Sanace po chemické těžbě uranu potrvá do roku 2037

Chemická těžba uranu začala ve Stráži pod Ralskem v roce 1966 a byla ukončena o třicet let později. Rozsah znečištění i následné sanace po této těžbě je obrovský.

V oblasti bylo realizováno 15 000 vrtů, z toho 8000 technologických. Vyluhovací pole dosáhla plochy 628 ha, do horninového prostředí bylo injektováno přes čtyři miliony tun kyseliny sírové, 313 tisíc tun kyseliny dusičné, 112 tisíc tun amoniaku a 26 tisíc tun kyseliny fluorovodíkové. Podzemní vody znečištěné zbytkovými technologickými roztoky po chemické těžbě uranu se při zahájení sanace nacházely v ploše cca 27 km2, jejich objem přesahoval 380 mil. m3. Nejvyšší koncentrace rozpuštěných látek dosud přesahuje hodnotu 80 g/l, hodnoty pH se pohybují v rozsahu 1-2.


SANAČNÍ TECHNOLOGIE

Do roku 2009 byla na ložisku Stráž udržována především podbilance zbytkových technologických roztoků (ZTR) v cenomanské zvodni v ploše vyluhovacích polí, která omezovala rozptyl ZTR v podzemí. V průběhu sanace horninového prostředí bylo v tomto období vyváděno maximálně 23 tisíc tun rozpuštěných látek ročně (ve formě kamence hlinitoamonného krystalovaného z koncentrátu produkovaného odparkou – SLKR I a rovněž v podobě neutralizačních kalů z neutralizační stanice NDS 6).

V průběhu sanace jsou ZTR z podzemí čerpány sanačními vrty na chemickou stanici, kde je z nich separován stále rozpuštěný uran – v roce 2011 ho bylo vyprodukováno zhruba 15 tun. Po sorpci uranu jsou technologické roztoky dále čerpány do sanačních technologií (SLKR I, NDS-6) k dekontaminaci.

Konečnými produkty odparky (SLKR I) jsou vyčištěná důlní voda vypouštěná do vodoteče nebo využívaná v dalších sanačních technologiích, kamenec určený k dalšímu přepracování a zbytkové technologické roztoky po krystalizaci kamence – matečné louhy (ML).

Druhou sanační technologií je neutralizační stanice NDS 6, původně určená k čištění odčerpávaných kyselých důlních vod. Konečným výstupem jsou v tomto případě vyčištěné ZTR a odkalištní vody, které jsou podle rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu vypouštěny do vodoteče.

V závěru roku 2009 byly stávající technologie doplněny dalším krokem – neutralizační stanicí NDS ML, díky čemuž se podařilo výrazně zvýšit množství látek vyváděných z horninového prostředí. Technologie NDS ML navazuje v procesu sanace na odparku a krystalizaci kamence (SLKR I) a zpracovává matečné louhy (ML) po krystalizaci kamence. Technologický proces sestává z neutralizace ML vápenným mlékem, filtrace neutralizačních kalů, alkalizace ve druhém reakčním stupni, zahuštění vzniklé suspenze sedimentací a filtrace zahuštěného kalu společně s neutralizačními kaly z I. stupně na kalolisech. Zahájením provozu této stanice se podařilo ukončit zpětné vtláčení zahuštěných ZTR zpět do vyluhovacích polí. Zpracování matečných louhů a po ukončení produkce kamence pak přímé zpracování zahuštěných ZTR bude probíhat až do závěrečné fáze sanace. Touto technologií bude z podzemí ročně vyváděno až 80 000 tun rozpuštěných látek při roční produkci zhruba 200 000 m3 neutralizačních kalů.

V červenci roku 2012 byl zahájen zkušební provoz poslední sanační technologie – neutralizační stanice NDS 10N určené pro zpracování technologických roztoků o koncentraci rozpuštěných látek do 25 g/l, tedy roztoků nevhodných pro zpracování na SLKR I. Provoz na plnou kapacitu je předpokládán od roku 2018 v závislosti na postupném poklesu koncentrace zbytkových technologických roztoků.

CÍLE SANACE

Koncem roku 2010 byly v aktualizované analýze rizika navrženy a schváleny pro nejvýznamnější majoritní kontaminanty cílové hodnoty parametrů sanace (viz tabulka).

Optimální varianta sanace spočívá v plném využití vybudovaných sanačních technologií založených na vyvedení převážné části kontaminantů z podzemí a jejich ekologickém uložení nebo přepracování na využitelné produkty. Je doplněna souborem opatření a postupů zaměřených na eliminaci rizikových faktorů (rizikové vrty potenciálně propojující cenomanský a turonský kolektor, konečná hodnota pH a oxidačně-redukčního potenciálu, pevnost vazby kontaminantů do sekundárních minerálů). Předpokládá se, že schválených cílových hodnot parametrů sanace bude dosaženo do roku 2037. Následná likvidace povrchových objektů a rekultivace bude ukončena v roce 2042.

Jiří Charvát
Vojtěch Vokál
DIAMO, s. p., o. z. TÚU Stráž p. R.

 

CÍLOVÉ HODNOTY PARAMETRŮ SANACE

Koncentrace (mg.l-1) Medián Maximální přijatelná hodnota
Hliník 800 2400
Železo 150 600
Amonné ionty 80 210
Sírany 6000 18 000
Celkové rozpuštěné látky 7000 21 000

 

Transport kalů na odkaliště.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *