanovenou činnost, máte povinnost provést základní posouzení rizik.

Pokud se při základním hodnocení rizika nedosáhne více než 50 bodů, provozovatel toto hodnocení uschová pro potřeby kontroly a další povinnosti podle § 14 zákona (např. finanční zajištění) a nařízení vlády se na něho nevztahují. Totéž platí i pro provozovatele, který při základním hodnocení rizika přesáhne 50 bodů a současně je registrován v Programu EMAS nebo má systém EMS podle ISO 14 001.

Pokud však při základním hodnocení rizika provozní činnosti dosáhne více než 50 bodů, provádí se podrobné hodnocení rizika. Samotné základní hodnocení rizik však není vůbec jednoduchou záležitostí. Nařízení vlády č. 295/2011 Sb., které hodnocení blíže upravuje, přináší spolu s metodickými pokyny MŽP řadu výjimek, vzájemných souvztažností a pokynů.

Konzultační firmy nabízejí zpracování základního hodnocení jako službu, na internetu je možné najít i interaktivní formuláře (například Envigroup).

PŘEHLED DOTČENÝCH ČINNOSTÍ = POVINNOST ZÁKLADNÍHO HODNOCENÍ

Provozování zařízení podléhající vydání integrovaného povolení

Provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů podléhajících souhlasu

Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních

Čerpání znečištěných podzemních vod a jejich následné odvádění do vod povrchových nebo podzemních

Odběr povrchových vod, odběr podzemních vod

Čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie

Vzdouvání nebo akumulace povrchových vod podléhající povolení

Zacházení se závadnými látkami

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

Přeprava nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků potrubím nebo v železniční, silniční, vodní vnitrozemské, letecké nebo námořní dopravě

Přeshraniční přeprava odpadů do České republiky, z České republiky a přes Českou republiku

Provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podléhajících povolení (střední a větší zdroje)

Nakládání s těžebním odpadem

Provozování úložišť oxidu uhličitého

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *