Čeká nás odpadová reforma?

Rozhovor s prokuristou společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, s. r . o., Ing. Jiřím Čenským se původně měl věnovat očekávaným změnám v oboru. Vyústil však do dosti chmurné vize, vyvolané jedním připomínkovaným návrhem.

Zastupujete firmu, která se primárně zabývá komplexním odpadovým hospodářstvím. Jak bude podle vašeho názoru obor reagovat na výstavbu spaloven komunálního odpadu, která se u nás chystá?

Z našeho pohledu jsou dnes koncovými zařízeními skládky, kde skončí 80-90 % směsných zbytkových komunálních odpadů (číslo se liší podle toho, který úřad dělal statistiku). Až budou vybudovány spalovny, tok odpadů se pouze přesměruje do jiného zařízení. Energetické využití je vyšší forma nakládání s odpady a z našeho pohledu je to určitě cesta správným směrem.


Jako firma vlastnící skládky však změny určitě pocítíte.

Nakládáme s odpady v mnoha různých zařízeních a pouze jedním z nich je skládka. V energetickém využívání odpadů vidíme další možnosti rozvoje firmy, v ČR však dosud nebyl pro soukromého investora vytvořen prostor, aby mohl s takovým projektem přijít. Cítíme absenci jasně definovaných pravidel pro rozvoj a změnu systému nakládání s komunálními odpady.

Ze tří nových projektů (Ostrava, Plzeň, Komořany) jsou dva připravovány na základě dobrovolné dohody, respektive jsou projektem vyššího územního celku. Pokud kraj přichází s takovým konceptem a chce ho realizovat sám, musí pro něj získat dostatečné finanční prostředky a připravit podmínky, tj. najít vhodné místo a dispozici, zajistit dostatek odpadů pro zařízení a dostatečný odběr tepla, bez kterého není možné dosáhnout efektivity provozu takového zařízení. Podle mě je jeho hlavní úlohou nastavení podmínek pro realizaci takového zařízení. Na dobře definovaném projektu pak bude mít určitě zájem se podílet více firem z oblasti odpadového hospodářství, ať už jako jeden z investorů nebo zajištění provozu a logistiky.

Realizovat takový záměr by se však mohl také účelovou změnou zákona o odpadech, kdy by odpady přestaly být předmětem podnikání, byly by státní, respektive krajské, a samospráva by se o ně také starala. Což by byla myslím v rámci EU zcela unikátní záležitost.

To myslíte doopravdy?

V polovině dubna jsme jako členové České asociace odpadového hospodářství připomínkovali materiál Ministerstva životního prostředí, týkající se jednotlivých bodů připravovaných zákonů o odpadech, obalech a zpětném odběru výrobků. Tento konkrétní materiál se věnuje nastavení výše poplatků za skládkování odpadů. Upravuje však tendence a postupy, které jsou již realizované a fungují v jednotlivých krajích republiky.

Je logické, že chceme-li přejít k hierarchicky vyšší formě nakládání s odpady, musíme znevýhodnit nejméně ekologickou cestu. V praxi to znamená zvýšit poplatky za ukládání odpadů na skládky na takovou úroveň, aby se spalovny staly konkurenceschopnými a trh se přeorientoval. To je správně. Mají-li se pro budoucí spalovny dělat finanční rozvahy, je třeba znát už dnes ceny skládkování v budoucnosti. Tyto diskuse rádi povedeme.

Pro samotné provozovatele skládek je výše poplatků zcela irelevantní údaj. Je jim úplně jedno, jak vysoký je. Vybere ho od producentů odpadů a odevzdá ho dál. Skládky v tomto případě fungují jako jakýsi berní úřad a zvykli jsme si na to a systém je takto všude dobře zaveden. Navyšování poplatků je bolestivé pro původce odpadů, ti ho v případě ukládání svých odpadů na skládku budou povinni zaplatit. Je to legitimní nástroj pro nastavení konkurenčního prostředí pro umožnění změny v tocích odpadů, kdy vznikne prostor pro vyšší formy třídění odpadů, další možnosti recyklace a využívání odpadů, včetně energetického využití.

Hlavně také víme, že jednoho dne bude skládkování komunálních odpadů zakázáno a počítáme s tím. Potřebovali bychom však vědět dopředu, kdy to bude – minimálně deset let předem, ještě lépe dvacet let. Dnes už je rok 2012 a my pořád jen tušíme, že možná někdy kolem roku 2020, ale nevíme to jistě. V návrzích poplatků za skládkování je požadavek i na stanovení poplatků do roku 2025, tak možná to přijde až po tomto roce?

Jak s tím souvisí ony „samosprávní odpady“, které jste zmiňoval?

V materiálu, o němž jsem hovořil, jsou totiž také uvedeny nutné úpravy legislativy v souvislosti se změnami poplatků. Uvádí se tam, že integrované systémy nakládání s komunálními odpady (ISNO) budou přímo řízeny krajskými úřady a původci odpadů do nich budou povinně zapojeni buď přímo nebo prostřednictvím obcí.

To znamená, že by o všem v odpadovém hospodářství kraje měl rozhodovat krajský úřad? A co volný trh?

Nevím, jakou mají konkrétní představu. Na území krajů funguje v odpadovém hospodářství množství firem, jež zajišťují provoz nejrůznějších zařízení, jako jsou skládky, nakládání s velkoobjemovými odpady, bioodpady, provozují dotřiďovací linky, částečně i materiálové využití a další služby pro města a obce (zimní údržby, čistota města). Takto jsou regionálně takové integrované systémy pro nakládání s odpady zavedeny. Pokud by kraj chtěl tato zařízení řídit, pak je musí nějakým způsobem převzít, koupit. Nedovedu si moc představit, jak by dnešní firmy mohly fungovat v centrálně řízeném systému.

Zneklidňuje mě i postoj k již existujícím zařízením. V materiálu se doslova říká, že krajský úřad nesmí zakázat na svém území provozování určitého zařízení kvůli omezování podnikatelských zájmů. Text však pokračuje – krajský úřad může omezit kapacitu takového zařízení pro nakládání s odpady nebo vymezit, s jakými kategoriemi odpadů bude moci nakládat. To znamená, že dnešní povolené seznamy zpracovávaných odpadů by šlo seškrtat na jednu dvě položky, a to v maximálním množství jedné tuny za rok, což sice není přímý zákaz provozu, ale jednoznačně k němu vede. A ještě dodávají, že každý nový záměr nakládání s odpady musí být zahrnut do ISNO, který bude definován v zákoně o odpadech, včetně obsluhy a minimálních kapacit zařízení!

To jde velmi daleko!

Ano, do doby před 23 lety. V materiálu není nikde řečeno, že mají být stávající systémy převzaty, zachována kontinuita. Jako by vůbec nebrali v úvahu, že v krajích je odpadové hospodářství zorganizováno a propojeno určitým způsobem, že zde pracují firmy, zařízení, systémy. Chtěl bych zdůraznit, že citované materiály jsou v projednávání, a nejsou schváleny žádnými orgány. Nicméně představují určitou krajní mez.

Pokud má stát zájem starat se o odpady do všech detailů, včetně svozu, musí říci, jak ze současného statusu volného trhu přejdeme do státního. A pak proběhne odpadová reforma.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *