Kategorie:
Nezařazené

Zapisování zániku silničních vozidel

Ministerstvo životního prostředí vydalo Sdělení k problematice zapisování zániku silničních vozidel dle § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, při nelegální likvidaci autovraků a k ukládání sankcí dle § 66 odst. 4 písm. f) a § 69 odst. 1 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ze strany obecních úřadů obcí s rozšířenou působností

Dne 1. června 2017 nabyla účinnosti pod č. 63/2017 Sb. novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Touto novelou byly rozšířeny důvody pro zapsání zániku vozidla na základě žádosti jeho vlastníka v případě, kdy zaniklo, a o jednání vedoucím k jeho zániku bylo pravomocně rozhodnuto v řízení o přestupku nebo jiném správním deliktu podle zákona o odpadech nebo v trestním řízení. Toto stanovisko se nebude zabývat otázkami trestního řízení. Obecní úřady se v současné době často setkávají s podněty k zahájení správního řízení o přestupku nebo správním deliktu spočívajícím v tom, že vozidlo bylo odstraněno v rozporu se zákonem o odpadech. V této souvislosti je třeba zdůraznit některé souvislosti ohledně rozhodování o takovémto přestupku.

1) Sankční ustanovení, která v tomto případě přicházejí v úvahu, jsou § 66 odst. 4 písm. f) a § 69 odst. 1 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

2) S ohledem na přechodné ustanovení § 112 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, se na oba dva přestupky vztahují promlčecí lhůty podle tohoto zákona. Na přestupek nepodnikající fyzické osoby podle § 69 odst. 1 písm. a) se podle § 30 zákona č. 250/2016 Sb. vztahuje roční promlčecí lhůta. Na přestupek podle § 66 odst. 4 písm. f) se bude podle § 30 zákona č. 250/2016 Sb. vztahovat tříletá promlčecí lhůta, protože horní hranice pokuty podle § 66 odst. 4 písm. f) je 50 000 000 Kč. Posouzení otázky promlčení přestupku bude v těchto případech velmi důležité, protože lze předpokládat, že v řadě případů došlo k nelegálnímu odstranění vozidla již v delším časovém odstupu. V případě, že došlo k uplynutí promlčecí lhůty, správní orgán v souladu s § 76 zákona č. 250/2016 Sb. věc, aniž by zahájil správní řízení, usnesením odloží. S ohledem na znění § 13 odst. 1 písm. a) bod 4 zákona č. 56/2001 Sb. není možné považovat takovéto usnesení za rozhodnutí o jednání vedoucím k zániku vozidla ve smyslu tohoto ustanovení.

3) K posouzení skutkové podstaty je třeba uvést, že doznání osoby, která nelegální likvidaci autovraku provedla, není dostačujícím důkazem, který by sám o sobě prokazoval, že došlo k protiprávnímu jednání. Samo o sobě totiž neprokazuje, že takové vozidlo skutečně zaniklo, natož to, že bylo odstraněno nelegálně. Závěrem je třeba zdůraznit, že s ohledem na výše uvedené nepředstavuje § 13 odst. 1 písm. a) bod 4 zákona č. 56/2001 Sb. způsob, který by měly osoby využívat k tomu, aby dosáhly toho, že jejich vozidlo bude odstraněno z evidence. Přesto představuje důležitý nástroj pro případ, kdy dojde k nelegálnímu zániku vozidla a jednání vedoucí k jeho zániku bude sankcionováno na základě reálně prokázaných skutečností.*

Schválil: Ing. Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *