Beroun ukončil pilotní projekt pro sběr bioodpadu

Oddělený sběr biologicky rozložitelných složek komunálního odpadu (BRO) v Berouně byl zahájen pilotním projektem, který probíhal od června do října loňského roku.

Projekt realizovaný na základě dotace Středočeského krajského úřadu ověřil možnost třídění BRO v Berouně. Bylo zjištěno, že v odlišných typech zástavby (sídliště a rodinné domky) je nutno přistupovat k BRO různým způsobem.

V ucelené lokalitě rodinných domků se zahradami byly majitelům na základě písemné dohody a při splnění určitých podmínek poskytnuty bezplatně kompostéry (celkem v počtu 100 ks). Získaný kompost občané využívají na svých zahrádkách. Pořízení a distribuce kompostérů stálo kolem 200 tisíc korun a bylo zaplaceno z dotace. Přínos: kolem 30 m3 (7 t) kompostu každoročně zůstává a je využito v místě vzniku a objem ukládaný na skládce je menší o obsah zhruba třistapadesáti popelnic.

V sídlištní zástavbě bylo rozmístěno 175?ks speciálních nádob o objemu 240?l, a to ke každému stání kontejnerů na směsný odpad, v ojedinělých případech podle místních podmínek ke stání kontejnerů na odpady separované.

Před rozmístěním nádob proběhla informační kampaň. Kromě informací týkajících se odkládání biologicky rozložitelných složek odpadu do spe-ciálních nádob byli občané seznámeni i s možností zakoupit si biologicky rozložitelné sáčky. Tyto sáčky byly dostupné na několika místech (areál TS, pokladna MÚ). V průběhu pilotního projektu bylo tímto způsobem distribuováno 147 balení po 15 kusech a ceně 57 Kč/bal. Velikost sáčků byla 25 x 35 centimetrů, což je pro potřeby sběru bioodpadu poměrně málo. Dá se říci, že občané tuto formu třídění přivítali. Svědčí o tom dotazy na možnost rozšíření třídění i poměrně kvalitní složení odkládaného odpadu bez znehodnocujících příměsí. Za 16 měsíců bylo odvezeno téměř 100 tun BRKO .

Svoz je prováděn většinou jednou za dva týdny, v případě potřeby – na základě vlastního monitoringu nebo podnětu zvenčí – se frekvence svozu upraví. Odpad je předáván na kompostárnu Českých lupkových závodů Nové Strašecí. Hotový kompost město Beroun neodebírá.

Pořízení a přeprava nádob ve výši kolem 250 tis. Kč vč. DPH byly kryty dotací. Svoz bioodpadu včetně skládkovného činil 5550 Kč/svoz a byl rovněž částečně kryt dotací. Po skončení pilotního projektu byly tyto náklady zahrnuty do nákladů na odpadové hospodářství města. Přínosem je vedle dalšího využití vytříděných biologicky rozložitelných složek komunálního odpadu úspora na skládkovném. Při předpokládané produkci 80 t/rok je to 68 560 Kč/rok. Roční náklady na svoz BRKO při předpokládané produkci 80 t/rok a 26 svozech činí 144 300 Kč (+ 9 % DPH = 157 287 Kč).

Celkové náklady města na sběr a přepravu odpadů dosahují 13 574 000 Kč za rok, náklady na BRKO tedy představují pouze 1,16 % nákladů.

Jiří Patera,
TS Beroun, s. r. o.

 

Svoz biologicky rozložitelných odpadů z kontejnerů, rozmístěných po městě.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *