Kategorie:
Praxe

Analytický dokument pro druhotné suroviny

V souvislosti s připravovanou Politikou druhotných surovin se nyní zpracovává strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin.

Hlavním řešitelem úkolu se stal IEEP, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze ve spolupráci se společností EKO-KOM, a. s. Kromě těchto institucí a jejich zástupců se však na řešení úkolu podílí i celá řada dalších odborníků, kteří dlouhodobě působí v oboru druhotných surovin.

Hlavním cílem tohoto úkolu je vypracování analytických podkladů pro následné zpracování Politiky druhotných surovin ČR, která bude nedílnou součástí Surovinové politiky ČR. Informace a výstupy obsažené v dokumentu budou rovněž využity při přípravě zákona o výrobcích s ukončenou životností, jehož věcný záměr v současné době připravuje Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s MPO.

DVĚ ETAPY ŘEŠENÍ

Z hlediska technického je řešení úkolu rozděleno do dvou etap: první etapa byla ukončena v prosinci roku 2010 a primárně se zaměřila na kovy (železné, neželezné, strategické – tj. drahé a vzácné), papír, plasty, sklo a dřevo. Druhá etapa analytického dokumentu je zaměřena na konkrétní komodity, kterými jsou stavební hmoty, vedlejší energetické produkty, pneumatiky, vyřazená elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory a autovraky. Obě etapy díla budou vzájemně provázány a dle smlouvy ukončeny v termínu do 31. července 2011. Řešitelský tým při analýze jednotlivých materiálových toků druhotných surovin vychází z dostupné datové základny informačních zdrojů v České republice, kterými jsou zejména ČSÚ, statistika zahraničního obchodu MPO, ISOH, EKO-KOM, a. s., Celní správa ČR, evidence vývozů, dovozů a tranzitu odpadů MŽP, vlastní statistická data průmyslových svazů a asociací. Chybějící data jsou doplňována výstupy z terénních šetření, provedených u klíčových subjektů podnikajících v oblasti druhotných surovin. Součástí řešení je též identifikace případných problémů se získáváním statistických dat, podle které budou doporučeny úpravy sběru statistických dat v České republice (v současné době je zřejmé, že problém s datovou základnou je typický zejména pro komoditu dřevo).

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Součástí řešení je i dotazníkové šetření u subjektů reprezentujících obor druhotných surovin. Hlavním cílem tohoto šetření je doplnit výstupy expertních týmů pro jednotlivé materiálové toky o informace subjektů, kterých se Politika druhotných surovin bezprostředně dotýká (provozovatelé sběrných míst, zpracovatelé druhotných surovin, výrobci finální produkce, obchodníci apod.). Pro vyhodnocení šetření v první etapě řešení úkolu byly použity údaje od 23 z oslovených subjektů. Respondenti měli možnost se vyjádřit k vývoji trhu druhotných surovin v krátkodobém až dlouhodobém horizontu, k výhodám a příležitostem, a naopak bariérám a ohrožením vývoje v této oblasti, k nástrojům státu, které regulují trh druhotných surovin, a k ostatním faktorům, které ovlivňují činnost soukromých subjektů v tomto oboru.

DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Řešení úkolu v jeho I. etapě se rovněž zaměřilo na definici základních pojmů pro oblast druhotných surovin, a to jak ekonomických, tak i oborových. Klíčovým termínem je zejména pojem „druhotná surovina“. V souladu s Ročním výkazem ČSÚ o odpadech a druhotných surovinách Odp 5-01 za rok 2011 (dle vyhlášky č. 306/2010 Sb.), pracuje řešitelský tým s vymezením, podle kterého se druhotnou surovinou rozumí materiály vedlejší produkty, přepracované odpady, které přestaly být odpadem (neodpad), materiály získané při zpětném odběru výrobků využitelné pro další zpracování a nespotřebované vstupní suroviny a materiály.

Součástí řešení v I. etapě byla analýza právního prostředí pro oblast druhotných surovin, která se termínem „druhotná surovina“ z pohledu české a evropské právní praxe rovněž podrobně zabývá. Další součástí je i analýza technicko-ekonomických podmínek trhu druhotných surovin. Klíčovým výstupem řešení v této etapě byla analýza jednotlivých materiálových toků.

Pro účely skutečně důkladné analýzy materiálových toků byly vytvořeny mikrotýmy odborníků, kteří patří k nejvýznamnějším expertům v oblasti druhotných surovin v České republice. Tyto mikrotýmy se v rámci řešení soustředily na charakteristiku komodit a jejich původ, analýzu zdrojů a produkce, analýzu sběrných systémů a procesů přepracování a úpravy na druhotnou surovinu, obchodování s jednotlivými komoditami, analýzu kapacit pro zpracování druhotných surovin (a to jak v podmínkách České republiky, tak i s ohledem na evropský trh), prognózu vývoje trhu pro dané komodity, analýzu faktorů, které ovlivňují vývoj na trhu druhotných surovin, identifikaci bariér vyššího využití druhotných surovin ve výrobě, analýzu způsobů nakládání s nevyužitými materiály, analýzu datových zdrojů, SWOT analýzu a závěrečná doporučení pro řešení identifikovaných bariér.

Hlavním výstupem Strategického analytického dokumentu budou doporučení pro tvorbu Politiky druhotných surovin, návrh nástrojů, kterými bude podpořen odbyt druhotných surovin a současně i návrh na opatření k odstranění překážek legislativního i nelegislativního charakteru bránících vyššímu využití druhotných surovin u nás.

Smyslem navrhovaných opatření je náhrada primárních surovin, zejména deficitních, druhotnými zdroji, a tím zvýšení konkurenceschopnosti recyklačního průmyslu ČR.

 

Ing. Jan Slavík, PhD.
IEEP

Mgr. Miloslava Tomiková
Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

„Kromě IEEP se na řešení úkolu podílí i celá řada dalších odborníků, kteří dlouhodobě působí v oboru druhotných surovin,“ upozorňuje Jan Slavík

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *