Systém Zeleného bodu

Princip "znečišťovatel platí", který prosazuje Evropská unie, se zdá být vhodný hlavně pro postihování průmyslových podniků, vypouštějících jedy. Dá se však aplikovat i na oblast spotřebního průmyslu.

Obaly, do nichž jsou baleny potraviny a věci denní spotřeby, se prakticky vzápětí po nákupu stávají odpadem. Unijní i naše předpisy požadují, aby firma, která obal uvede na trh, zajistila na své náklady jeho zpětný odběr, tedy sběr, a recyklaci.

Od roku 1995 se sdružují organizace, zajišťující v různých státech Evropy i jiných částech světa zpětný odběr obalových odpadů, ve společnosti PRO EUROPE (Packaging Recovery Organisation Europe). Ta také poskytuje licenci k používání ochranné známky Zelený bod. Označení obalu touto značkou potvrzuje, že výrobce obalu je součástí systému, zastřešeného autorizovanou obalovou společností (u nás EKO-KOM). To znamená, že odevzdal do systému za vyrobené obaly příspěvek, z něhož se financuje recyklace. Výrobce, plnič nebo obchodník, obecně řečeno „povinná osoba“, tak splnila svou odpovědnost, danou primárně směrnicí ES 94/62 o obalech a obalovém odpadu, a národní legislativou.

TŘICET ZEMÍ

Značku Zelený bod využívají systémy ve dvaceti dvou členských zemích EU. Kromě EU ji používá i například Turecko, Izrael, Norsko. Podobné systémy ve Velké Británii a Kanadě se starají o obalový odpad i v regionu NAFTA (The North American Free Trade Agreement), zahrnující Kanadu, Mexiko a Spojené státy.

V Česku je možno značku používat na výrobcích pouze se souhlasem autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s. Licence poskytnutá touto společností neopravňuje klienta k užívání značky mimo území ČR. Pro přímou distribuci označeného výrobku v zahraničí je proto nutné získat souhlas organizace oprávněné poskytovat licenci na příslušném trhu. Značka nesmí být užívána v žádném jiném smyslu a nesmí být doprovázena žádným dalším textem, který by ji dával do souvislosti s vlastnostmi obalu, zejména ve vztahu k ochraně životního prostředí.

Dnes je Zelený bod nejčastěji používanou obchodní značkou na světě. Licenci k jejímu využití má na 170 tis. společností a za rok se objeví na 460 miliardách obalů. Podle údajů PRO EUROPE má k separačním systémům, financovaným některým z členů PRO EUROPE, přístup na 300 milionů obyvatel.

Značka Zelený bod (druhý zprava) znamená, že za obal bylo zaplaceno do systému. Naproti tomu „panáček u popelnice“ (zcela vpravo) říká jen to, že máte odpad hodit do kontejneru – nic víc.

Foto: Shutterstock

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *