Chyby ve formulářích k PCB

Podle Centra pro hospodaření s odpady se množí chybně vyplněné formuláře Plánů postupného odstranění PCB, odpadů PCB a zařízení s obsahem PCB. Ve své zprávě CEHO upřesňuje, že list č. 2 formuláře je určen pro vlastníky (držitele) nebo provozovatele zařízení s obsahem PCB a jiných výskytů PCB, které...

Podle Centra pro hospodaření s odpady se množí chybně vyplněné formuláře Plánů postupného odstranění PCB, odpadů PCB a zařízení s obsahem PCB. Ve své zprávě CEHO upřesňuje, že list č. 2 formuláře je určen pro vlastníky (držitele) nebo provozovatele zařízení s obsahem PCB a jiných výskytů PCB, které se zároveň evidují na Evidenčním listu pro inventarizaci zařízení a látek podle § 39 odst. (8) zákona a zařízení, u nichž se prokazuje nepřítomnost PCB podle § 27 odst. (7) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

V tomto případě se uvádí množství provozní kapaliny s obsahem PCB (v kilogramech), která se nachází v provozovaných nebo z provozu odstavených, ale oprávněné osobě dosud k odstranění nepředaných zařízeních. Dále se uvádí množství látek s obsahem PCB (v kilogramech), jejichž výskyt lze označit kódy 81, 82, 83 nebo 90, a které dosud nebyly předány vlastníkem (držitelem) oprávněné osobě k odstranění. List č. 3 ponechá takovýto subjekt nevyplněný.

List č. 3 je určen pouze pro subjekty, které jsou osobami oprávněnými k nakládání s odpady PCB, které nebyly dosud definitivně odstraněny a jsou oprávněnými osobami drženy ve skladech nebezpečných odpadů. Uvádí se množství odpadů PCB (v tunách) označených příslušným kódem odpadu podle Katalogu odpadů, a to tak, jak jsou tyto odpady evidovány v Hlášení o produkci a nakládání s odpady podle Přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. List č. 2 ponechá takovýto subjekt nevyplněný.

Listy č. 2 a 3 jsou určeny pro subjekty, které jsou jak vlastníkem (držitelem) zařízení nebo látky s obsahem PCB nebo provozovatelem zařízení s obsahem PCB, tak oprávněnou osobou, která převzala odpady PCB k odstranění jedním ze zákonem povolených postupů a v tomto smyslu s nimi dále nakládá.

Číselné údaje označují stav zařízení a látek s obsahem PCB a odpadů PCB ve firmě k určitému datu a uvedené hmotnosti na listech č. 2 a 3 se sčítají!

Zdroj: ceho.vuv.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *