Spalovny? Teplárny a elektrárny!

Záměry pro nakládání s komunálním odpadem na území města Plzně musí najít konkrétní řešení.

Před časem byly zveřejněny záměry energetické společnosti Plzeňská teplárenská, a. s., na vybudování zařízení pro zpracování a využití komunálního odpadu. Vytipována byla lokalita skládky v Chotíkově. Její plocha je územním plánem Plzeňského kraje určena pro rozvoj nakládání s odpady (více viz článek v Odpady 11/2008). Plzeňská teplárenská, a. s., je od té doby často a ve zjednodušeném pohledu napadána, že chce v rámci řešení otázky odpadového hospodářství města Plzně postavit spalovnu, respektive zařízení na energetické využití odpadů.

Vyhněme se chybnému kontextu

Právě rozlišení mezi spalovnou a energetickým využívání odpadů je ale v této souvislosti důležité, protože termín spalovna evokuje prosté spalování, tj. odstranění odpadů bez dalšího užitku. V tomto chybném kontextu by bylo možno označit za spalovnu jak současné zařízení Plzeňské teplárenské – centrální zdroj tepla, tak jakékoliv jiné zařízení – např. domácí kotelny.

Ve skutečnosti je spalování odpadu v rozvinutých zemích EU chápáno pouze jako součást procesu získávání energie, a to jak ve formě tepla, tak ve formě elektřiny. Podmínky, kdy se jedná o zařízení pro energetické využití odpadů, blíže specifikuje nová směrnice EU o odpadech. Vzhledem k tomu, že problematika odpadového hospodářství je však daleko složitější a Plzeňská teplárenská má za úkol vyřešit otázku nakládání s odpadem z města Plzně komplexně, je energetické využívání odpadů jednou z variant řešení, kterou nelze při odpovědném přístupu opomíjet.

Město Plzeň dosahuje při třídění odpadů u občanů solidní účinnosti téměř 40 %. Přesto se v Plzni a okolí produkuje podle dostupné evidence přibližně 60 tisíc tun směsného a objemného komunálního odpadu ročně. V celém Plzeňském kraji je to pak 132 tisíc tun. V tomto množství nejsou zahrnuty odpady, které nepodléhají ohlašovací povinnosti původce, takže jejich množství je ve skutečnosti nepochybně ještě vyšší.

Poučme se u sousedů

Nelze si namlouvat, že tento odpad do budoucna zmizí, nebo se ho podaří zcela vytřídit. Ukazují to ostatně i zkušenosti ze zemí, které mají vyspělé integrované systémy nakládání s komunálními odpady a vysokou úroveň třídění. V rámci konference ODPADY 2009, která se konala počátkem února v Plzni, proběhla také exkurze do Rakouska – do oblasti Lince (město velikosti podobné Plzni) a Welsu. Podle sdělení zástupce společnosti Linz AG, provozující mechanicko-biologickou úpravu odpadů, přijímají ročně do tohoto zařízení ke zpracování přibližně 100 tisíc tun odpadu pocházejícího z Lince a okolí. Z tohoto množství pak směřuje zhruba 60 % na skládku a 40 % do spalovny.

Je třeba rozhodnout

Z uvedeného příkladu je zřejmé, že i u nás bude nutné do budoucna přijmout rozhodnutí, jak s porovnatelným množstvím odpadu naložit. Tato budoucnost není zejména v Plzni tak vzdálená – 16. březen 2009 je termínem pro odevzdání závěrečného znění studie proveditelnosti rozvoje lokality skládky odpadů Chotíkov. Po zpracování oponentního posudku, zda studie řeší správně a dostatečně všechny problémy, bude projednána v orgánech dotčených obcí, tj. města Plzně, obce Chotíkov a Města Touškova. Ukončení procesu projednávání se předpokládá v červnu až červenci 2009. Pokud se obce shodnou na jedné z variant, bude se pokračovat v dalších stupních projektové dokumentace. Pro případ neúspěchu jsou vyhledávány další lokality pro umístění zařízení na zpracování a likvidaci komunálního odpadu, včetně dalších kombinací jednotlivých variant. Lze předpokládat, že řešení odpadového hospodářství města Plzně bude projednáváno také s Plzeňským krajem, protože město Plzeň je největším producentem odpadu v kraji.

Aby bylo dosaženo požadovaného výsledku, tj. vytvoření Integrovaného systému nakládání s komunálním odpadem, založilo město Plzeň jako jediný vlastník společnost Plzeňské komunální služby, s. r. o., která bude mít za úkol tento integrovaný systém zavést a provozovat. Dochází tak ke skutečné integraci všech činností města do jednoho místa, protože do doby spuštění systému zajišťují vybrané činnosti v oblasti odpadového hospodářství města Plzně jak orgány s celoměstskou působností (Magistrát města Plzně), tak jednotlivé městské obvody.

Dokumenty a bližší informace o problematice odpadového hospodářství města Plzně jsou k dispozici na webu www.odpady.plzen-city.cz a www.pltep.cz/skladka.

Ing. Petr Baloun
jednatel,
Plzeňské komunální služby, s. r. o.

Skládka Chotíkov

Životnost v současné době provozované kazety číslo 2 končí cca v roce 2010.

Studie rozvoje lokality skládky odpadů Chotíkov se zpracovává ve variantách roštového a vysokoteplotního energetické využití, mechanicko-biologické úpravy a anaerobní fermentace odpadů. Vypracování studie bylo zadáno společnosti CHEMOPRAG, s. r. o., která lokalitu skládky Chotíkov dobře zná. Pro organizaci procesu zpracování studie byla vytvořena pracovní skupina ve složení Plzeňská teplárenská, a. s., zástupci obce Chotíkov a města Město Touškov. Termín pro dokončení celé studie je stanoven na březen 2009. Poté se jednotlivé spolupracující obce společně rozhodnou o jedné variantě řešení. V případě, že nebude akceptováno žádné řešení nebo řešení ekonomicky neúnosné, nebude se dále počítat s tím, že by skládka odpadů Chotíkov měla být rozvojovou lokalitou pro zařízení k nakládání s odpady území.

Výtah z tiskové zprávy Evropského parlamentu:

Parlament považuje za jeden z nejdůležitějších cílů snížit objem odpadu, který je vyvážen na skládky a spalován. Poslanci však byli v otázce spaloven nejednotní: diskuse se týkala toho, zda by mělo být spalování považováno za „odstranění“ či „využití“ odpadu. Na základě dnešního hlasování podpořili společné stanovisko Rady a Komise, podle nějž by mělo být spalování považováno za „využití“ odpadu, neboť splňuje určité standardy, pokud jde o energetickou účinnost (viz příloha II směrnice). Podle Komise by však pouze energeticky nejúčinnější spalovny odpadu měly být označeny za „zařízení na využívání odpadu“. Zpravodajka ve včerejší debatě k této otázce uvedla, že „toto opatření povede spalovny k tomu, aby usilovaly o dosažení vysokých standardů“. Připomněla také, že v dnešní době, kdy se Evropa potýká s nedostatkem pohonných látek, může být odpad využit jako důležitý zdroj paliv.“Je však třeba současně zdůraznit, že Parlament zavedením závazných cílů pro recyklaci a předcházení vzniku odpadů zajistil, že spalování odpadu bude muset jít ruku v ruce s recyklací“, dodala. Evropský parlament rovněž prosadil ustanovení, podle nějž bude zmínka o energetické účinnosti šest let od vstupu směrnice v platnost nově revidována.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *