Co nového ve Sbírce zákonů

Částka 77 ze dne 21. srpna 2009 256 - Nařízení vlády, kterým se zakazuje uvádění výrobku obsahujícího dimethyl-fumarát na trh nebo do oběhu Novelizuje vyhlášku č. 102/2001 Sb. 257 - Vyhláška o používání sedimentů na zemědělské půdě Novelizuje vyhlášku č. 156/1998 Sb. Částka 82 ze dne 27. srpna 2009...

Částka 77 ze dne 21. srpna 2009

256 – Nařízení vlády, kterým se zakazuje uvádění výrobku obsahujícího dimethyl-fumarát na trh nebo do oběhu

Novelizuje vyhlášku č. 102/2001 Sb.

257 – Vyhláška o používání sedimentů na zemědělské půdě

Novelizuje vyhlášku č. 156/1998 Sb.

Částka 82 ze dne 27. srpna 2009

271 – Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů

Novelizuje vyhlášku č. 474/2000 Sb.

Částka 86 ze dne 31. srpna 2009

279 – Vyhláška o předcházení emisím regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů

Částka 88 ze dne 31. srpna 2009

283 – Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Novelizuje vyhlášku č. 341/2002 Sb.

Částka 89 ze dne 4. září 2009

284 – Zákon o platebním styku

285 – Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

Částka 90 ze dne 4. září 2009

297 – Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

Částka 94 ze dne 7. září 2009

313 – Úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá z pozdějších změn

Částka 95 ze dne 11. září 2009

314 – Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších změn

Nabylo účinnosti ke dni 1. 9. 2009

155/2009 Sb. – Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů

Částka 46 z 4. 6. 2009, nabývá účinnosti prvním dnem třetího měsíce následujícího po dni vyhlášení

198/2009 Sb. – Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)

Částka 58 z 29. 6. 2009, nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení

Pozbylo platnosti ke dni 1. 9. 2009

368/2001 Sb. – Vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterou se stanoví podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení soutěžitelů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *