Bylo by chyba nevyužít místní možnosti

V Mladé Boleslavi se brzy rozběhne stavba zařízení pro mechanicko-biologickou úpravu, kterou buduje společnost Compag Mladá Boleslav, s. r. o., ve spolupráci se společností ŠKO-ENERGO. Moderní zařízení má mít kapacitu 60 000 tun ročně.

Nová úpravna má být uvedena do provozu nejpozději 1. 1. 2015. Na otázky odpovídá Radek Lizec, jednatel společnosti Compag Mladá Boleslav, s. r. o.

Proč jste se rozhodli jít cestou MBÚ? Považujete ji za výhodnější z hlediska ekonomiky nebo provozu než např. spalovny?

Oblast technologií zpracování odpadů se v posledním desetiletí vyvíjela velmi intenzivně, a to směrem energetického využití co možná nejvíce složek komunálního odpadu. MBÚ již dnes neznamená pouhé třídění jednotlivých frakcí odpadu a následnou výrobu TAP (tuhé alternativní palivo), ale například i využití biologicky rozložitelné frakce k výrobě bioplynu, respektive k výrobě el. energie a tepla.


Naše společnost vzhledem k místním možnostem zvolila cestu MBÚ – přímo ve městě existuje spalovací zdroj TAP ve společnosti ŠKO-ENERGO i rozvětvená síť rozvodů tepla. Bylo zbytečné je nevyužít a investovat prostředky do stavby nových zařízení. Naše společnost investičně zajistí vytřídění složek komunálních odpadů vhodných pro zpracování do podoby TAP ve formě pelet, i dalších složek pro recyklaci (železné a neželezné kovy), pro rekultivace území (inertní materiály) nebo dále nerecyklovatelných nebo nebezpečných složek komunálních odpadů. Vytříděná biologicky rozložitelná složka komunálního odpadu bude zpracována ve fermentační stanici s výrobou bioplynu, respektive produkcí el. energie a tepla v kogenerační jednotce.

Jak budou stavba a provoz financovány? Podle zpráv v tisku to vypadá, že financování z větší části zajišťuje Compag. Vyplývá to z faktu, že vaše „matka“, společnost Brantner, má s provozy tohoto druhu zkušenosti?

COMPAG je investorem akce, z XV. výzvy OPŽP je projekt podpořen dotací ve výši 40 % ze Státního fondu životního prostředí. Žádný jiný subjekt se žádnou jinou podporou na výstavbě nepodílí. Koncernová skupina Brantner, do které také společnost COMPAG Mladá Boleslav spadá, samozřejmě zkušenosti se zařízeními typu MBÚ má. Je producentem také alternativních paliv pro cementárny a teplárenský průmysl. Musím však konstatovat, že druhým společníkem společnosti je Statutární město Mladá Boleslav a jeho úloha v tomto projektu je též velmi významná a bez podpory i tohoto společníka by projekt nevznikl.

Jak budete řešit odběr vyrobeného alternativního paliva. Uvádí se, že MBÚ by ho měla produkovat kolem 30 tisíc tun. Je ŠKO-ENERGO, o němž se mluví jako o odběrateli, schopen odebrat celý tento objem?

Ano, celý objem tohoto TAP bude spoluspalován ve společnosti ŠKO-ENERGO. Jak již bylo zmíněno, ŠKO-ENERGO je jedním z klíčových partnerů tohoto projektu.

Tento projekt ekonomicky propojí vícero subjektů: dalším z nich bude společnost Centrotherm (Provozovatel rozvodů tepla na území města).

Kapacita MBÚ se uvádí 60 tisíc tun. Na skládku v Michalovicích však jde jen 40 tisíc tun – jaké budou vaše další zdroje k naplnění kapacity MBU?

Skládka tuhých komunálních odpadů Michalovice, kterou provozuje COMPAG Mladá Boleslav, s. r. o., není jedinou skládkou v regionu, kterou pro odstraňování odpadů naše společnost využívá. Jsou to i konkurenční skládky v regionu, kam míří odpady z regionu obsluhovaného společností COMPAG.

Jaké postupy budou použity pro oddělení suché a mokré frakce na samém začátku procesu.

Snažili jsme se najít co možná nejúčinnější a také provozně nenáročné zařízení, které by splňovalo předpoklad vytřídění biologicky rozložitelné frakce v takové kvalitě, aby tato frakce byla využitelná pro další zpracování ve fermentační stanici. Po mnoha zkouškách bylo rozhodnuto, že využijeme zařízení podobné lisovacímu zařízení, které na základě vysokých tlaků je schopno tuto frakci čistě a s vysokou účinností oddělit.

Jak bude vyřešena eventuální přítomnost nebezpečných odpadů v komunálním odpadu (baterie, léky atd.)?

Ve směsném komunálním odpadu je samozřejmě nebezpečná složka, i když by tam odpadu vůbec být neměla. Představuje však maximálně jedno procento celkového množství, což je srovnatelné s množstvím nebezpečných látek skrytých například v biologicky rozložitelných odpadech, jako je odpad ze zeleně. Aby nebyl ohrožen vlastní proces fermentace, bude vstupující odpad skladován nejdříve v zásobním tanku, kde bude sledováno množství nebezpečných látek. Vstupní materiál se bude míchat a ředit a při zpracování ve fermentační stanici dojde k jeho hygienizaci.

TAP na výstupu zařízení bude laboratorně zkoumáno a dále upravováno, aby splňovalo vlastnosti na přítomnost nebezpečných látek dle podmínek společnosti ŠKO-ENERGO a vydaného certifikátu alternativního paliva.

Jednatel společnosti Compag Miloslav Neuman a náměstek primátora Mladé Boleslavi Adolf Beznoska stojí před pozemkem, na němž bude vybudována MBÚ.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *