Kategorie:
Praxe

Co přináší euronovela

Přinášíme stručný výtah změn, které přináší tak zvaná ekoauditová novela zákona o odpadech č. 169/2013 Sb.

Nedávno schválená novela by měla eliminovat nadbytečné požadavky environmentální legislativy a odstranit problémy s aplikací zákona o odpadech v praxi. Některé body také reagují na změny evropských právních předpisů.

HLAVNÍ ZMĚNY

Úpravy § 2 (nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti) a § 3 (definice odpadu).

Změny v oblasti zařazování odpadů podle kategorií – následně bude zrušen Seznam nebezpečných odpadů v příslušné vyhlášce (č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů) a ruší se příloha č. 5 zákona o odpadech.

V oblasti pověřování k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů bude využit Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP).

Zrušení povinnosti původců odpadů zpracovávat plán odpadového hospodářství původce (zůstává však povinnost pro obce).

Zrušení omezení počtu původců, oprávněných osob a provozoven, pro které bylo možno vykonávat funkci odpadového hospodáře.

Zrušení povinnosti původce nebezpečných odpadů žádat o souhlas k jejich shromažďování.

Vedení evidence při přepravě nebezpečných odpadů prostřednictvím elektronického integrovaného systému (ISPOP).

Změny v oblastech „Baterie a akumulátory“, „Autovraky“, „Elektrická a elektronická zařízení“.

Nové § 38a a § 38b týkající se zpětného odběru pneumatik.

Změny v oblasti kontroly přeshraniční přepravy.

ZMĚNY V EVIDENCI

Novela vypouští se povinnost dopravců zasílat informace o dopravní firmě. Nově se budou zasílat informace o malých zařízeních ke zpracování biologicky rozložitelného odpadu podle § 33b odst. 1.

Ruší se povinnost zasílat údaje o shromažďovacích místech NO a sběrových místech a skladech (výjimkou jsou sběrné dvory provozované obcemi). Provozovatelé zařízení podle § 14 odst. 1 a 2 a podle § 33b odst. 1 budou zasílat údaje o provozu zařízení přímo krajskému úřadu příslušnému podle místa zařízení, provozovatelé skládek jsou povinni zasílat údaje o stavu finanční rezervy, rovněž o volné kapacitě skládky, a to příslušnému krajskému úřadu. Zavádí se identifikační číslo zařízení.

Novela ruší přílohu č. 1 (Skupiny odpadů), č. 5 (Seznam složek, které podle tohoto zákona činí odpad nebezpečným) a č. 8 (Látky, které označují odpady perzistentních organických znečišťujících látek). V příloze č. 9 se zohledňuje změna týkající se zemin a jiných přírodních materiálů.

Navrhovaná účinnost novely je 1. říjen 2013 s několika výjimkami.

Čl. I bodu 47 – použití poplatků na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků – účinnost dnem 1. ledna 2015

Čl. I bodu 57 – nové povinnosti týkající se zpětného odběru pneumatik – 1. ledna 2014

Čl. I bodů 24, 58, až 67 a 104 – využití ISPOP v oblasti hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a změny v oblasti evidence – 1. října 2014.

Ing. Petr Havelka

ředitel České asociace odpadového hospodářství

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *