Zavádění elektronického ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

Současné ohlašování přepravy NO pomocí sedmi výtisků evidenčního listu (ELPNO) bylo zavedeno před více než šestnácti lety, kdy elektronická komunikace byla ještě v plenkách. Nyní je již zbytečně zatěžující a hlavně přežité.

Dlouho očekávaná „ekoauditová“ novela zákona o odpadech č. 169/2013 Sb., zavedla v paragrafu 40 elektronickou evidenci přepravy nebezpečných odpadů prostřednictvím systému Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), a to s účinností od 1. 10. 2014.

Na základě této legislativní změny naše firma pořádala koncem minulého roku několik odborných školení, na kterých jsme o problematice spojené s elektronickou evidencí a ohlašováním přepravy NO detailně diskutovali s účastníky z řad původců, oprávněných osob k převzetí odpadů, ale i s úředníky zabývajícími se výkonem státní správy v oblasti odpadového hospodářství. Během často bouřlivých diskusí se většina účastníků shodla, že způsob vedení a ohlašování evidence přepravy a zaváděné lhůty v procesu zaznamenávání a potvrzování každé přepravy, které zavádí novela, jsou v praxi jen těžko realizovatelné. Zároveň novela neřeší zabezpečení a omezení přístupu k ohlášeným údajům v rámci evidence tak, aby nedošlo ke zneužití dat.

PRAXE JE ODLIŠNÁ

Abych výše uvedené shrnul, pak novela zákona příliš nerespektuje současnou praxi a možnosti podnikatelských subjektů. Výsledkem může být, že nový informační systém pro evidenci přepravy NO nebude možné efektivně používat, protože v praxi jsou procesy jinak nastaveny. Takže může dopadnout jako kauzy kolem elektronických systémů zdravotních knížek, pracovních neschopenek, nového centrálního registru vozidel nebo nového systému vyplácení sociálních dávek, což by si určitě nikdo nepřál.

Věřím, že (vzhledem k výše nastíněné situaci) dojde k úpravě legislativy tak, aby nově zavedený systém byl připravený, funkční a znamenal opravdu snížení administrativní zátěže podnikatelů a zefektivnil práci úředníkům ve státní správě. Jelikož ještě nebylo vyhlášeno výběrové řízení pro dodavatele IS evidence přepravy NO, ani nevyšla novela prováděcí vyhlášky, která by specifikovala způsob elektronické evidence přepravy NO, nelze podle mého názoru očekávat, že by se centrální elektronická evidence NO v ISPOP spustila od 1. 10. 2014.

VELMI KOMPLIKOVANÁ EVIDENCE

Současná evidence a ohlašování přepravy nebezpečných odpadů v listinné podobě je skutečně velmi administrativně náročná. Pro každou přepravu se vždy vytváří zbytečných sedm výtisků evidenčního listu (ELPNO) podle příslušné vyhlášky a mnohdy se tyto listy prakticky duplikují s přepravními doklady pro přepravu nebezpečných věcí podle mezinárodní dohody ADR. Následné rozesílání příslušných kopií ELPNO poštou na jednotlivé obecní úřady obcí s rozšířenou působností, párování těchto listů na úřadech atd., představuje pro všechny nemalé náklady a ztrátu času. Proto jsme koncem minulého a začátkem tohoto roku provedli hloubkovou analýzu celého systému ohlašování, nastavených procesů, technických možností jednotlivých aktérů přepravy a realizovali jsme v našem software způsob ohlašování evidence přepravy nebezpečných odpadů elektronicky v souladu se stávající legislativou prostřednictvím datových schránek a elektronických podatelen. Snažíme se tím o to, aby se naši uživatelé mohli připravit na elektronické řešení této agendy.

Petr Grusman

INISOFT, s. r. o.

EVIDENCE PŘI PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Podle zákona č. 169/2013, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, nabývá účinnosti od 1. října 2014 změna v evidenci při přepravě nebezpečného odpadu (NO). Znění § 40 výběr:

Odst. 1: Při přepravě NO jsou odesílatel a příjemce odpadu povinni vést evidenci přepravy odpadu. Evidence se vede v elektronické podobě prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Evidence se nevede při vnitropodnikové přepravě zabezpečované vlastními dopravními prostředky, pokud nepřesahuje areál provozovny.

Před zahájením přepravy nebezpečného odpadu jsou odesílatel a příjemce odpadu povinni vyplnit v ISPOP evidenční list. Odesílatel je povinen zkontrolovat, zda zadané údaje odpovídají skutečnému druhu a množství odpadu, který bude přepravován, a k zásilce nebezpečného odpadu přiložit evidenční list opatřený podpisem. V případě, že přeprava nebude v zadaném termínu zahájena, je odesílatel odpadu povinen nejpozději do 24 hodin od termínu přepravy zrušit vyplněný evidenční list přepravy nebezpečného odpadu v ISPOP.

Příjemce odpadu je povinen do konce následujícího pracovního dne po převzetí odpadu potvrdit v ISPOP jeho převzetí. V případě, že se neshodují údaje (hmotnost, počet kusů) dává se o tom do systému záznam – ve stejném nebo následujícím pracovním dnu (podle typu problému).

Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah a způsob vedení evidence při přepravě nebezpečného odpadu.

V případě přerušení provozu ISPOP se evidence vrací provádí zasíláním předáváním evidenčních listů (potřeba jsou čtyři vyhotovení.

Příslušné orgány veřejné správy mají přístup ke všem údajům z evidence přepravy NO v ISPOP.

Příklad měsíční evidence přepravy ELPNO.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *