Bazar

Hlavní město Praha patří mezi města s jedním z nejlepších systémů nakládání s komunálními odpady. Je velmi úspěšné v třídění složek jako je papír, plasty, sklo, nápojové kartony a bioodpad, když zbývající směsný odpad je převážně energeticky využíván," uvedl na tiskové konferenci k programovému...

Hlavní město Praha patří mezi města s jedním z nejlepších systémů nakládání s komunálními odpady. Je velmi úspěšné v třídění složek jako je papír, plasty, sklo, nápojové kartony a bioodpad, když zbývající směsný odpad je převážně energeticky využíván,“ uvedl na tiskové konferenci k programovému prohlášení RHMP radní Radek Lohynský (ODS), odpovědný za životní prostředí.

Vyhláška o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových č. 45/2012 Sb., která ruší vyhlášky č. 293/2002 a č. 110/2005, nabude účinnost 1. června 2012.

Vyšlo nařízení Komise (EU) č. 252/2012 ze dne 21. 3. 2012, kterým se stanoví metody odběru vzorků a analýzy pro úřední kontrolu obsahu dioxinů, PCB s dioxinovým efektem a PCB bez dioxinového efektu v některých potravinách, a kterým se ruší nařízení (ES) 1883/2006.

Na portálu Strukturálních fondů (www.strukturalni-fondy.cz) byla zveřejněna aktualizace doplňujícího výkladu k postupům pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013. Tato aktualizovaná verze je platná pro všechna zadávací řízení vyhlášená 16. dubna 2012 a později.

Na stránce CEHO (www.ceho.cz) uvedeny jsou příklady vedení evidence odpadů, přehled ohlašovacích povinností a porovnávací tabulka kódů způsobů nakládání.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zjišťuje aktuální postoje a stav informovanosti o systémech NECHELA a NEO. Děje se tak formou dotazníkového průzkumu, který má identifikovat možné bariéry využívání těchto systémů v malých a středních podnicích. Výsledky průzkumu budou využity k návrhům opatření, které budou směřovat k podpoře vyššího využívání obou systémů. Internetový online dotazník naleznete na stránkách MPO www.mpo.cz/cz/anketa-nechela-neo.html.

Pokrytí půdy nepropustným materiálem je jednou z hlavních příčin degradace půdy. EK uveřejnila pokyny jak omezit zakrývání půdy (strategie, právní předpisy, režimy financování, plánovací postupy informační kampaně). Pokyny pro dobrou praxi jsou zveřejněny na http://ec.europa.eu/enviropnemnet/soil/.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *