Názor Ministerstva vnitra: vyhláška to nevyřeší

Města Bohumín, Rychvald i Dolní Lutyně chtějí upravit své obecně závazné vyhlášky tak, aby lidé mohli odevzdávat kovy pouze v městských sběrných dvorech. Ministerstvo vnitra k této otázce poskytlo následující rozbor.

Podle § 17 odst. 2 zákona o odpadech obec může ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území včetně jejich biologicky rozložitelné složky a systému nakládání se stavebním odpadem. Podle § 17 odst. 3 zákona o odpadech je obec povinna určit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, který produkují.

Na základě výše uvedeného tedy obce mohou obecně závaznou vyhláškou dle svého uvážení stanovit složky, na které se v obci bude třídit komunální odpad, přičemž obec je pak povinna určit místa pro odkládání jednotlivých dle obecně závazné vyhlášky vytříděných složek komunálního odpadu. Zákon o odpadech však problematiku určení míst (jako je třeba typ sběrné nádoby, vzdálenost míst od jednotlivých nemovitostí apod.) neupravuje a je tedy čistě na každé obci, jaký systém nakládání s vytříděnými složkami, včetně určení míst pro jejich odkládání, si zavede.

Lze tedy konstatovat, že je možné, aby obec stanovila obecně závaznou vyhláškou jako místo pro odkládání vytříděných složek komunálního odpadu (včetně kovů) pouze sběrné dvory provozované obcí, jak to mají v plánu uvedené obce. Ministerstvo by tedy takovou obecně závaznou vyhlášku v této části shledalo v souladu se zákonem.

BUDE TO ÚČELNÉ?

Podle našeho názoru by však takovou úpravou v obecně závazné vyhlášce nedošlo k naplnění účelu, který obce sledují. Podle právního názoru Ministerstva životního prostředí jakožto ústředního orgánu státní správy ve věcech odpadů a gestora zákona, se věc stává komunálním odpadem až v případě jejího odložení na místě určeném obcí (uvedeno například v Doporučení pro obce a města – Obecní daně v rámci Edice dobré správní praxe). V tomto konkrétním případě tedy až odložením kovu ve sběrném dvoře.

V této souvislosti tedy mohou fyzické osoby s kovy do doby jejich odložení ve sběrném dvoře naložit v souladu se zákonem o odpadech, což znamená i kovy prodat do sběrny či výkupny. Určení sběrných dvorů jako jediných míst pro odkládání komunálního odpadu v obecně závazné vyhlášce tak nebude znamenat skutečnost, že tímto nebudou moci fyzické osoby prodat kovy do sběrny či výkupny. Jelikož se však jedná o problematiku výkladu zákona o odpadech, odkazujeme v případě stanoviska a bližších podrobností k této otázce na Ministerstvo životního prostředí.

S ohledem na výše uvedené pak obce nemohou ani v obecně závazné vyhlášce případně stanovit fyzickým osobám zákaz odkládat kovy do sběren a výkupen, jelikož dle § 17 odst. 2 zákona o odpadech obce mohou stanovit obecně závaznou vyhláškou pouze systém nakládání s komunálním odpadem, přičemž by se v případě kovů odložených sběrnách a výkupnách o komunální odpad nejednalo. Pokud by obce chtěly předmětný problém řešit v obecně závazné vyhlášce výslovným stanovením zákazu provozovatelům sběren a výkupen vykupovat od fyzických osob kovy, lze k tomu uvést, že žádný zákon obec ke stanovení takového zákazu neopravňuje, a takový zákaz by tedy byl ze strany Ministerstva vnitra shledán v rozporu se zákonem.

SCHVALOVÁNÍ A ZRUŠENÍ

Postup při schvalování obecně závazné vyhlášky je takový, že ji musí schválit na svém zasedání zastupitelstvo obce a následně je třeba ji zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu, což je podmínka její platnosti. Obce mají dle § 12 odst. 6 zákona o obcích povinnost zaslat neprodleně po dni jejího vyhlášení (zveřejnění na úřední desce) obecně závaznou vyhlášku Ministerstvu vnitra. Zákon o obcích Ministerstvu vnitra nestanoví žádnou lhůtu pro vyrozumění obce o výsledcích posouzení obcí zaslané obecně závazné vyhlášky, Ministerstvo vnitra tak však činí standardně do 30 dnů ode dne jejího obdržení.

Postup v případě, kdy Ministerstvo vnitra shledá obecně závaznou vyhlášku v rozporu se zákonem, upravuje § 123 zákona o obcích. V případě, kdy obec dobrovolně odmítne zjednat nápravu, zasílá se jí výzva k nápravě, dále se na základě správního řízení rozhodnutím pozastaví účinnost nezákonného ustanovení obecně závazné vyhlášky a následně Ministerstvo vnitra podá Ústavnímu soudu návrh na zrušení nezákonného ustanovení obecně závazné vyhlášky. Ministerstvo vnitra se dosud s žádnou obecně závaznou vyhláškou, kterou by obce chtěly regulovat problematiku výkupu kovů, nesetkalo, a z tohoto důvodu tedy ani účinnost žádné takové obecně závazné vyhlášky nepozastavovalo.

METODIKA SE NECHYSTÁ

Odbor dozoru a kontroly veřejné správy MV má na svých webových stránkách zveřejněn metodický materiál, včetně vzoru obecně závazné vyhlášky k problematice obecně závazných vyhlášek vydávaných na základě § 17 odst. 2 zákona o odpadech. Jelikož obce problematiku výkupu kovů s ohledem na výše uvedené regulovat nemohou, je zřejmé, že Ministerstvo vnitra k této problematice žádný metodický materiál nechystá.

Pokud se jedná o nějakou legislativní iniciativu v této oblasti ze strany Ministerstva vnitra, upozorňujeme, že tato oblast spadá do působnosti Ministerstva životního prostředí, a je třeba se obrátit na něj. Ministerstvu vnitra je známo, že je v současné době v Senátu pod tiskem č. 196 (lze najít na webových stránkách Senátu) projednáván senátní návrh zákona zabývající se problematikou výkupu kovů.

Ministerstvo vnitra vykonává pouze dozor nad obecně závaznými vyhláškami, a jak vyplývá z výše uvedeného, obce upravovat problematiku výkupu kovů tak, aby bylo dosaženo účelu, který sledují, nemohou. V případě otázky jiných možností, jak mohou obce předmětnou problematiku v souladu s právními předpisy v oblasti odpadů řešit, je třeba se obrátit na Ministerstvo životního prostředí.

Hana Malá

Odbor tisku a public relations, Ministerstvo vnitra ČR

Věc se stává komunálním odpadem až odložením na místě určeném obcí, např. odložením kovu ve sběrném dvoře. Do té doby lze kovy prodat.

Pro obce a jejich potíže s krádežemi kovů bude zásadní postoj Ministerstva životního prostředí (ilustrační foto z Bohumína).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *