Co přinese ISPOP v roce 2013

Prostřednictvím Integrovaného systému ohlašovacích povinností se ohlašuje od roku 2010. Systém je průběžně inovován tak, aby zjednodušil práci všem zúčastněným subjektům: jak ohlašovatelům, tak ověřovatelům a zpracovatelům dat.

Tvůrci systému se museli vypořádat i s nárůstem počtu povinných subjektů v souvislosti s nabíhající účinností přechodných ustanovení zákona č. 25/2008 Sb., o ISPOP a IRZ. Poptávka po uživatelské podpoře tak enormně vzrůstala.

V loňském roce uživatelé ISPOP nalezli ve svých účtech novou sadu formulářů a celou řadu dalších funkcionalit, které usnadnily správu jejich elektronického účtu. Systém poskytl u převážné většiny ohlašovacích povinností předvyplněné formuláře z roku 2011, a ohlašovatelé tudíž pouze aktualizovali proměnná data. Ukázalo se, že zásadní výhody ISPOP pro ohlašovatele se projevují při opakovaném ohlašování (viz tab).


Nedílnou součástí ohlašovací kampaně byla i provozní podpora poskytovaná externím callcentrem a interním helpdeskem, který se zejména z pohledu nových ohlašovatelů ukázal jako velmi užitečný. Písemná odpověď s postupem řešení problému byla považována uživateli za praktičtější než telefonický návod. Je třeba podotknout, že CENIA poskytovala ohlašovatelům pomoc nad rámec povinností plynoucích ze zákona.

NOVINKY V TOMTO ROCE

Hlavní novinkou bude napojení ISPOP na Informační systém základních registrů (ISZR). V praxi to znamená, že z ohlašovacích formulářů budou vypuštěny referenční údaje o ohlašovateli s výjimkou tzv. identifikátoru (IČ pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu u fyzických osob), resp. jejich vyplnění nebude povinné.

Registrace nových subjektů do systému ISPOP bude probíhat pouze na základě uvedení IČ nebo čísla občanského průkazu či cestovního pasu. Po spuštění nové verze aplikace ISPOP (3. 12. 2012) je možno provést registraci prostřednictvím nového registračního formuláře, který je k dispozici na webu ISPOP v sekci „Chci podat hlášení“. V praxi to znamená opět úsporu času a optimalizaci celého procesu, protože nebude nutno vyplňovat všechny povinné údaje o subjektu. ISPOP napojením na ISZR sníží uživatelům už tak minimální administrativní zátěž.

Navzdory úsporným opatřením, která postihla celý resort životního prostředí, nabídne CENIA ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ohlašovatelům podporu. Kromě pravidelně aktualizovaných webových stránek www.ispop.cz, zde umístěných podrobných manuálů pro všechny skupiny uživatelů a nově připravených návodných videosekvencí bude její těžiště spočívat především na elektronickém helpdesku EnviHELP https://helpdesk.cenia.cz. EnviHELP disponuje rozsáhlou znalostní bází z oblasti ISPOP, kam byly zapracovány odpovědi na nejčastěji kladené dotazy a popisy řešení problémů sesbíraných za minulé dvě ohlašovací kampaně.

PODPORA OHLAŠOVATELŮM

Jak již bylo zmíněno, agentura CENIA v roce 2012 poskytovala ohlašovatelům podporu nad rámec zákonných povinností a dlužno podotknout i nad rámec svých finančních možností. Proto v roce 2013 nebude spuštěno externí callcentrum a provozní podporu je třeba aktivně hledat na webových stránkách ISPOP www.ispop.cz. Konkrétní dotazy lze klást písemně prostřednictvím helpdesku EnviHELP https://helpdesk.cenia.cz. CENIA rovněž organizuje instruktážní semináře na krajských úřadech. Jestli ani tato podpora nebude ohlašovatelům vyhovovat, pak nezbývá než v komerčním prostoru nalézt subjekty či organizace, které povinná hlášení zpracují na stejné bázi, jako pracují např. daňoví poradci.

 

Eva Branišová
tisková mluvčí, CENIA, česká informační agentura životního prostředí

 

Elektronický helpdesk EnviHELP: https://helpdesk.cenia.cz

 

CO JE ISPOP

Integrovaný systém ohlašovacích povinností (ISPOP) je v resortu životního prostředí jedním z příspěvků k zavádění tzv. e-Governmentu v České republice. Shromažďuje údaje o vlivu činnosti ekonomických subjektů na životní prostředí. Zřizovatelem je Ministerstvo životního prostředí (MŽP), provoz zajišťuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

Systém je vyvíjen v rámci projektu CISAŽP – Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí.

 

ZÁSADNÍ KROKY V PROCESU OHLAŠOVÁNÍ

Vzhledem k tomu, že ohlašovací období má svůj pevný časově omezený rámec, dá se předpokládat, že po úspěšném splnění svých povinnosti ohlašovatelé rádi své znalosti týkající se fungování ISPOP odloží ad acta. Proto je na místě připomenout hlavní body struktury systému ISPOP a jednotlivé kroky nutné ke správnému splnění ohlašovacích povinností.

Registrace v systému ISPOP se váže k subjektu jako celku, bez ohledu na typ ohlašovací povinnosti (jedna registrace subjektu umožňuje ohlašovat všechny agendy, které je subjekt povinný ohlašovat). Pokud ještě nejsou uživatelé v ISPOP registrováni, použijí registrační formulář, který je k dispozici na www.ispop.cz, včetně návodu na jeho vyplnění. Pro odeslání lze využít tlačítka „Odeslat online“ do ISPOP. Další možností je zaslání registračního formuláře jako přílohy do datové schránky ISPOP ID (MŽP): 5eav8r4. Dokument je třeba autorizovat.

Autorizace registračního formuláře:

– elektronický podpis přímo ve formuláři,

– nebo zaslání datovou schránkou ID (MŽP): 5eav8r4,

– nebo zaslání vytištěné a podepsané listinné verze „Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP“ (žadatel dostanepotvrzení na e-mail, který uvedl v registračním formuláři) poštou doporučeně na adresu CENIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10.

Na základě autorizace jsou vygenerovány přístupové údaje a odeslány opět na e-mail uvedený žadatelem v registračním formuláři.

Podání hlášení: Je možné až po obdržení přístupových údajů do ISPOP. PDF formuláře pro tvorbu hlášení jsou k dispozici pouze registrovaným uživatelům. Vyplněná hlášení se odesílají:

– elektronicky pomocí tlačítka „Odeslat on-line do ISPOP“,

– nebo jako příloha datovou schránkou ID (MŽP): 5eav8r4 ,

– ISPOP nepřijme hlášení v podobě naskenovaných dokumentů.

Autorizace hlášení:

– elektronický podpis přímo ve formuláři,

– nebo zaslání datovou schránkou ID (MŽP): 5eav8r4,

– nebo zaslání podepsané listinné verze „Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP“ (žadatel dostane Potvrzení na e-mail, který uvedl v registračním formuláři) poštou doporučeně na adresu CENIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10.

V roce 2013 se budou prostřednictvím ISPOP plnit ohlašovací povinnosti dle zákona:

– č. 25/2008 Sb., o ISPOP a IRZ,

– č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší – provozovatelé všech středních, velkých a zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší,

– č. 254/2001 Sb., o vodách – vyjma příloh 1-4 vyhl. č. 431/2001 Sb.,

– č. 477/2001 Sb., o obalech – vyjma povinných osob, které jsou zapojeny do kolektivních systémů sběru obalů (EKO-KOM),

– č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Pro vybrané ohlašovací povinnosti budou v účtech registrovaných uživatelů k dispozici nové interaktivní PDF formuláře:

– F_ODP_PROD Hlášení o produkci a nakládání s odpady

– F_ODP_PROD_AV Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady

– F_ODP_PROD_EL Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady

– F_ODP_ZAR Zařízení na využívání a odstraňování odpadů

– F_ODP_SKL Skládky odpadů

– F_ODP_DO Dopravce odpadů

Prostřednictvím ISPOP se nehlásí (dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.):

– příloha č. 24 vyhlášky č. 383/2001 Sb. – shromažďovací místa nebezpečných odpadů a sběrová místa a sklady odpadů (sběrné dvory),

– příloha č. 3 vyhlášky č. 352/2008 Sb. – potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků. Toto potvrzení vydává provozovatel zařízení ke sběru autovraků přímo osobě předávající vozidlo. Potvrzení je třeba přiložit k žádosti o trvalé vyřazení vozidla na příslušný úřad,

– příloha č. 3 vyhlášky č. 170/2010 Sb. – Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů.

 

STATISTIKA ISPOP 2012

Celkový počet přijatých dokumentů 161 931

z toho registrací 23 158

z toho hlášení 138 773

z toho validních hlášení 120 891

z toho hlášení za agendu odpady 77 945

Celkový počet registrovaných subjektů (2010-2012) 45 218

Počet nově registrovaných subjektů (2012) 18 893

 

NEJBLIŽŠÍ SEMINÁŘE K ISPOP

Vedení a ohlašování evidencí odpadů a zařízení

31. 1. 2013, Praha

Průběžná evidence a roční ohlašování odpadů, autovraků, elektrozařízení a elektroodpady, zařízení a látek s obsahem PCB, kalů ČOV, zařízení na využívání a odstraňování odpadů, skladů a sběrných dvorů, přepravců odpadů

evidence přepravy nebezpečných odpadů. Lektoři: CeHO

Změny ohlašovacích povinností – ISPOP, IRZ, SPE, odpady, voda

30.1., Praha – 4.2., Olomouc – 5.2., Brno

Souhrnná provozní evidence ovzduší za rok 2012 – obsah a způsoby ohlašování, ohlašování odpadů, IRZ, vody a dalších agend přes ISPOP, aktuální praktické informace. Lektoři: agentura CENIA, Ing. Pavel Machálek (ČHMI), Ing. Zdeněk Fildán (ENVIGROUP)

Kontakt: www.envigroup.cz

 

PŘEHLED OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ PRO OBLAST ODPADŮ

Formulář/Název/Právní předpis Termín/Ohlašovatel
F_ODPRZ_ELRoční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu§ 6 vyhl. č. 352/2005 Sb. – příloha č. 4 31. 3. 2013/MŽP
F_ODPRZ_ZPETODBRoční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru za uplynulý kalendářní rok§ 20 vyhl. č. 383/2001 Sb. – příloha č. 19 31. 3. 2013/MŽP
F_ODP_PCBEvidenční list pro inventarizaci zařízení a látek podle § 39 odst. (8) zákona o odpadech, u nichž se prokazuje nepřítomnost PCB podle § 27 odst. (7) zákona o odpadech§ 6 vyhl. č. 384/2001 Sb. – příloha č. 2 od 1. 1. 2013 (ihned po změně)/CENIA
F_OBL_RVHlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidencevyhl. č. 641/2004 Sb. 15. 2. 2013/CENIA
F_ODP_PRODHlášení o produkci a nakládání s odpady§ 21 a § 22 vyhl. č. 383/2001 Sb. – příloha č. 20 15. 2. 2013/ORP
F_ODP_PROD_AVHlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady§ 5 vyhl. č. 352/2008 Sb. – příloha č. 4 15. 2. 2013/ORP
F_ODP_PROD_ELHlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady§ 11 vyhl. č. 352/2005 Sb. – příloha č. 8 15. 2. 2013
F_ODP_ZARZařízení na využívání a odstraňování odpadů § 23 odst. (1) vyhl. č. 383/2001 Sb. – příloha č. 22 od 1. 1. 2013 (do 2 měsíců od zahájení nebo ukončení provozu)/ORP
F_ODP_SKLSkládky odpadů§ 23 odst. (2) vyhl. č. 383/2001 Sb. – příloha č. 23 od 1. 1. 2013 (do 2 měsíců od zahájení nebo ukončení provozu)/ORP
F_ODP_DODopravce odpadů§ 23 odst. (3) vyhl. č. 383/2001 Sb. – příloha č. 27 od 1. 1. 2013 (do 2 měsíců od zahájení nebo ukončení provozu)/ORP

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *