Kategorie:
Nezařazené

Sdělení MŽP k evidenci přepravy nebezpečných odpadů

Od 1. ledna 2017 by měla být přeprava nebezpečných odpadů ohlašována pouze prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (podle § 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 223/2015 Sb). Systém však není připravený.

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí (MŽP)  proto vydává sdělení k zajištění jednotného výkladu k plnění ohlašovací povinnosti při přepravě nebezpečných odpadů od 1. ledna 2017.  Říká se v něm:

Jelikož elektronický systém pro ohlašování přepravy nebezpečných odpadů (modul v ISPOP) není v současnosti připraven k plnému provozu, vydává odbor odpadů MŽP toto sdělení k plnění dané ohlašovací povinnosti.
Ustanovení § 40 odst. 8 zákona o odpadech stanovuje režim při přerušení provozu ISPOP – elektronického systému ohlašování přepravy nebezpečných odpadů. Tento režim bude od 1. ledna 2017 jako jediný možný využíván povinnými osobami při přepravě nebezpečných odpadů až do doby spuštění pilotního provozu nového elektronického ohlašovacího systému.
Povinné osoby budou plnit své zákonné povinnosti při ohlašování přepravy nebezpečných odpadů v souladu s § 40 odst. 8 zákona o odpadech.
Odesílatel nebezpečného odpadu vyplní ohlašovací list, jeden potvrzený ohlašovací list si ponechá jako doklad o předání nebezpečného odpadu a druhý ohlašovací list přiloží k zásilce nebezpečného odpadu a po dokončení přepravy si tento ohlašovací list ponechá příjemce nebezpečného odpadu. Každá zásilka nebezpečného odpadu bude vybavena listinnou verzí ohlašovacího listu. Odesílatel u sebe uchovává ohlašovací listy od odeslaných zásilek nebezpečného odpadu. Příjemce u sebe uchovává ohlašovací listy od převzatých zásilek nebezpečného odpadu. MŽP stanovilo vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) podobu a rozsah informací ohlašovacího listu, které musí listinný doklad přiložený k zásilce obsahovat (příloha č. 26 k vyhlášce).

Platnost a účinnost sdělení: toto sdělení nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. ledna 2017 a trvá do vydání nového sdělení odboru odpadů oznamujícího spuštění pilotního provozu elektronického systému ohlašování přepravy nebezpečných odpadů v rámci ISPOP.
K povinnosti doplnění údajů o přepravě nebezpečných odpadů v rozsahu ohlašovacích listů do spuštěného nového informačního systému ohlašování přepravy nebezpečných odpadů bude následně vydáno stanovisko odboru odpadů MŽP.

Schválil: Ing. Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *