Budou sankce za domácí spalování odpadu?

Ti, kdo ve svých domovních kotlích pálí odpad, by měli být sankcionováni. Shodla se na tom pracovní skupina pro řešení špatné kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji.

Sankce by se měly v budoucnosti dotknout těch, kteří opakovaně poruší zákon spalováním odpadu, jakým jsou například pneumatiky nebo PET lahve, a svým konáním tak přímo ohrožují zdraví a životy svých sousedů včetně dětí.

„Nechceme podporovat udavačství, sousedské spory ani zelená komanda. I proto je základní rámec tohoto systému na bázi podezření-kontrola-sankce nastaven tak, aby o kontrolu v dané domácnosti požádala úředníky obce s rozšířenou působností vždy jen místní radnice, tedy lidé, kteří jsou dobře obeznámeni s místní sociálně-ekonomickou situací, poměry mezi obyvateli i jejich vzájemnými sousedskými vztahy,“ uvedl v této souvislosti ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

NÁVRH MUSÍ RESPEKTOVAT ÚSTAVU

Přístup do domácnosti by měl být v budoucnu omezen pouze vstupem k tepelnému zdroji (kotli) a používaným palivům. Pokuty by měly být ukládány v případech, kdy kontrola odhalí porušení zákona nebo majitel odmítne přístup ke svému spalovacímu zdroji.

Ústavností principů se pracovní skupina zabývala od počátku letošního října, na pomoc si přizvala i čtyři právní kanceláře, zabývající se ústavním právem, a experty z Univerzity Karlovy v čele se špičkovým ústavním právníkem Alešem Gerlochem. „Všichni jsme si vědomi toho, že právo na nedotknutelnost obydlí, právo na ochranu zdraví a právo na příznivé životní prostředí stojí vedle sebe, jedno nemá právní převahu nad druhým,“ uvedl Chalupa.

Skupina se shodla na tom, že kontrolou by měla být pověřena úřední osoba (tedy zástupce obecního či městského úřadu), která bude moci přizvat odborně způsobilou osobu (proškolenou mimo jiné od výrobce kotle). Pokud bude potvrzeno podezření porušování zákona, budou provozovateli daného kotle uděleny sankce. Do 10 let od nabytí účinnosti zákona by všechny domácnosti měly povinně provozovat kotle, které splňují 3. emisní třídu. Do té doby budou v dvouletých intervalech probíhat vyžádané kontroly technického stavu a úrovně spalovacího zařízení. Pověřená úřední osoba si bude moci vyžádat doklad o provedení pravidelné kontroly technického stavu.

NORMA SE PŘIPRAVUJE

Podle Chalupy se zatím nejedná o finální verzi právní normy, která by měla mířit do legislativního procesu. Provozovatelé kotlů jsou povinni i podle stávající legislativy řídit se při spalování pokyny výrobce, spalovat pouze paliva, určená pro daný kotel, nespalovat odpady a neobtěžovat okolí kouřem a zápachem. Vymáhání těchto zákonných povinností je však prakticky nemožné, neboť zákon nedovoluje provést kontrolu přímo u zdroje tak, jako je tomu u podnikatelských subjektů. Obecní úřady i Ministerstvo životního prostředí se tak každoročně potýkají s řadou stížností na porušování povinností provozovatelů malých spalovacích zdrojů, v rámci stávajícího právního rámce ale nemohou zajistit jejich účinné řešení. Největším nedostatkem současné právní úpravy je nemožnost opatřit si relevantní důkazy o porušování výše uvedených povinností. Obecním úřadům tak zbývají pouze nepřímé důkazy, které nejsou pro uložení pokuty a zřízení nápravy stavu dostatečné.

OKAMŽITÁ POMOC

od 1. ledna 2012 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Moravskoslezským krajem program na výměnu starých kotlů. Cílem společného dotačního programu je snížit znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, tzv. lokálních topenišť, kde lidé často spalují nekvalitní paliva a odpady.

„Současným pilotním programem si chceme ověřit, jestli bude o dotace mezi obyvateli Moravskoslezského kraje zájem. Osobně věřím, že zájem bude, ekologičtější způsob vytápění by totiž v regionu vedl ke snížení celkových emisí o desítky tun ročně a my jsme do budoucna připraveni objem dotací až zdesetinásobit,“ ministr Tomáš Chalupa. Na podporu výměny kotlů na severní Moravě je k dispozici 20 mil. Kč.

Zdroj: MŽP

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *