Autor
Kategorie:
Praxe

Odpadový kartel za sto milionů

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil čtyřem významným odpadářským firmám pokutu za skoro sto milionů korun za narušení hospodářské soutěže.

V předvánočním shonu zaniklo oznámení odboru vnějších vztahů ÚOHS o pokutě v souhrnné výši 96 579 milionů Kč společnostem .A.S.A., s. r. o., van Gansewinkel, a. s., SITA CZ a. s. a AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. Podle úřadu si soutěžitelé působící na trhu odpadového hospodářství rozdělovali trh především prostřednictvím manipulace s výběrovými řízeními, což vedlo k narušení hospodářské soutěže. Verdikt obsahující zákaz plnění protisoutěžních dohod i zmíněné sankce je pravomocný.

Úřad odhalil zakázané dohody na základě vlastního šetření a v září 2010 zahájil správní řízení se společnostmi ASA, SITA a van Gansewinkel. V roce 2011 pak bylo správní řízení rozšířeno o firmu AVE. V rámci vyšetřování Úřad zjistil, že uvedení soutěžitelé si mezi lety 2007 a 2011 (SITA a van Gansewinkel pouze v letech 2008 až 2010) prostřednictvím vzájemných kontaktů a výměny informací rozdělovali zákazníky, když mezi sebou koordinovali svůj postup ve veřejných zakázkách (tzv. bid rigging) v oblasti nakládání s odpady, resp. údržby komunikací.

Dohody nebyly uzavírány mezi všemi účastníky řízení současně, jednalo se o šest dvoustranných dohod, které se vázaly k zákazníkům a zadávacím řízením v odpadovém hospodářství, u společností ASA a AVE i k zakázkám na údržbu komunikací. Úřad při neohlášené inspekci v prostorách firem zajistil důkazy, které ukázaly, že mezi jednotlivými soutěžiteli docházelo ke kontaktům, které postupně přerostly do koordinace postupu vůči zákazníkům, tedy do protisoutěžního jednání. To se projevovalo především podáváním tzv. krycích nabídek do výběrových řízení (předložení nabídky, jejímž cílem nebylo zakázku získat, ale pouze vytvořit dojem, že soutěž o zakázku probíhá) či nepodáváním nabídek a neoslovováním zákazníků konkurence poptávajících služby odpadového hospodářství.

Společnosti ASA a AVE v průběhu správního řízení zažádaly o aplikaci tzv. leniency programu. Výměnou za poskytnutí podstatných důkazů týkajících se protisoutěžního jednání jim byly sankce sníženy o 50 %, resp. o 30 %. Všichni účastníci řízení nadto požádali o uplatnění tzv. narovnání, v jehož rámci uznali skutkový stav a právní kvalifikaci vymezenou Úřadem, za což jim byla snížena sankce o 20 %.

Zdroj: ÚOHS

Z MATERIÁLŮ ÚOHS: LENIENCY PROGRAM

Dohody mezi soutěžiteli o přímém či nepřímém určení ceny, rozdělení trhu, nákupních zdrojů nebo zákazníků, omezení či kontrole výroby nebo odbytu zboží, včetně jeho dovozu či vývozu patří mezi nejzávažnější způsoby narušení hospodářské soutěže. Za taková jednání hrozí účastníkům kartelových dohod velmi vysoké pokuty, které mohou být uloženy až do 10 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem na relevantním trhu za poslední ukončené účetní období.

Úřad nabízí v rámci tzv. leniency programu účastníkům kartelů shovívavost a případně i možnost neudělení pokuty. Pokud soutěžitel kartel ohlásí a poskytne k němu veškeré jemu dostupné informace a důkazy, může se kompletně vyhnout postihu či dosáhnout alespoň podstatného snížení pokuty.

V případě, že

– se účastníte dohody s konkurenty,

– nabyli jste podnik a domníváte se, že některé dosavadní kontakty/dohody jeví známky koordinovaného postupu s konkurenty,

– udržujete kontakty s konkurenty (i když se jedná o neformální setkání)

měli byste zvážit, zda takové jednání nesplňuje znaky kartelu, a případně podat žádost k Úřadu v rámci Leniency programu. Pro udělení plné imunity je nutné, aby účastník kartelu přišel za soutěžním úřadem jako první. Jakékoliv nejasnosti či dotazy, zda se vůbec jedná o kartel a zda se na dané chování vztahuje Leniency program, je možno vyjasnit konzultací se zaměstnanci ÚOHS.

PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI SITA CZ

Jak jsme se již dříve vyjádřili, společnost SITA je připravena přijmout důsledky rozhodnutí ÚOHS, ale s rozhodnutím nesouhlasí. Jsme přesvědčeni, že jsme se protiprávního jednání vytýkaného ze strany ÚOHS nedopustili. Máme celou řadu výhrad ke skutkovým i právním závěrům ÚOHS, které jsme úřadu sdělili formou námitek a úřad je má založeny ve spise.

Rozhodli jsme se nicméně využít možnosti ukončit správní řízení formou narovnání. Chceme se tak vyhnout vleklému a nákladnému soudnímu sporu, který by neúměrně vytěžoval vrcholový management společnosti a měl další negativní dopady na chod společnosti.

PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI AVE CZ

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., se rozhodla, že nebude proti rozhodnutí ÚOHS podnikat žádné další právní kroky a toto rozhodnutí respektuje.

V této souvislosti ovšem považujeme za důležité zdůraznit, že výtky ÚOHS se týkaly pouze několika jednotlivých případů, v žádném případě se nejedná o systémové pochybení. Společnost AVE CZ s ÚOHS po celou dobu řízení spolupracovala na objasnění celé záležitosti.

Přestože se ze strany AVE CZ nejedná o systémové pochybení, bere vedení společnosti celou záležitost odpovědně a vážně. V rámci prevence a posílení etické integrity zaměstnanců hodláme všechny pracovníky v obchodní oblasti v souvislosti s konkrétními výtkami ÚOHS znovu proškolit.

Skutečnost, že společnosti AVE CZ byla udělena v absolutní výši pokuta nejvyšší, neznamená, že bychom se provinili ve větší míře než ostatní společnosti, neboť pokuta je stanovena jako procentní podíl z obratu společnosti. Pokuta udělená AVE CZ odpovídá zhruba 1 % obratu společnosti, přičemž ÚOHS může uložit pokutu až do 10 % obratu.

SANKCE PRO JEDNOTLIVÉ ÚČASTNÍKY KARTELU

.A.S.A., s. r. o. 24 289 000 Kč
van Gansewinkel, a. s. 10 870 000 Kč
SITA CZ, a. s. 19 753 000 Kč
AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. 41 667 000 Kč.

Pozn: sankce vychází z obratu firem, generovaného na dotčených trzích

PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI .A.S.A.

Společnost .A.S.A. respektuje rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“), kterým ÚOHS rozhodl o narovnání ve věci údajného porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže ze strany společnosti .A.S.A., s. r. o. V této souvislosti nicméně považujeme za nutné zdůraznit, že se nejednalo o systémové pochybení, ale pouze o ojedinělé selhání zaměstnance společnosti.

Společnost .A.S.A. po celou dobu řízení spolupracovala s ÚOHS na objasnění celé situace, přičemž tato spolupráce vedla k narovnání mezi společností .A.S.A. a ÚOHS.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *