Cesta Nizozemí – cíle, závazky, výsledky

Nizozemské odpadové hospodářství je často dáváno za příklad moderního způsobu nakládání s odpady. Technologické inovativní procesy, aktivní vyhledávání nových řešení, zdokonalování a modernizace - to jsou prostředky jak operativně řešit nové výzvy.

I to je jeden z důvodů, proč odpadové hospodářství v Nizozemí představuje tak dynamické tržní prostředí. Ekonomický obrat celého sektoru je dohadován na 5,7 miliard euro ročně, s predikcí pravidelného meziročního vzestupu, a dává práci více než 30 000 lidí.

Holandsko, společně s Rakouskem a Německem, dodržuje při nakládání s odpady jednu principiální zásadu: platí zde zákaz skládkování. Aby tedy byla dodržena příslušná rámcová stanoviska, je nutné, aby odpad byl buď spálen ve spalovnách, anebo recyklován. Pro zemi, která ročně produkuje v průměru 61 milionů tun odpadů, z toho 8,9 milionů tun (přesněji 8,868 kilotun v roce 2011) komunálního odpadu, to pak skutečně představuje nemalý závazek. Přesto se daří recyklovat v průměru 80 % veškerého produkovaného odpadu. Spalovny, likvidující tuhý komunální odpad, a bioplyn z uzavřených skládek se podílejí z patnácti procent na produkci energie pro celou zemi.


Do dalších let si Holandsko vytýčilo čtyři hlavní priority: stimulovat proces prevence vzniku odpadů, zvýšit podíl recyklace (některé oblasti, např. papírenský a automobilový průmysl, už dnes překonávají své závazky pro rok 2015), snižovat podíl spalitelného materiálu na všech uzavřených skládkách a snížit environmentální dopady sedmi specifických toků odpadů (například stavebního odpadu, PVC, textilu, potravin a papíru).

 

HOLANDSKÉ ZKUŠENOSTI

V květnu tohoto roku se spolupracovník naší redakce Radomír Dohnal zúčastnil na pozvání vlády Nizozemského království týdenní cesty, během níž se blíže seznámil s problematikou odpadového hospodářství této evropské země. Z jeho poznatků a zkušeností vznikla tato příloha.

 

HLAVNÍ ZDROJE ODPADŮ V HOLANDSKU (TIS. TUN)

 

Stavební průmysl 25 890
Ostatní průmysl 14 970
Spotřebitelé, konzumenti 9 020
Obchod, služby, vláda 5 310
Zemědělství 2 250
Energetika 1 450
Zpracování kanalizačních odpadů, odp. voda 1 400
Doprava a transport 650
Čištění pitné vody 170
Zdroj: NL Agency, Statistics Netherlands (CBS) a Eurostat, 2010

 

 

POROVNÁNÍ SLOŽENÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V AMSTERODAMU A ČR

 

Amsterodam (%) ČR (%)
Zelený odpad 26 25
Papír, kartón 15 13
Plasty 14 12
Sklo 5 4
Textil 2 7
Ostatní 38 39
Zdroj: Afwalservice West, 2011, EKOKOM, 2009

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *