Novela zákona o obalech v evropském kontextu

Ke dni 7. 4. 2014 vstoupila v účinnost tzv. technická novela zákona o obalech, kterou byl zvýšen požadovaný rozsah recyklace a celkového využití odpadu z obalů. Nové kvóty jsou v evropském srovnání vysoké. Pokud však budeme věřit statistikám, měly by být dosažitelné.

Podle směrnice o obalech č. 94/62/ES se musí každý účastník na trhu starat o to, aby byly obaly, které jím byly uvedeny do oběhu, odebírány zpět a recyklovány, resp. zužitkovávány. Členské státy podle článku 7 směrnice o obalech odpovídají za existenci a funkčnost systémů zpětného odběru/sběru obalů. Nemusí se však přitom jednat o státní systémy, mohou být zřizovány i soukromými subjekty. Směrnice nestanovuje žádné omezení z hlediska počtu systémů nebo zakladatelů takovéhoto systému.

Česko se rozhodlo pro model, u kterého smí takovýto systém provozovat pouze subjekty uvádějící obaly na trh, přičemž je zakázáno převádět zisky systému na jeho vlastníka. V současnosti existuje v Česku pouze jediný systém pro obaly, provozovaný společností EKO-KOM, a. s. Na druhé straně se objevují náznaky otevření trhu a etablování dalších systémů.

ZAJÍMAVÁ STATISTIKA

Statistiky uváděné organizací Eurostat pro Česko jsou zajímavé. Míra zužitkování materiálů z odpadních obalů se pohybuje kolem 70 % a Česko je tak za Belgií, Německem a Irskem těsně na 4. místě v EU. Oproti tomu z hlediska množství obalů uváděných do oběhu vykazuje Česko jednu z nejnižších hodnot v EU: v Česku je na hlavu generováno 90 kg odpadů, evropský průměr je 160 kg a v Německu dokonce 202 kg odpadů z obalů na hlavu. V Evropě je jen pět zemí, které podle statistik uvádějí na trh méně obalů než ČR. Pokud tedy porovnáme namísto kvóty zužitkování zužitkované množství (v kg), je toto číslo méně působivé a Česko je přesně na opačném konci žebříčku. Pokud srovnáme hospodářskou situaci jednotlivých zemí a životní styl, je nižší produkce obalů v Česku těžko vysvětlitelná. Z hlediska konzumu jsou před Českem z bývalého východního bloku Poláci, Lotyši, Slovinci a Litevci atd.

Je nutno vyčkat, zda dojde k nějakým změnám těchto statistik ve vztahu k produkci obalů a/nebo kvótě zužitkování.

PROVÁDĚNÍ SMĚRNICE EU

Novela zákona o obalech byla schválena 19. března 2014 a je účinná od zveřejnění ve Sbírce zákonů pod č. 62/2014 dne 7. dubna 2014. Novela upravuje tři oblasti: provádění směrnice EU č. 2013/2/EU Komise o změně příloh směrnice o obalech, změna odkazů v zákoně na „Evropskou unii“ namísto stávajícího „Evropského společenství“ a zvýšení technických kvót zužitkování odpadů z obalů.

Směrnicí č. 2013/2/EU chce Komise v zájmu právní jistoty a jednotného výkladu upravit seznam příkladů, aby vyjasnila, co je obalem a co ne. Tímto přepracováním mělo být vyhověno přáním členských států a hospodářských subjektů z hlediska konsekventního prosazování směrnice a zajištění stejných výchozích podmínek na tuzemském trhu.

Je známo, že často je u obalů, zejména pak funkčních, těžké odlišit, zda je materiál součástí produktu nebo obalu ve smyslu zákona o obalech. Toto rozlišení ale má velký význam pro povinnou osobu: pokud není určitý materiál obalem, ale je uznán jako součást produktu, nevzniká povinnost zajistit jeho zpětné odebírání a v praxi tedy ani žádná povinnost platit odměnu autorizované osobě.

Současná směrnice určitě přispěje ke zvýšení právní jistoty, přesto však zůstane i nadále mnoho případů, ve kterých bude určení obalu sporné.

Protože zákon o odpadech dosud odkazoval na Evropské společenství, jehož název se však vstoupením Lisabonské smlouvy v účinnost změnil na Evropskou unii, byly rovněž upraveny příslušné odkazy v zákoně o obalech.

NOVÉ KVÓTY ZUŽITKOVÁNÍ

Protože původní zákon o obalech nestanovil rozsah recyklace a celkového využití odpadu z obalů pro období po 31. prosinci 2012, byla nahrazena tabulka cílů recyklace a celkového využití odpadu z obalů pro roky 2013-2015.

Za předpokladu, že jsou zatím zveřejňované statistiky pravdivé, nebude zvýšení cílů do roku 2016 v řádu několika málo procent představovat pro Česko žádnou zvláštní výzvu.

Požadovaný rozsah recyklace a celkového využití obalového odpadu (v %)

Odpady z obalů do 31. 12. 2013 do 31. 12. 2014 do 31. 12. 2015 do 31. 12. 2016
recyklace celkové využití recyklace celkové využití recyklace celkové využití recyklace celkové využití
Papírových a lepenkových 70 70 75 75
Skleněných 70 70 75 75
Plastových 27 27 40 45
Kovových 50 50 55 55
Dřevěných 15 15 15 15
Prodejních určených spotřebiteli 38 43 40 45 40 45
Celkem 55 60 55 60 60 65 60 65

– Celkové využití prodejních obalů = podíl množství využitého obalového odpadu získaného zpětným odběrem od spotřebitelů a množství prodejních obalů, které osoba uvedla na trh nebo do oběhu (nejsou zahrnuty průmyslové obaly).

– Recyklace se zahrnuje do celkového využití jako jedna z jeho forem, společně s energetickým využitím a organickou recyklací (§ 4 odst. 1 písm. c).

Bernhard Hager

partner, Dvořák Hager & Partners

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *