Operační program Životní prostředí v 6. roce své existence

Když jsem před dvěma roky psal do časopisu Odpady článek o operačním programu Životní prostředí, uvedl jsem tehdy, že na krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR můžete přijít nejen pro radu, ale třeba jen na kafe.

Od té doby se mnohé změnilo, operační program se velmi slibně rozjel a miliardy korun se postupně čerpají na smysluplné projekty.

Celkem OPŽP žadatelům nabízí zhruba 125 mld. Kč (Zhruba z toho důvodu, že evropské peníze jsou alokovány v eurech a dle pohybu měnového kurzu se neustále mění celková výše prostředků programu. Dotace příjemcům jsou však vypláceny výhradně v českých korunách.).


Od počátku programu bylo přijato a posouzeno přes 18 tis. žádostí o podporu, z toho 6748 žádostí získalo kladné rozhodnutí a přislíbenou podporu ve výši 84 mld. Kč. Fakticky bylo zatím převedeno na účty příjemců 36 mld. Kč. Nezdá se to mnoho, ale je třeba si uvědomit, že větší projekty na ochranu životního prostředí jsou zpravidla dlouhodobějšího charakteru a v podstatě řádně čerpat začnou až v následujících třech letech.

PRIORITNÍ OSA 4

Tato osa se zabývá financováním projektů v oblasti odpadového hospodářství (celý název zní Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží). Žadatelé mají celkem k dispozici přes 19 mld. Kč, a zatím bylo kladně rozhodnuto 1144 projektů ve výši dotace 12,4 mld. Kč (proplaceno 7 mld. Kč).

Důležitý není pouze vývoj čerpání finančních prostředků, velmi zajímavý je i vývoj administrace programu jako takového. Organizační struktura programu se nezměnila. Operační program Životní prostředí řídí a nese za jeho řádnou implementaci primární odpovědnost Ministerstvo životního prostředí. Realizací programu je pak pověřen Státní fond životního prostředí ČR, který na svých krajských pracovištích přijímá žádosti o podporu, přijaté žádosti posuzuje a hodnotí.

Rozhodnutí o podpoře či nepodpoře žádostí je pak výlučně na ministerstvu, které rozhoduje na základě doporučení Řídícího výboru programu (kolektivní orgán, který je složen ze zástupců parlamentu, odborných ministerstev a neziskového sektoru), který projednává výstupy hodnocení žádostí ze státního fondu. Příjem žádostí o podporu stále probíhá na principu výzev (řídící orgán konkrétně vyhlásí na co, odkdy dokdy a za jakých podmínek bude probíhat příjem žádostí).

Počátkem letošního září se velmi podstatně změnily řídící dokumenty programu. Jednak byla vydaná nová Směrnice MŽP č. 12/2012, která vstoupila v platnost dne 6. září 2012, a žadatelé jsou povinni se touto novou směrnicí řídit při podávání žádostí o podporu od 42. výzvy OPŽP a výzev následujících. Nejdůležitější změnou je skutečnost, že byl snížen počet příloh o dvě: příloha č. 1 – Doklady požadované k žádosti o podporu v OPŽP, a příloha č. 4 – Kritéria prověření ekonomiky žadatele, byly přesunuty do Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory. Následně po směrnici byly vydány i nové Závazné pokyny. A v neposlední řadě byl aktualizován harmonogram plánovaných výzev.

Na první pohled nepříjemnou zprávou může být, že Fond rozšířil počet vykonávaných kontrol a zintenzivnil jejich provádění, nicméně primárním důvodem je ochrana poctivých žadatelů a příjemců podpory. Fond zavedl systém nových kontrol v režimu kontrol veřejnosprávních podle zákona o finanční kontrole a postupně připravuje spuštění kontrol následných. Současně byl upraven vnitřní kontrolní systém hodnocení žádostí, dominantní role projektového manažera byla oslabena ve prospěch dvou hodnotitelů každé žádosti a dvou projektových manažerů – realizátorů.

NEZÁVISLÉ PŘEZKOUMÁNÍ ŽÁDOSTI

Než je tedy žádost vyhodnocena, je nezávisle přezkoumána dvěma na sobě nezávislými odborníky a také následná administrace realizace opatření je svěřena dvěma na sobě nezávislým pracovníkům. Systém kontrol je sice časově a kapacitně náročný, ale snižuje riziko chyb u příjemců podpory, v jejichž důsledku by museli vracet proplacené finanční prostředky.

Již dnes se pracuje na novém programu. Platit by měl v letech 2014-2020. Zatím není jasné, zda bude mít životní prostředí program samostatný nebo bude součástí programu společného s jiným resortem, nicméně s podporou opatření v oblasti odpadového hospodářství je počítáno v obou variantách.

Veškeré změny OPŽP jsou vedeny snahou o zjednodušení a profesionalizaci postupů. Jedno však platí stále: pozvánka na kafe.

OBLAST PODPORY 4.1. – ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDANÍ S ODPADY

V rámci oblasti podpory je možno podporovat projekty nebo jejich kombinaci:

Integrované systémy nakládání s odpady (mechanicko-biologická úprav, zařízení na energetické využití).

Systémy odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady (separace a svoz odpadů a bioodpadů, sběrné dvory, překladiště a sklady, separace nebezpečných KO a nebezpečných zdravotnických odpadů).

Zařízení na úpravu nebo využívání odpadů, zejména na třídění, úpravu a recyklaci odpadů (třídičky odpadů, úprava nebo využívání „ostatních“ odpadů, zdravotnických odpadů, autovraků, upotřebených olejů a elektroodpadů, kompostárny, bioplynové a biofermentační stanice, zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady).

Rekultivace starých skládek a odstranění nepovolených skládek.

Martin Kubica
vedoucí odboru projektů a příjmu žádostí Státního fondu životního prostředí ČR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *