Autor
Kategorie:
Praxe

Nízkoemisní zóny jsou šancí pro obce

Obce budou moci omezit vjezd vybraným motorovým vozidlům do svých center.

Ministerstvo životního prostředí poslalo do vlády návrh nařízení, kterým se stanoví pravidla pro nízkoemisní zóny. V praxi to znamená, že si obec bude moci určit, jaké typy motorových vozidel a kam v rámci svého území vpustí.

Nízkoemisní zóna bude vytyčena značkami zákazu vjezdu, které budou doplněné podobou emisní plakety, pro kterou omezení platit nebude. Rozdělení plaket bude dané podle toho, jakou hodnotu emisí EURO automobil splňuje. Vozidla, která jsou nejšetrnější k životnímu prostředí, budou označena zelenou plaketou a budou mít povolen vjezd do všech typů nízkoemisních zón. Emisní plakety budou podobné dálničním známkám a jejich distribuci budou zajišťovat obce s rozšířenou působností a Státní fond životního prostředí. V budoucnu bude možné plaketu získat i od dalších subjektů, které může pověřit ministerstvo a které o distribuci projeví zájem. Mohlo by se to týkat např. stanic technické kontroly, prodej by mohl probíhat také přes internet. Cena plakety bude 80 korun.


Zavedení nízkoemisních zón bude plně v kompetenci obcí. Ministerstvo dává pouze možnost nízkoemisní zónu vyhlásit. Po účinnosti nařízení vlád budou moci obce svojí vyhláškou zavést nízkoemisní zóny. Po jednom roce od vyhlášení nabude vyhláška účinnost, poté začne zóna fakticky fungovat. Obce budou mít dostatek času na realizaci zóny a občané na obstarání emisní plakety,

Ministerstvo životního prostředí čerpalo zkušenosti pro celý systém nízkoemisních zón v Německu. Dalším krokem bude snaha o vzájemnou uznatelnost emisních plaket mezi českými a německými zónami.

CELOEVROPSKÝ PROBLÉM

Téměř třetina obyvatel evropských měst je vystavena nadměrné koncentraci prašných částic (PM). Prašné částice jsou jednou z nejvýznamnějších znečišťujících látek, které poškozují lidské zdraví, protože pronikají do citlivých částí dýchacího ústrojí. Říká to zpráva EEA nazvaná „Kvalita ovzduší v Evropě – zpráva vydaná v roce 2012“.

Nejzávažnějším zdravotním rizikem souvisejícím se znečištěním ovzduší v EU jsou prašné částice (PM). Zpráva odhaduje, že v roce 2010 bylo 21 % městského obyvatelstva vystaveno vyšší úrovni koncentrace PM10, než je nejpřísnější denní limit EU stanovený pro ochranu zdraví. Až 30 % městského obyvatelstva bylo vystaveno koncentraci jemných prašných částic PM2,5, která přesahovala (méně přísné) roční limity EU.

Ve městech jsou obyvatelé vystaveni rovněž ozonu (O3), který může způsobit respirační problémy a vést k předčasným úmrtím. Expozice je velmi vysoká – 97 % obyvatel měst v EU bylo v roce 2010 vystaveno koncentraci ozonu překračující referenční hodnoty WHO. 17 % obyvatel bylo vystaveno koncentracím přesahujícím cílovou hodnotu EU pro ozon. Mezi další škodliviny v ovzduší patří oxid dusičitý (NO2), benzo(a)pyren (BaP, karcinogenní), oxid siřičitý (SO2), oxid uhelnatý, benzen a těžké kovy (arsen, kadmium, nikl, olovo). Jelikož problémy se znečištěním ovzduší přetrvávají, chce Evropská komise připravit revizi právních předpisů EU v oblasti ovzduší.

Další informace http://www.eea.europa.eu/themes/air

Podoba emisních plaket.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *