Projekty nakládání s odpady získávají stovky milionů ročně

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) poskytuje finanční podporu na akce a projekty, které se týkají nakládání s odpady. Zájemci mohou podat žádost o podporu sanací a rekultivací starých skládek komunálního odpadu, na využití a zneškodnění odpadů a také na zpracování koncepcí nakládání s...

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) poskytuje finanční podporu na akce a projekty, které se týkají nakládání s odpady.

Zájemci mohou podat žádost o podporu sanací a rekultivací starých skládek komunálního odpadu, na využití a zneškodnění odpadů a také na zpracování koncepcí nakládání s odpady. V rámci těchto programů může SFŽP poskytnout až 80 % celkových uznatelných finančních nákladů finanční podporu formou dotace a půjčky.

Také podnikatelé

Podpora může být v rámci programu na podporu využití a zneškodnění odpadů poskytnuta také podnikatelským subjektům až do výše 80 %, a to formou nízkoúročené půjčky se splatností až deset let. Navíc Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým rozhodnutím z listopadu 2001 povolil výjimku ze zákazu veřejné podpory pro program na podporu využití a zneškodnění odpadů. Podmínky jsou zveřejněny na webové stránce SFŽP (www.sfzp.cz)/aktuality.

Finanční podporu na sběr, svoz a neškodné odstranění a další zpracování rizikového materiálu je také možné poskytovat podnikatelským subjektům v rámci zvláštního programu na likvidaci velmi nebezpečných konfiskátů živočišného původu nebezpečných z hlediska přenosu BSE, který byl vyhlášen v říjnu roku 2001 s časově omezenou účinností do 31. 12. 2001. Podpora mohla dosáhnout až sta procent ze základu pro výpočet podpory.

Rok 2001

Loni obdržel SFŽP celkem 70 žádostí o podporu různých akcí, která přesahovala 761,3 milionu korun. Zhruba polovina této částky měla být dotace. Výše finanční podpory, kterou SFŽP uvolnil na 56 akcí a projektů, přesáhla 327 milionů korun. Z toho dotace činily téměř 249,8 milionů korun a částka vynaložená na půjčky byla vyšší než 77,2 milionů korun. K 56 podpořeným akcím patřilo též jedenáct zpracovávaných krajských koncepcí hospodaření s odpady, kde dotace ze SFŽP činily 15,5 milionu korun. Ve většině dalších podpořených akcí se jednalo o podporu sanace nebo rekultivace skládek tuhého komunálního odpadu ve městech a obcích.

K významným podporovaným akcím patřila například rekultivace stávající skládky Hulín – Padělky. Šlo o půjčku 9,1 milionu, dotaci 24,7 milionu, takže podpora činila celkem 33,8 milionů korun. Byla také podpořena výstavba technologických linek na třídění či využití odpadů. Jejich kapacita dosáhla 49 881 tun za rok. SFŽP podpořil vybudování tří sběrných dvorů v obci Luže na Chrudimsku, v Trmicích v Ústeckém kraji a v Praze na Spořilově o celkové ploše 6302 čtverečních metrů. Finanční podpora dosáhla 7,6 milionu korun při celkových rozpočtových nákladech 12,5 milionu korun.

První pololetí 2002

Jak nás informovala tisková mluvčí SFŽP Věra Dřevíkovská, také v letošním roce poskytl SFŽP finanční podporu 40 akcím a projektům při nakládání s odpady. Náklady podpořených akcí přesahují 464,3 milionu korun, celková podpora činí více než 361 milionu a je tvořena dotacemi ve výši téměř 267 milionů a půjčkami ve výši přes 94 miliony korun.

Ministr životního prostředí také přiznal podporu opatřením, které se ve dvou případech týkají sanace starého důlního díla a revitalizace krajinného celku, jednou zavedení a certifikace systému řízení jakosti podle norem jakosti ISO 9000 a ochrany životního prostředí podle normy řady ISO 14000 a programu EMAS, likvidace velmi nebezpečných konfiskátů živočišného původu nebezpečných z hlediska přenosu BSE a projektu sanace skládky nebezpečného odpadu.

Během prvního pololetí roku 2002 SFŽP přijal z celkového počtu 1 960 přijatých žádostí 47 žádostí o podporu ve složce odpady. Požadovaná podpora činí přes 646,3 milionu Kč, z toho formou dotace více než 529 milionů Kč. Tyto žádosti jsou postupně vyhodnocovány a po jejich zkompletování budou projednány.

Akce a projekty

Příjemcem podpory ze SFŽP je například Mělník. Město požádalo v lednu roku 2001 o finanční podporu, a to formou investiční dotace a půjčky, v celkové výši přes 1,5 milionu korun na biologickou rekultivaci skládky Vemlovice o celkové ploše 41 244 m2. Plocha skládky je rozdělena na čtyři sektory. Plocha D je vyčleněna pro vojenské účely a je ve správě Ministerstva obrany. Na akci byla přiznána podpora ve výši 80 % ze základu pro výpočet podpory, tj. 1 570 tisíc Kč. Podporu ze SFŽP tvořila dotace a půjčka a úrokem 2 % a splatností 5 let. V květnu roku 2001 požádalo město Vítkov (okres Opava) o finanční podporu formou investiční dotace na akci „Montovaná hala na třídění plastů, včetně technologického zařízení“. Od června 2001 do února 2002, kdy byla stavba uvedena do trvalého provozu, byla postavena montovaná hala 40,5 x 12 metrů s betonovou podlahou s dilatacemi. V hale je usazena linka na třídění odpadů, kterou tvoří elektrický horizontální pás s napojením na násypník, třídicí stůl pro ruční třídění a elektrický dopravní pás pro transport vytříděného plastu do násypníku nad lisem. Lisovací jednotku tvoří hydraulický lis. Zbytkový plast je ukládán do kontejnerů a odvážen ke zneškodnění. Kapacita zařízení v katastru obce Nové Těchanovice je 160 tun za rok. Na akci byla přiznána podpora ve výši 40 % ze základu pro výpočet podpory, a to 946 tisíc korun. Realizací akce je podpořeno zvýšení podílu separovaného odpadu města Vítkov. Oddělené složky komunálního odpadu by měly být podle projektu odváženy k druhotnému využití.

Krajské koncepce

Cílem programu, který vyhlásilo MŽP v roce 2001, je zpracování krajských koncepcí nakládání s odpady podle nové jednotné metodiky vydané Ministerstvem životního prostředí a pod odborným vedením Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M. v Praze. Na projekty zpracované podle kriterií tohoto programu a v souladu se Státní politikou životního prostředí poskytuje SFŽP finanční podporu formou dotace ve výši 80 % ze základu pro výpočet podpory, a to žadatelům jako jsou sdružení obcí, obecně prospěšné organizace, obce a samosprávné celky, občanská sdružení, právnické osoby založené nebo zřízené obcemi nebo kraji.

Od roku 2000 této možnosti využilo celkem třináct subjektů: samotný kraj v pěti případech, regionální a rozvojové agentury pro daný kraj ve třech případech, sdružení měst a obcí ve čtyřech případech a jednou okresní hospodářská komora. Zpracované krajské koncepce nakládání s odpady tak pokryjí, kromě hlavního města Prahy, celé území republiky. SFŽP rezervuje pro žadatele na tuto činnost více než 30,1 milionu korun. Nejvyšší částka je rezervována pro zpracování krajské koncepce nakládání s odpady v Ústeckém kraji, kde výjimečná podpora činí v jediném případě 85,5 % celkových nákladů. „Nejnižší“ částka je určena pro koncepci Pardubického kraje. Uvolňování finančních prostředků se uskutečňuje postupně podle termínů a uzavřených smluv od roku 2000 do roku 2003.

Je zřejmé, že vyhlášený program na podporu zpracování koncepcí nakládání s odpady na úrovni kraje splnil svůj účel. Postupně bude připraveno všech 13 krajských koncepcí v souladu s novým zákonem o odpadech a program může být stažen.

Karel Žítek

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *