Financování technologií na zpracování bioodpadu

O nutnosti využívání obnovitelných zdrojů se hodně mluví. Investice do zařízení, která by to umožňovala, však pro podnikatele znamená velké výdaje.

Podniky zaměřené na zemědělskou výrobu mohou výstavbu zařízení využívající obnovitelné zdroje financovat v rámci Programu rozvoje venkova (PRV). Tyto a další technologie umožňující například ekologické nakládání s odpady lze financovat také v rámci Operačního programu Životní pro středí (OPŽP).

NA CO JSOU DOTACE URČENY

V oblasti využívání obnovitelných zdrojů lze v rámci PRV žádat o dotace například na výstavbu a modernizaci kotelen a výtopen na biomasu, kombinovanou výrobu tepla a elektřiny a výstavbu a modernizaci zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv. Program podporuje také výstavbu a modernizaci bioplynových stanic. Ministerstvo zemědělství nadále podporuje výstavbu bioplynových stanic, dotace na ně ale pravděpodobně získat nepůjde.

Z Operačního programu Životní prostředí je v rámci šetrného zacházení s odpady možné žádat o příspěvky například na výstavbu kompostáren, bioplynových stanic, třídiče odpadů i s navazujícími technologiemi, úpravny odpadů a zařízení pro energetické využití zdravotnických odpadů. Z OPŽP je pak možné v oblasti podpory udržitelných zdrojů energie financovat například výstavbu a rekonstrukci větrných a malých vodních elektráren, výstavbu geotermálních elektráren a elektráren spalujících biomasu, instalaci kogeneračních zařízení využívajících pevnou biomasu nebo kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z geotermální energie. Lze také získat příspěvky na snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov nebo aplikaci technologií na využití odpadního tepla.

Výše dotace z Programu rozvoje venkova se liší v závislosti na tom, v jakém regionu je projekt realizován a jaká jsou pravidla nastavená aktuální výzvou. U OPŽP se výše dotace u podnikatelských subjektů odvíjí od zvoleného typu veřejné podpory, nejčastěji v rozmezí 40-60 % způsobilých výdajů projektu, u veřejného sektoru lze získat podporu ve výši až 90 % způsobilých výdajů, opět však záleží na pravidlech daných aktuální výzvou.

DOBRÉ RADY

Pokud chcete realizovat projekty v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), které mají za úkol zlepšit kvalitu životního prostředí (šetrné nakládání s odpady), je třeba respektovat jistá pravidla, se kterými se v jiných programech obvykle nesetkáte.

Při realizaci projektů na zkvalitnění odpadového hospodářství je třeba vytvořit analýzu potenciálu produkce odpadů, která by měla obsahovat charakteristiku spádové oblasti a popis stávajícího stavu nakládání s odpady a uvedení zařízení, kterými disponujete pro nakládání s odpovídajícími druhy odpadu. Studie by měla obsahovat charakteristiku současných producentů odpadů a potenciálních odběratelů, stávající množství a odhady do budoucna pro relevantní druhy odpadů.

U některých projektů je nutné mít stanovisko České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Jedná se například o projekty regionálních systémů pro využití bioodpadů, zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady a úpravny nebezpečných odpadů. Žadatel by si měl dávat pozor, aby nastavené indikátory (např. počet snížených emisí) byly reálné a udržitelné. Indikátory by měly být podloženy studií proveditelnosti, energetickým auditem apod., které zpracovala odborná popř. autorizovaná osoba.

Projekty orientované na životní prostředí může provázet negativní publicita (např. výstavba bioplynových stanic, kompostáren, spaloven apod.), proto je dobré získat kladné stanovisko k jejich realizaci ze strany široké veřejnosti a místní samosprávy. Je vhodné seznámit se stavebním záměrem místní úřady i účastníky stavebního řízení (osoby žijící v okolí). Veřejnost je možné oslovit i prostřednictvím médií. Komunikaci s veřejností i médii je třeba provádět průběžně.

Zdroj: zpravodaj EU POINT KB, září 2011

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *