Informační systémy a jejich nesoulad

V minulém čísle časopisu Odpady v rubrice Spektrum v článku s názvem Operační program před dokončením se píše v souvislosti s připomínkami Evropské komise k projednávanému Operačnímu programu Životní prostředí (OPŽP), že "komise poukazuje na zmatek ve statistických datech o nakládání s odpady".

To však komise neříká. Statistická data o produkci a nakládání s odpady za ČR zasílá do Evropského statistického úřadu Eurostatu Český statistický úřad (ČSÚ). Data ČSÚ jsou pravidelně kontrolována a Eurostatem přebírána bez výhrad. Připomínka komise spočívá v tom, že pro kapitolu OPŽP o odpadech požaduje použít data Eurostatu. V OPŽP jsou ale použita data z informačního systému MŽP, která nejsou zpracovaná podle statistických metod, a nelze je tedy považovat za statistická. Data z informačního systému ministerstva jsou značně nadhodnocena a vykazují neodůvodněné výkyvy v čase, což se komisi nelíbí.

ODLIŠNÉ METODY

Již od roku 2003 vykazovala data o produkci komunálního odpadu z informačního systému MŽP zpracovávaná agenturou Cenia vyšší hodnoty než data ČSÚ. Tento rozdíl byl způsoben odlišnou metodou výpočtu. ČSÚ striktně dodržuje definici komunálního odpadu danou národní i evropskou legislativou. Podle ní jsou do komunálních odpadů zahrnuty pouze odpady vyprodukované obyvateli na území obce včetně odpadů od drobných živnostníků, úřadů, škol a dalších subjektů zapojených do systému obce k nakládání s komunálním odpadem. Naproti tomu informační systém MŽP k tomuto odpadu od obyvatel připočítává i odpady od podniků. Jedná se o odpady skupiny 20 v Katalogu odpadů.

Pro zajímavost: na Slovensku, které vychází ze stejné základny pro evidenci odpadů, nesmějí podniky vykazovat ve skupině 20 žádný odpad.

PODIVNOSTI V DATECH

Graf č. 1 ukazuje neodůvodněný nárůst v produkci komunálního odpadu mezi roky 2008 a 2009 v evidenčním systému MŽP. Dále zde vidíme hodnoty produkce komunálního odpadu z dat ČSÚ podle metodiky MŽP, která připočítává ke komunálnímu odpadu od obyvatel i odpady od podniků (zelená linka), a modrá linka jsou data ČSÚ podle dosud platné legislativy v ČR.

V České republice existuje nestranná a nezávislá instituce ČSÚ, která již od devadesátých let sbírá data o odpadech vždy podle platné legislativy. Bohužel ve všech významných dokumentech, jako je vedle již zmíněného OPŽP třeba Plán odpadového hospodářství ČR nebo Zpráva o životním prostředí ČR, jsou data čerpána z informačního systému MŽP. Mimo jiné se v nich objevují opravdu zvláštní jevy: pro graf č. 2 byla použita jen veřejně publikovaná data z informačního systému MŽP. Lze v nich vyčíst nápadný nárůst produkce odpadů v kraji, kde je budována spalovna komunálního odpadu, což vyvolává otázky o způsobu jejich vykazování.

Produkce komunálního odpadu, vztažená na jednoho obyvatele, je indikátor, který se dá dobře porovnat i mezinárodně. Data ČSÚ zasílaná do Eurostatu plně korespondují s daty sousedních zemí.

Ing. Miloslava Veselá

Český statistický úřad

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *