Co přinášejí nové zadávací směrnice EU

Evropská komise zveřejnila 20. prosince 2011 návrh nového legislativního balíčku v oblasti veřejného zadávání a v současnosti je projednáván v Evropském parlamentu. Jeho obsahem je, vedle směrnice pro veřejné zadavatele, návrh upravené směrnice pro zadavatele sektorové a zcela nový návrh směrnice pro koncese.

Zásadní změnu v zadávání veřejných zakázek sektorovými zadavateli sektorová směrnice nepřináší. Na rozdíl od současného českého zákona o veřej-ných zakázkách však zachovává specifický režim i pro zadavatele veřejné, kteří vykonávají relevantní činnost v oblasti vodo-hospodářství.

CO MŮŽE ZAJÍMAT PROVOZOVATELE BEZ MAJETKOVÉ ÚČASTI STÁTU

Zásadním posunem nicméně je, že právo vykonávat relevantní činnost, které bylo uděleno na základě koncesního či zadávacího řízení nebo na základě dalších vyjmenovaných transparentních postupů, nebude považováno za zvláštní či výhradní právo. Lze se tedy domnívat, že provozovatelé bez majetkové účasti státu, kteří uzavřeli nebo uzavřou provozní smlouvu v koncesním nebo zadávacím řízení, nebudou již muset podle směrnice postupovat.

Sektorová směrnice obsahuje také řadu dílčích novinek či úprav stávajících institutů. Lze zmínit např. upřesněnou koncernovou výjimku a výjimku pro in-house, modifikovaná pravidla pro posuzování mimořádně nízké nabídkové ceny nebo upřesněná kritéria pro zadávání zakázek, která umožní zohlednit náklady životního cyklu a u veřejných zakázek na služby hodnocení vzdělání a zkušeností týmu pro plnění veřejné zakázky.

Zajímavé je rovněž začlenění pravidel pro následné změny uzavřených smluv, které budou nově zahrnovat i zadávání víceprací. V neposlední řadě je možné upozornit na několik flexibilnějších způsobů zadávacích řízení, která v České republice nebyla do zákona buď převzata vůbec (kvalifikační systémy), anebo nejsou téměř využívána (pravidelné předběžné oznámení jako způsob zahájení řízení).

CHYSTÁ SE NOVÉ POJETÍ KONCESNÍCH SMLUV

Legislativní balíček obsahuje dále návrh zcela nové směrnice o koncesích. Koncese je v návrhu definována jako úplatná písemně uzavřená smlouva, jejímž předmětem je provedení stavebních prací či poskytování služeb a protiplnění za ně spočívá buď pouze v právu využívat stavbu či služby, které jsou předmětem smlouvy, nebo navíc společně s částečnou platbou od zadavatele.

Právo využívat stavbu nebo služby v sobě musí zahrnovat přenos podstatného ekonomického provozního rizika na koncesionáře. Za převzetí podstatného provozního rizika se považuje situace, ve které není zaručena návratnost investic nebo nákladů vynaložených při provozování díla nebo služeb, které jsou předmětem koncese.

Návrh se má vztahovat na zadávání koncesí s předpokládanou hodnotou vyšší než 5 mil. eur veřejnými i sektorovými zadavateli; pro koncese na služby mezi 2,5 a 5 mil. eur mají platit pouze určité uveřejňovací povinnosti.

Směrnice nestanoví žádné konkrétní druhy koncesních řízení. Místo toho upravuje jen určité procedurální záruky (pravidla), které musí zadavatelé v koncesních řízeních dodržet. Koncesní řízení mimo jiné podléhá povinnosti uveřejnění oznámení v Úředním věstníku EU. Zatímco tedy na úrovni Evropské unie se bude jednat (pokud bude směrnice vůbec přijata) o zásadní posun, její dopad v České republice zřejmě nebude s ohledem na existenci koncesního zákona příliš velký, neboť s určitým zjednodušením můžeme konstatovat, že stávající koncesní zákon není s návrhem směrnice v rozporu.

PŮVODNĚ UVAŽOVANÁ TRANSPOZICE SE DO POLOVINY ROKU 2014 PATRNĚ NESTIHNE

V současné době probíhá projednávání těchto návrhů v Evropském parlamentu s tím, že na základě současných předpokladů by mohly být schváleny na podzim 2013. Původně zamýšlená transpoziční lhůta do 30. 6. 2014 zřejmě proto bude muset být prodloužena. Samozřejmě nelze vyloučit změny návrhů v průběhu projednávání.

DAVID DVOŘÁK

partner MT Legal s. r. o. advokátní kancelář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *