Využívání kompostů vyrobených z BRO v zemědělství

Jedním z nejpalčivějších problémů v oblasti zemědělství je zvýšená eroze a degradace zemědělské půdy. Cyklus seminářů představí koncept decentralizovaného kompostování s cílem ochrany erozně ohrožených půd.

Při erozi půdy dochází k odnosu nejúrodnější části půdy, zároveň k zanášení vodotečí a někdy k přímým škodám při vniknutí bahna na území sídel. Dalším negativním efektem snižující se infiltrační schopnosti půd je malý průnik vody do hlubších profilů, čímž se hůře doplňují zásoby spodní vody.

Pokles živočišné produkce neznamená jen nedostatek kvalitních statkových hnojiv, ale zejména dopadá na strukturu osevních postupů, ze kterých rychle mizí víceleté pícniny (vojtěška, jetel). Ty vždy působily jako rozhodující prvky zlepšující úrodnost půdy. Kromě pozitivního vlivu na fyzikální vlastnosti půd (vylepšování struktury a propustnosti), zvýšení výnosu následných plodin vlivem ponechaných živin (fixace vzdušného N) či významné přímé ochrany půdy před erozí také ponechávaly velké množství kvalitních zbytků v podobě zaorané nadzemní a podzemní biomasy. Ta poskytovala ideální substrát pro rozvoj půdní mikroflóry.


Nedostatek kvalitní, rozložitelné organické hmoty v půdě vede k malé aktivitě půdní bioty, což má mnoho negativních dopadů, mimo jiné i pomalejší rozklad kontaminujících látek, zejména pesticidů. Tyto efekty mohou ve středně a dlouhodobé perspektivě významným způsobem poškodit jak samotnou úrodnost půdy, tak i její mimoprodukční funkce.

ZDROJ ORGANICKÉ HMOTY

Na druhé straně existuje potenciální zdroj stovek tisíc tun disponibilní organické hmoty odpovídající kvality, který by mohl tyto negativní trendy eliminovat. Jedná se o organické složky komunálních odpadů, které je možné spolu s odpady z údržby zeleně, z potravinářství a gastronomických služeb kompostovat a vzniklý výrobek použít ke hnojení zemědělské půdy.

Česká republika musí postupně odklánět biologickou složku komunálního odpadu ze skládek, což přináší problém jak s ní naložit. Za vydatné podpory dotačních programů vznikly i kapacity pro výrobu kompostů, avšak nedostatečnou koordinací (zejména mezi resorty MZe a MŽP) a absencí vůle ke spolupráci jsou mnohdy jen velmi málo využity. Existují i rezervy na straně zemědělců, kteří stále nemají dostatečné povědomí o výhodách aplikace kompostů a nejeví o ně patřičný zájem. Dlouhodobé hledisko péče o půdu je často převáženo krátkodobým ekonomickým zájmem.

SEMINÁŘE

Koncept „decentralizovaného kompostování“, lze představit jako úzkou spolupráci zemědělce a obce v systému zpracování a využití biologicky rozložitelných odpadů pro zvýšení půdní úrodnosti v místě jeho vzniku.

Na jedné straně stojí zemědělec, který potřebuje pro udržení úrodnosti půdy organickou hmotu. Její nedostatek způsobuje erozi půdy, zvýšené náklady na obdělávání půdy, pesticidy, nízké využití aplikovaných průmyslových hnojiv. Na druhé straně stojí obec, která produkuje biologicky rozložitelný komunální odpad. Málokterá obec má k dispozici vhodné zpracovatelské zařízení, a proto tento materiál často končí na skládkách odpadů. Vzájemná spolupráce, kdy obce předá vyprodukovaný bioodpad zemědělci, který má v rámci svého podniku k dispozici vhodné zařízení pro nakládání s ním a vzniklý výstupní produkt-kompost využije k hnojení svých zemědělských pozemků, se jeví jako více než výhodná.

Pro podporu uvedené problematiky je připraven cyklus seminářů, které mají za cíl představit účastníkům (zástupci obcí, zemědělci) koncept decentralizovaného kompostování a všechny jeho aspekty (provoz zařízení, legislativa, základní agrotechnika, ekonomika). Součástí seminářů budou i správné praktické příklady technik a technologií kompostování a využití kompostu. V rámci projektu bude představeno čtrnáct kompostáren ve všech krajích ČR.

Ing. Květuše Hejátková
ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, o. s.

Ing. Miroslav Florián
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

 

MANAGEMENT EROZNĚ OHROŽENÝCH PŮD S VYUŽITÍM KOMPOSTU

Semináře proběhnou 1. 6. 2012 – 31. 5. 2013 a jsou zdarma. Okruhy programu:

Kompost a eroze – úvod do problematiky, kvalita výstupu kompostování – kompostu, jeho certifikace podle zákona o hnojivech, využití kompostu v managementu obdělávání erozně ohrožených půd, výsledky pokusů s využitím kompostu.

Legislativa – GAEC, CC, zákon o hnojivech, nitrátová směrnice, správná zemědělská praxe, legislativa odpadového hospodářství a související právní předpisy ochrany ŽP.

Správná kompostářská praxe – principy kompostování – technika a technologie s cílem minimalizace negativního vlivu na životní prostředí (emise do ovzduší, vody a půdy), koncept decentralizovaného kompostování – využití surovin – všech zdrojů organické hmoty v regionu zemědělského podniku pro návrat organické hmoty do půdy a její ochrany proti erozi.

Základní agrotechnika – půdoochranné technologie s využitím kompostu.

Ekonomické aspekty – investiční a provozní náklady – technika a technologie od zpracování BRO a produkce kompostu až po jeho aplikaci a zapravení do půdy, celková udržitelnost systému půdoochrané technologie s využitím kompostu.

Provoz kompostárny a praktické příklady – exkurze – představení dobrých praxí a zkušeností se zavedením kompostování a využití kompostu v regionu zemědělského podniku.

Projekt je financován z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, č. 12/015/1310b/563/000148.

Kvalitní půda má vysokou retenční kapacitu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *