Analýza ovzduší v ČR

Podle zveřejněné analýzy ČHMÚ "Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2013" vykazuje většina imisních charakteristik látek znečišťujících ovzduší od roku 2000 sestupný trend. Přesto však byly v některých lokalitách překročeny imisní limity. Jde zejména o aglomeraci...

Podle zveřejněné analýzy ČHMÚ „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2013“ vykazuje většina imisních charakteristik látek znečišťujících ovzduší od roku 2000 sestupný trend. Přesto však byly v některých lokalitách překročeny imisní limity. Jde zejména o aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek s hustou zástavbou, častým vytápěním fosilními palivy, mnoha průmyslovými podniky a intenzivní dopravou.

Ve velkých městech (Praha, Brno) se pak na koncentracích škodlivin podílí hlavně doprava. Mezi znečišťujícími látkami jsou za nejzávažnější považovány koncentrace částic jemného polétavého prachu o velikosti několika mikrometrů. Zkratka PM, která se pro ně používá, pochází z anglického názvu „particulate matter“, číslo pak znamená velikosti částice v mikrometrech (například PM10 je polétavý prach o velikosti 10 mikrometrů). Inhalace částic polétavého prachu poškozuje hlavně kardiovaskulární a plicní systém. Čím menší je velikost částic, snadněji se dostanou do plicního systému, přičemž na sobě mohou mít navázány těkavé organické látky, které pak působí v organismu toxicky. Mezi nimi vyniká benzo[a]pyren, silně karcinogenní a mutagenní polycyklický uhlovodík, který najdeme v každém kouři vzniklém při spalování organických materiálů (výfukové plyny, grilované potraviny, kouření).


 

PŘEKROČENÍ IMISNÍCH LIMITŮ NA ÚZEMÍ ČR

  Rozsah území (%) Zasažených obyvatel (%)
Suspendované částice PM10 5,7 15,9
Suspendované částice PM2,5 2,4 9,6
Benzo[a]pyren 17,4 54,5
Přízemní ozon 25,6 8,2

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *