Bioplynka v Sezemicích vstoupila do přípravné fáze projektu

Východočeské město Sezemice představilo projekt bioplynové stanice pro efektivní využití komunálního odpadu, podporovaný Evropskou unií v programu Intelligent Energy Europe (Evropský program - inteligentní energie).

Projekt regionálního významu by měl přinést levnější energii pro město i příjmy do městského rozpočtu, současně se bude podílet na zpracování bioodpadu či odpadu z údržby zeleně a místním zemědělcům z okolí města nabídne možnost odběru kvalitního přírodního hnojiva.

„Těší mne, že dlouholeté úsilí, věnované projektu výstavby nabývá reálných obrysů,“ uvedl Bohuslav Kopecký, starosta města Sezemice, který se projektu výstavby bioplynové stanice Sezemice věnuje průběžně již od roku 2007. „Jako každý větší projekt, je i ten náš samozřejmě závislý na schopnosti získat finanční prostředky. Z toho důvodu město Sezemice oslovilo odborníky, kteří se stali odbornými koordinátory projektu,“ dodal.


Vedle společnosti IPIefekt, která zajišťuje financování projektu a informační kamapň, je to CZ BIOM, profesní organizace podporující rozvoj využívání biomasy jako obnovitelné suroviny, nebo stavební a projekční firma EVČ. S přípravou projektu pomohly také zahraniční společnosti: SOLARIA-ENG, společnost se sídlem v Itálii, zaměřená na možnosti využívání biomasy, dále nezisková organizace Comunita Montana (Itálie) podporující projekty využívání biomasy z oblasti komunity, nebo portugalská společnost CopiRisco, která se zabývá poradenstvím v oblasti financí, fondů a strategického plánování.

PŘÍPRAVNÁ FÁZE PROJEKTU

Projekt výstavby BSP Sezemice je nyní na samém začátku. Přípravná fáze má seznámit se záměrem veřejnost a komunikovat s občany města Sezemice a okolí, což zahrne edukaci místních obyvatel v oblasti třídění komunálního odpadu či informování o časové posloupnosti a jednotlivých krocích, nutných k úspěšné realizaci projektu. Jednatel společnosti IPIefekt Ing. Tomáš Moučka říká: „Zásadně nechceme jít proti mínění lidí, protože celý projekt je založen na třídění, a to je dobrovolné.“

Informační kampaň je financována v rámci programu Intelligent Energy Europe – Promotion and Dissemination Projects (fáze Propagace a komunikace projektu). Jejím mottem je „Bioodpad jako součást života“. Komunikace směrem k veřejnosti bude probíhat formou radiových spotů, venkovní reklamy formou billboardů či polepu vozidel MHD v Pardubicích a internetové reklamy v on-line mediích. Objeví se také v regionálních tištěných médiích. Součástí kampaně bude distribuce informačních letáků obyvatelům Sezemic a přilehlého okolí. Po celou dobu kampaně bude probíhat celá řada doprovodných akcí a soutěží. Aktuální informace o projektu nabízí internetová stránka www.bioplynsezemice.cz a facebookový profil.

POUŽITÁ TECHNOLOGIE

Projekt výstavby bioplynové stanice Sezemice již získal územní rozhodnutí a byla schválena EIA. Stavba bude umístěna uvnitř bývalého zemědělského areálu, na brownfieldu v nevyužívané části.

Technologie bioplynové stanice je postavena na tzv. „suchém procesu“ anaerobní fermentace, kdy všechny suroviny vstupující do bioplynové stanice jsou předupraveny a spolu s částí digestátu dávkovány do fermentace. Tento postup se používá ve světě již od roku 1992 a v provozu je kolem 30 provozů v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Španělsku, Japonsku nebo Austrálii.

„Při hledání vhodné technologie jsme projeli Rakousko, Itálii, Švýcarsko, Portugalsko,“ vzpomíná starosta Sezemic. „Tyto technologie se rozrůstají pomalu, protože jsou ekonomicky náročné. Návratnost bude pomalá, ale stabilní a dlouhodobá.“

Vlastní fermentace je navržena jako jednostupňová, probíhající ve vyhřívaném, míchaném válcovém fermentoru při teplotě 55 °C po dobu min. 14 dní. Vyhnilý digestát je separován, tuhá frakce (separát) je dále kompostována a využívána pro hnojení, tekutá frakce (fugát) je částečně využívána pro naředění vstupní suroviny a převážně uskladněna pro využití jako hnojivé závlahy. Technicky jde o jeden technologický celek zahrnující všechny technologické jednotky (tj. podzemní příjmovou vanu, fermentor, kogenerační jednotku, distribuci a zásobníky fugátu a skladovací prostory separátu, resp. kompostu).

ZDROJE SUROVINY

„V ČR nyní pracuje 230 BPS, jsou však většinou zemědělské, tj. cíleně se pro ně pěstuje biomasa (obvykle kukuřice). Potřebujeme je buď transformovat, nebo vybudovat nové BPS schopné zpracovat i biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO),“ vysvětluje zástupce CZ Biom Ing. Jan Habart, PhD. Sezemická stanice bude sice zpočátku rovněž zpracovávat zemědělské odpady, budou to však přebytky, ne záměrně pěstovaná biomasa. „Celý systém bude najíždět zhruba osm let, kdy se bude muset dotovat vstup zemědělskými přebytky. Za tu dobu by se měly zavést a ustálit sběrné systémy BRKO v obcích,“ vysvětluje Bohuslav Kopecký. Dalším zdrojem suroviny má být tráva z údržby silnic na severovýchodě okresu Pardubice.

Zařízení již má předjednánu spolupráci s okolními městy a obcemi, představen byl také Krajskému úřadu Pardubického kraje a zastupitelstvu města Pardubice. „Využitelný“ region zahrnuje kolem 170 tisíc lidí. Ekonomická svozová vzdálenost je 25-30 km. Náklady na celé zařízení se pohybují kolem 11 mil. euro, při 50% dotaci a zachování poplatků pro občany na úrovni 500 Kč/rok je návratnost osm až deset let.

 

DATA O PROJEKTU

Kapacita 16 tun surovin za rok
Produkce
Bioplyn 6000 Nm3/den
Fugát 8653 t/rok
Kompost 4754 t/rok
Elektrická energie 5095 MWh/rok
Tepelná energie 5222 MWh/rok

 

VÝHODY VYUŽÍVÁNÍ BIOPLYNU

Výroba obnovitelné energie: konvenční zdroje ubývají, poptávka po energiích stále roste.

Stabilní zdroj: výkon BPS je regulovatelný a není závislý na aktuálním počasí.

Využití odpadní biomasy: je možné využít i jinak nepotřebný materiál – bioodpad.

Zachování a znovuvyužití živin: digestát je výborné zemědělské hnojivo.

Omezení emisí skleníkových plynů.

Decentralizovaná výroba energie: výpadek malého zdroje energie je snadno nahraditelný.

Finanční prostředky, dosud vynakládané na dovážená paliva, zůstanou v regionu.

Omezení závislosti na dodávkách surovin a energie ze zahraničí.

Vizualiuace plánované bioplynové stanice. (vlevo) Samolepka s mottem informační kampaně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *